Wójt Gminy Ostróda ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Starych Jabłonkach

 

 

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

 

1/ ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej placówce,

 

2/ ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

 

3/ posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

 

4/ w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego- pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego,

 

5/ posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

 

6/ nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela /Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674/ oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

 

7/ nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

 

8/ nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./

Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 

1/ uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki,

 

2/ życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego,

 

3/ akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia - w przypadku osoby będącej nauczycielem,

 

4/ dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

 

5/ dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikującego z zakresu zarządzania oświatą,

 

6/ ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek,

 

7/ zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

 

8/ oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela /Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 i Nr 137, poz. 1304/, oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

 

9/ oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

 

10/ oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 147 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./

 

11/ oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002r. Nr 101 z poźn. zm./ w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 

12/ informację o złożeniu oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od 22 lipca 1944r. do dnia 30 lipca 1990 r.

 

- w przypadku osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972r. (zgodnie ustawą z dnia 18 października 2006r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów Dz.U. Nr 218, poz. 1592 z późn. zm.).

 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „ Konkurs” w terminie do dnia 21 lipca 2008r. do godziny 15:00, na adres: Urząd Gminy Ostróda, ul. Mickiewicza 24. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Ostróda. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Janina Roman
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.07.2008, ostatnia aktualizacja: 04.07.2008, odsłon: 557

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8953466
odsłon strony

Aktualnie mamy
35 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved