Nasz znak: RGP.6840.26.2011                                                       Ostróda, 4 kwietnia 2018 r.
 
I n f o r m a c j a
 
     Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
     1. Dnia 23 marca 2018 r. został przeprowadzony IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części niezabudowanej gruntowej, położonej w obrębie Samborowo, oznaczonej jako działka ew. Nr 676/18, o pow. 0,1663 ha.
 
     2. Działka ew. Nr 676/18, położona w obrębie Samborowo, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00014245/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
     3. Brak osób dopuszczonych w przetargu.
 
     4. Brak osób niedopuszczonych w przetargu.
 
     5. Cena wywoławcza przedmiotowej części nieruchomości tj. działki Nr 676/18 do przetargu wynosiła 44.200,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące dwieście złotych 00/100 gr.).
 
     6. IV przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
 
     Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 5 kwietnia 2018 r. do 13 kwietnia 2018 r.
 
Nasz znak: RGP.6840.27.2011                                                        Ostróda, 4 kwietnia 2018 r.
  
I n f o r m a c j a
 
     Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
     1. Dnia 23 marca 2018 r. został przeprowadzony IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części niezabudowanej gruntowej, położonej w obrębie Samborowo, oznaczonej jako działka ew. Nr 676/19, o pow. 0,1637 ha.
 
     2. Działka ew. Nr 676/19, położona w obrębie Samborowo, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00014245/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
     3. Brak osób dopuszczonych w przetargu.
 
     4. Brak osób niedopuszczonych w przetargu.
 
     5. Cena wywoławcza przedmiotowej części nieruchomości tj. działki Nr 676/19 do przetargu wynosiła 43.500,00 zł (słownie: czterdzieści trzy tysiące pięćset złotych 00/100 gr.).
 
     6. IV przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
 
     Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 5 kwietnia 2018 r. do 13 kwietnia 2018 r.
 
 
 
Nasz znak: RGP.6840.26.2011                                                        Ostróda, 12 lutego 2018 r.
dot. również: RGP.6840.27.2011                                                                                                   
 
OGŁOSZENIE
 
     Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), § 6 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), uchwały Nr VII/29/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie: zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Samborowo, oznaczonej jako działki:
 
  - Nr 676/18 o pow. 0,1663 ha,
  - Nr 676/19 o pow. 0,1637 ha.
 
     Wyszczególnione wyżej działki stanowią własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00014245/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
     Przeznaczone do sprzedaży działki zlokalizowane są miejscowości Samborowo w środkowej części osiedla, przy ulicy Sosnowej przeznaczonego pod budownictwo jednorodzinne. W otoczeniu znajdują się nieruchomości gruntowe zabudowane lub z rozpoczętą budową domów jednorodzinnych oraz zabudowane budynkami mieszkalnymi. Do osiedla prowadzi droga asfaltowa, która łączy je z drogą krajową Nr 16. Działki położone na terenie płaskim o korzystnych warunkach geotechnicznych posiadają kształt zbliżony do prostokąta. Działki są nieogrodzone i wolne od zabudowy. Istnieje możliwość ich podłączenia w przyłącza: gazowe, wodne, kanalizacji sanitarnej, elektryczne i telekomunikacyjne. Zgodnie z ewidencją gruntów działki sklasyfikowane są jako RV – grunty orne.
 
     Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz hipoteką.
 
     Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, sportu i usług rzemieślniczych w Samborowie gmina Ostróda, uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Ostróda Nr XXX/209/97 z dnia 26 lutego 1997r. (Dz. Urzę. Woj. Warm.- Mazur. Nr 12, poz. 146), działki ew. Nr 676/18, 676/19 położone w obrębie Samborowo przeznaczone są pod 1MN - tereny zabudowy jednorodzinnej.
 
     Przetarg przeprowadzony będzie odrębnie dla każdej z niżej wyszczególnionych działek:
 
  - Nr 676/18 – cena wywoławcza 44.200,00 zł, wadium 5.000,00 zł;
  - Nr 676/19 – cena wywoławcza 43.500,00 zł. wadium 5.000,00 zł.
 
     Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
     Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
 
     Przetargi odbędą się dnia 23 marca 2018 r. w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy- sala Nr 401, dla działek:
 
  - Nr 676/18 – o godz. 900
  - Nr 676/19 – o godz. 1000
 
     W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz cudzoziemcy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 5.000,00 zł w terminie do dnia 19 marca 2018 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020- za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
 
     Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
     Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
 
     Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
 
     Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Samborowo.
 
     Termin przeprowadzenia poprzednich przetargów:
 
  - 19.05.2017 r. – I przetarg ustny nieograniczony;
  - 18.08.2017 r. – II przetarg ustny nieograniczony;
  - 09.11.2017 r. – III przetarg ustny nieograniczony.
 
     Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Samborowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 15 lutego 2018 r. do 19 marca 2018 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz wyciąg z ogłoszenia w gazecie Olsztyńskiej dnia 15 lutego 2018 r.
 
     Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 14.02.2018
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 15.02.2018, ostatnia aktualizacja: 05.04.2018, odsłon: 246

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8338432
odsłon strony

Aktualnie mamy
11 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved