Nasz znak: RGP.6840.15.2018                                                   Ostróda, 27 maja 2019 r.
 
I n f o r m a c j a
 
    Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
    1. Dnia 17 maja 2019 r. został przeprowadzony III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki ewidencyjnej Nr 675/9 o pow. 0,1919 ha, położonej w obrębie Tyrowo.
 
    2. Działka ew. Nr 675/9 stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00032042/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
    3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono jedną osobę, która wpłaciła wadium.
 
    4. Brak osób niedopuszczonych do przetargu.
 
    5. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do III przetargu wynosiła 45.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych).
 
    6. W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 45.450,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych).
 
    7. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: Pan Mariusz Bieliński.
 
    Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 28 maja 2019 r. do 5 czerwca 2019 r.
 
Nasz znak: RGP.6840.3.2017                                                                Ostróda, 27 maja 2019 r.
 
Informacja
 
    Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
    1. Dnia 17 stycznia 2019 r. został przeprowadzony III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki ewidencyjnej Nr 675/16 o pow. 0,3259 ha, położonej w obrębie Tyrowo.
 
    2. Dla działka ew. Nr 675/16, położonej w obrębie Tyrowo, prowadzona jest Sądzie Rejonowym w Ostródzie księga wieczysta Nr EL1O/00032042/2.
 
    3. Brak osób dopuszczonych w przetargu.
 
    4. Brak osób niedopuszczonych w przetargu.
 
    5. Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. Nr 675/16 do przetargu wynosiła 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 gr.).
 
    6. III przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
 
    Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 28 maja 2019 r. do 5 czerwca 2019 r.
 
 
Nasz znak: RGP.6840.3.2017                                                     Ostróda, 5 kwietnia 2019 r.
dot. również: RGP.6840.15.2018                                                                                
 
OGŁOSZENIE
 
    Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.), § 6 ust. 1, 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), uchwały Nr VII/30/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego, Wójt Gminy Ostróda ogłasza III przetarg na sprzedaż prawa własności działek ewidencyjnych położonych w obrębie Tyrowo, oznaczonych numerami:
 
    - 675/9 o pow. 0,1919 ha;
    - 675/16 o pow. 0,3259 ha.
 
    Działki ewidencyjne Nr 675/9 i Nr 675/16 położone w obrębie Tyrowo, stanowią własność Gminy Ostróda, zgodnie z księgą wieczystą KW Nr EL1O/00032042/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
    Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ani hipoteką.
 
    Działki przeznaczone do sprzedaży zlokalizowane są na kolonii wsi Tyrowo. Wieś Tyrowo położona jest w odległości 5 km od Ostródy przy drodze krajowej Nr 16 (Olsztyn-Grudziądz) i linii kolejowej Ostróda-Iława i stanowi obecnie zaplecze mieszkalne dla miasta Ostródy.
 
    Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ternu zabudowy mieszkalno-usługowej na zachód od wsi Tyrowo, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVI/356/02 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 6 czerwca 2002 r., ww. działki przeznaczone są pod:
 
- działka ew. Nr 675/9 pod 5MU – tereny mieszkalno-usługowe;
    - działka ew. Nr 675/16 pod 7MU - tereny mieszkalno-usługowe i 2 ZN – zieleń naturalna w granicach działek.
 
    Działki będące przedmiotem sprzedaży występują w kompleksie kilkunastu działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkalno-usługową – osiedle. W otoczeniu znajdują się działki niezabudowane, zabudowane lub z rozpoczętymi budowami. Aktualnie nieruchomości nie są zagospodarowane ani ogrodzone. Porośnięte samosiewem trawy oraz samosiewem sosnowym.
 
    W pobliżu działek znajduje się sieć energetyczna oraz telekomunikacyjna. Docelowe uzbrojenie terenu w sieć wodno-kanalizacyjną planuje się wykonać do końca 2020 roku. Działki położone na terenie lekko pofałdowanym o korzystnych warunkach geotechnicznych.
 
    Cenę wywoławczą do III przetargu:
    - dla działki Nr 675/9 ustala się w wysokości 45.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100 gr.);
 
    - dla działki Nr 675/16 ustala się w wysokości 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 gr.).
 
    Wadium w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100 gr.).
 
    Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
    Cena sprzedaży działek, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
 
    Przetargi odbędą się dnia 17 maja 2019 r. w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401:
 
    - dla działki Nr 675/9 o godzinie 1000;
    - dla działki Nr 675/16 o godzinie 1100.
 
    W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz cudzoziemcy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 6.000,00 zł w terminie do dnia 13 maja 2019 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
 
    Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
    Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
 
    Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
 
    Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Tyrowo.
 
    Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów:
 
    - 14.09.2018 r. – I przetarg ustny nieograniczony;
    - 11.01.2019 r. – II przetarg ustny nieograniczony.
 
    Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Tyrowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 10.04.2019 r. do 13.05.2019 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz wyciąg z ogłoszenia w gazecie Olsztyńskiej dnia 10.04.2019 r. Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 10.04.2019
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 10.04.2019, ostatnia aktualizacja: 28.05.2019, odsłon: 303

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
9665423
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved