Nasz znak: RGP.6840.50.2014                                                             Ostróda, 28 grudnia 2017 r.
                
I n f o r m a c j a
 
     Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
     1. Dnia 15 grudnia 2017 r. został przeprowadzony II przetarg ustny nieograniczony - na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Ornowo, stanowiącej kompleks 19 działek o łącznej powierzchni 12,7673 ha, oznaczonej jako działki ewidencyjne: nr 76/2 o pow. 0,2003 ha, nr 76/4 o pow. 2,9282 ha, nr 76/5 o pow. 6,6166 ha, nr 76/6 o pow. 0,1323 ha, nr 76/7 o pow. 0,1623 ha, nr 76/8 o pow. 0,1621 ha, nr 76/9 o pow. 0,1618 ha, nr 76/10 o pow. 0,1613 ha, nr 76/11 o pow. 0,1570 ha, nr 76/12 o pow. 0,1586 ha, nr 76/13
o pow. 0,1607 ha, nr 76/14 o pow. 0,1727 ha, nr 76/15 o pow. 0,1771 ha, nr 76/16 o pow. 0,1841 ha, nr 76/17 o pow. 0,1974 ha, nr 76/18 o pow. 0,1890 ha, nr 76/20 o pow. 0,1499 ha, nr 76/21 o pow. 0,2906 ha, nr 76/22 o pow. 0,4053 ha.
 
     2. Kompleks 19 działek położonych w obrębie Ornowo o łącznej powierzchni 12,7673 ha, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00028060/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
     3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono jedną spółkę, która wpłaciła wadium.
 
     4. Brak osób niedopuszczonych do przetargu.
 
     5. Cena wywoławcza przedmiotowej części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Ornowo, stanowiącej kompleks 19 działek o łącznej powierzchni 12,7673 ha do II przetargu wynosiła 1.000.000,00 zł netto (słownie: jeden milion złotych netto 00/100 gr.).
 
     6. W wyniku przetargu osiągnięto cenę części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Ornowo, stanowiącej kompleks 19 działek o łącznej powierzchni 12,7673 ha w wysokości 1.010.000,00 zł netto (słownie: jeden milion dziesięć tysięcy złotych netto 00/100 gr.).
 
     7. W wyniku przetargu nabywcą przedmiotowej części nieruchomości ustalono: RI SPÓŁKA z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 15 SPÓŁKA KOMANDYTOWA z siedzibą w Warszawie.
 
     Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda)  oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 28 grudnia 2017 r. do 5 stycznia 2018 r. 
 
 
Nasz znak: RGP.6840.50.2014                                             Ostróda, 3 października 2017 r.
 
OGŁOSZENIE
 
     Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), § 6 ust. 1, ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), uchwały Nr XXIX/206/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego - Wójt Gminy Ostróda ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawo własności części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Ornowo, stanowiącej kompleks 19 działek o łącznej powierzchni 12,7673 ha, oznaczonej jako działki ewidencyjne: nr 76/2 o pow. 0,2003 ha, nr 76/4 o pow. 2,9282 ha, nr 76/5 o pow. 6,6166 ha, nr 76/6 o pow. 0,1323 ha, nr 76/7 o pow. 0,1623 ha, nr 76/8 o pow. 0,1621 ha, nr 76/9 o pow. 0,1618 ha, nr 76/10 o pow. 0,1613 ha, nr 76/11 o pow. 0,1570 ha, nr 76/12 o pow. 0,1586 ha, nr 76/13 o pow. 0,1607 ha, nr 76/14 o pow. 0,1727 ha, nr 76/15 o pow. 0,1771 ha, nr 76/16 o pow. 0,1841 ha, nr 76/17 o pow. 0,1974 ha, nr 76/18 o pow. 0,1890 ha, nr 76/20 o pow. 0,1499 ha, nr 76/21 o pow. 0,2906 ha, nr 76/22 o pow. 0,4053 ha.
 
     Działki położone w obrębie Ornowo, oznaczone jako działki ew. nr 76/2 o pow. 0,2003 ha, nr 76/4 o pow. 2,9282 ha, nr 76/5 o pow. 6,6166 ha, nr 76/6 o pow. 0,1323 ha, nr 76/7 o pow. 0,1623 ha, nr 76/8 o pow. 0,1621 ha, nr 76/9 o pow. 0,1618 ha, nr 76/10 o pow. 0,1613 ha, nr 76/11 o pow. 0,1570 ha, nr 76/12 o pow. 0,1586 ha, nr 76/13 o pow. 0,1607 ha, nr 76/14 o pow. 0,1727 ha, nr 76/15 o pow. 0,1771 ha, nr 76/16 o pow. 0,1841 ha, nr 76/17 o pow. 0,1974 ha, nr 76/18 o pow. 0,1890 ha, nr 76/20 o pow. 0,1499 ha, nr 76/21 o pow. 0,2906 ha, nr 76/22 o pow. 0,4053 ha o łącznej powierzchni 12,7673 ha, stanowią własność Gminy Ostróda, zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00028060/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
     Działki przeznaczone do sprzedaży zlokalizowane są po lewej stronie drogi powiatowej Nr 1237 N Ostróda-Brzydowo, jadąc z Morlin do wsi Ornowo. Położone około 0,5 km od zwartej zabudowy wsi. Działki znajdują się pomiędzy drogą asfaltową a lasem stanowiącym zieleń izolacyjną od jeziora Morliny. Wjazd na przedmiotowe działki odbywa się z drogi powiatowej. Teren z urozmaiconą rzeźbą, z lekkim pofałdowaniem. Na działkach znajdują się kępy drzewostanu liściasto-iglastego. Działki nieuzbrojone. W chwili obecnej grunt odłogowany.
 
     Działki sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków odpowiednio:
  1) działka nr 76/2 – RIVa;
  2) działka nr 76/4 – RIIIb o pow. 0,2654 ha, RIVa o pow. 2,0636 ha, RVI o pow. 0,1815 ha, PsVI o pow. 0,3766 ha, N o pow. 0,0411 ha;
  3) działka nr 76/5 – RIIIb o pow. 1,3932 ha, RIVa o pow. 3,8741 ha, RIVb o pow. 0,1705 ha, RVI o pow. 0,1456 ha, ŁIV o pow. 0,7026 ha, PsVI o pow. 0,2566 ha, N o pow. 0,0740 ha;
  4) działka nr 76/6 – RIVa;
  5) działka nr 76/7 – RIVa;
  6) działka nr 76/8 – RIVa;
  7) działka nr 76/9 – RIVa;
  8) działka nr 76/10 – RIVa;
  9) działka nr 76/11 – RIVa;
  10) działka nr 76/12 – RIVa;
  11) działka nr 76/13 – RIVa;
  12) działka nr 76/14 – RIVa;
  13) działka nr 76/15 – RIVa;
  14) działka nr 76/16 – RIVa o pow. 0,1669 ha, ŁIV o pow. 0,0172 ha;
  15) działka nr 76/17 – RIVa o pow. 0,0767 ha, ŁIV o pow. 0,1207 ha;
  16) działka nr 76/18 – RIVa o pow. 0,0035 ha, ŁIV o pow. 0,1855 ha;
  17) działka nr 76/20 – Tp (grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych);
  18) działka nr 76/21 – Tp (grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych);
  19) działka nr 76/22 – Tp (grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych).
 
     Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu po zachodniej stronie Jeziora Morliny, gmina Ostróda, zatwierdzonym uchwałą Nr XLV/261/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 15 listopada 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2014 r. poz. 31) działki przeznaczone pod:
 
  1) działka nr 76/2:
- MN.01 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- ZL.01 - tereny lasów;
  2) działka nr 76/4:
- MN.03 i MN.04 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- ZP.02 - tereny zieleni urządzonej;
  3) działka nr 76/5:
- MN.05, MN.06, MN.08, MN.09 i MN.10 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
- ZP.03 - tereny zieleni urządzonej,
- ZN.12 - tereny zieleni naturalnej,
- KDW.06 i Kpj.01 - tereny dróg wewnętrznych i tereny ciągów pieszo-jezdnych;
  4) działka nr 76/6:
- MN.02 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
  5) działka nr 76/7:
- MN.02 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
  6)działka nr 76/8:
- MN.02 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
  7) działka nr 76/9:
- MN.02 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
  8) działka nr 76/10:
- MN.02 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
  9) działka nr 76/11:
- MN.02 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
  10)działka nr 76/12:
- MN.07 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
  11) działka nr 76/13:
- MN.07 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
  12) działka nr 76/14:
- MN.07 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
  13) działka nr 76/15:
- MN.07 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
  14) działka nr 76/16:
- MN.07 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
  15) działka nr 76/17:
- MN.07 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
  16) działka nr 76/18:
- MN.07 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
  17) działka nr 76/20:
- KDW.03 - tereny dróg wewnętrznych;
  18) działka nr 76/21:
- KDW.05 - tereny dróg wewnętrznych;
  19) działka nr 76/22:
- KDW.04 - tereny dróg wewnętrznych.
 
     Zgodnie z art. 37a ustawy o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788) Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa, prawo pierwokupu do działek przeznaczonych do zalesienia określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z powyższym zostanie zawarta wstępna, warunkowa umowa sprzedaży przedmiotowego kompleksu działek u notariusza, następnie o transakcji notariusz zawiadomi nadleśniczego właściwego ze względu na miejsce położenia gruntu. Zgodnie z art. 37c ustawy o lasach cytowanej powyżej, prawo pierwokupu może być wykonane w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez nadleśniczego zawiadomienia o treści umowy. Jeżeli w tym czasie Lasy Państwowe nie zgłoszą chęci nabycia, dojdzie do finalizacji sprzedaży.
 
     Cenę wywoławczą dla części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Ornowo, stanowiącej kompleks 19 działek o łącznej powierzchni 12,7673 ha do przetargu ustala się w wysokości 1.000.000,00 zł netto (słownie: jeden milion złotych 00/100 gr.). Do ceny sprzedaży nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczone 23% podatku VAT z wyłączeniem gruntów o przeznaczeniu w mpzp pod ZL, ZP, ZN o łącznej powierzchni 1,3703 ha.
 
     Wadium w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100 gr.)
 
     Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
     Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
 
     Przetarg odbędzie się dnia 15 grudnia 2017 r. o godzinie 1100 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
 
     W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz cudzoziemcy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 100.000,00 zł w terminie do dnia 11.12.2017 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020- za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
 
     Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy. Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
 
     Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Ornowo.
 
     Termin przeprowadzenia poprzednego przetargu:
  - 8.09.2017 r. - I przetarg ustny nieograniczony.
 
     Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Ornowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 09.10.2017 r. do 11.12.2017 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz wyciąg z ogłoszenia w gazecie Rzeczpospolitej (zasięg ogólnokrajowy) dnia 09.10.2017 r.
 
     Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 04.10.2017r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 09.10.2017, ostatnia aktualizacja: 09.10.2017, odsłon: 681


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12304320
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości