Nasz znak: RGP.6840.30.2017                                                   Ostróda, 3 września 2018 r.
 
I n f o r m a c j a
 
    Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
    1. Dnia 23 sierpnia 2018 r. został przeprowadzony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki ewidencyjnej położonej w obrębie Stare Jabłonki, oznaczonej numerem 166/65 o powierzchni 0,2805 ha.
 
    2. Działka ew. Nr 166/65, położona w obrębie Stare Jabłonki objęta jest księgą wieczystą EL1O/00033938/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
    3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono dwie osoby, która wpłaciły wadium.
 
    4. Brak osób niedopuszczonych do przetargu.
 
    5. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
 
    6. W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 20.200,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy dwieście złotych).
 
    7. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: małż. Elżbietę i Jana Kasprowicz.
 
    Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 3 września 2018 r. do 11 września 2018 r.
 
 
Nasz znak: RGP.6840.30.2017
            Ostróda, 9 lipca 2018 r.
 
OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1, art. 67 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), § 6 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), zarządzenia Nr 184/2017 Wójta Gminy Ostróda z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza II przetarg ustny nieograniczony, na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ew. Nr 166/65 o pow. 0,2805 ha, położonej w obrębie Stare Jabłonki.
 
Działka ew. Nr 166/65 położona w obrębie Stare Jabłonki, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą KW Nr EL1O/00033938/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
Przeznaczona do sprzedaży działka ew. Nr 166/65 o pow. 2805 m2, znajduje się ok. 200 m od głównej ulicy w Starych Jabłonkach tj. ulicy Spacerowej. Nieruchomość położona w pobliżu zabudowy mieszkaniowej i letniskowej. Dojazd do nieruchomości od ulicy Spacerowej, ulicą Piękną a następnie drogą gruntową szutrową. Ukształtowanie terenu korzystne – teren płaski, jednak z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo cmentarza – brak możliwości zabudowy działki. Działka porośnięta darnią trawiastą oraz częściowo zakrzaczona. Działka niezabudowana i nieogrodzona. Przez działkę przebiega sieć energetyczna niskiego napięcia. Działka nieuzbrojona, posiada możliwość podłączenia w następujące uzbrojenie techniczne – wodociągowe, kanalizacyjne oraz elektryczne.
Działka sklasyfikowana jako Bi –inne tereny zabudowane.
Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki.
Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda uchwaloną Uchwałą Nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 kwietnia 2016 r. działka ew. Nr 166/65, położona w obrębie Stare Jabłonki, znajduje się w strefie S3 – strefa osadniczo-przyrodnicza, Obszar Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich. Dla przedmiotowej działki studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
 
Cenę wywoławczą dla działki ew. Nr 166/65 o pow. 0,2805 ha, położonej w obrębie Stare Jabłonki, do II przetargu ustnego nieograniczonego, ustala się w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 gr.).
Wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100 gr.)
 
Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
Ceny sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności. Koszty aktu notarialnego ponosi wyłoniony w przetargu nabywca.
 
Przetarg odbędzie się dnia 23 sierpnia 2018 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy- sala Nr 401.
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz cudzoziemcy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 2.000,00 zł w terminie do dnia 16 sierpnia 2018 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020- za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać nazwę obrębu i numer działki. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
 
Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Przyszły nabywca pokrywa koszty sporządzenia aktu notarialnego.
 
Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Stare Jabłonki.
 
Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów:
- 29.03.2018 r. – I przetarg ustny nieograniczony.
 
Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Stare Jabłonki, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1 w Ostródzie), w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl w terminie od dnia 12 lipca 2018 r. do 16 sierpnia 2018 r. Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37. 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 09.07.2018
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 12.07.2018, ostatnia aktualizacja: 03.09.2018, odsłon: 207

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8338569
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved