Ostróda, 7 maja 2018 r.                                                        Nasz znak: RGP.6840.32.2014
 
I n f o r m a c j a
 
 
     Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. podaję do publicznej wiadomości następującą informację:w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490) -
 
     1. Dniu 27 kwietnia 2018 r. został przeprowadzony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Morliny, oznaczonej jako działka ewidencyjna Nr 10/55 o pow. 1,0267 ha.
 
     2. Działka Nr 10/55 o pow. 1,0267 ha, położona w obrębie Morliny, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00049123/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
     3. Brak osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu.
 
     4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do II przetargu wynosiła 188.600,oo zł brutto (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych 00/100 gr.).
 
     5. II przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
 
     Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 8 maja 2018 r. do 16 maja 2018 r.
 
 
Nasz znak: RGP.6840.32.2014                                                        Ostróda, 19 marca 2018 r.
 
OGŁOSZENIE
 
     Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), § 6 ust. 1, ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) oraz zarządzenia Nr 130/2017 Wójta Gminy Ostróda z dnia 15 września 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego - Wójt Gminy Ostróda ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. Nr 10/55 o pow. 1,0267 ha, położonej w obrębie Morliny.
 
     Działka ew. Nr 10/55 położona w obrębie Morliny powstała z podziału działki Nr 10/40, na podstawie decyzji podziałowej z dnia 14 sierpnia 2017 r. znak: RGP.6831.42.2017. Zgodnie z KW Nr EL1O/00049123/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie, działka Nr 10/55, położona w obrębie Morliny, stanowi własność Gminy Ostróda.
 
     Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ani hipoteką.
 
     Przeznaczona do sprzedaży działka ew. Nr 10/55, położona w obrębie Morliny, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 10/40 położonej w obrębie i miejscowości Morliny gmina Ostróda, zatwierdzonym uchwałą Nr XI/79/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 października 2015 r. - przeznaczona jest pod: 1P - tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, linię napowietrzną średniego napięcia 15 kV, linię napowietrzną wysokiego napięcia 110 kV oraz pasy ograniczonego zagospodarowania (korytarze techniczne).
 
     Ponadto, na przeznaczonym do sprzedaży terenie, Rada Gminy Ostróda podjęła uchwałę Nr XXI/146/2016 z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przebiegu linii elektroenergetycznej 110 kV na terenie gminy Ostróda.
 
     Działka ew. Nr 10/55 o powierzchni 10267 m2, położona jest około 3 km od centrum Ostródy. Przedmiotowa działka znajduje się po prawej stronie drogi krajowej nr 15, jadąc w kierunku Torunia i położona jest bezpośrednio przy skrzyżowaniu drogi krajowej z drogą dojazdową do zakładów mięsnych MORLINY.
 
     Działka od strony wschodniej graniczy bezpośrednio z działką Nr 10/56 przeznaczoną w mpzp pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów, od strony południowej z drogą dojazdowa do zakładów mięsnych MORLINY, od strony zachodniej z zakładami produkcyjnymi a od strony północnej z działkami niezabudowanymi.
 
     Działka sklasyfikowana jako RIIIb o pow. 0,7831 ha i RIVa o pow. 0,2436 ha.
 
     Działka posiada kształt zbliżony do trapezu. Położona jest na terenie płaskim o bardzo dobrych warunkach agrotechnicznych i inwestycyjnych. Przez działkę w odległości 75 m od zachodniej granicy działki przebiega napowietrzna linia energetyczna wysokiego napięcia 110 kV- przewidziana do przebudowy, natomiast 10 m od granicy zachodniej działki przebiegają napowietrzne linie energetyczne średniego napięcia 15kV. Linie energetyczne znacznie ograniczają możliwości całościowego wykorzystania działki na cele inwestycyjne.
 
     Na terenie działki rozprowadzona jest sieć wewnętrzna wodociągowa (na potrzeby byłych ogródków działkowych). W chwili obecnej działka uzbrojona w sieć energetyczną oraz wodociągową, brak podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej. Działka niezabudowana, nieogrodzona. Na działce znajdują się pozostałości (fundamentowe) po byłych altanach ogrodowych.
 
     Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi decyzją z dnia 7 lipca 2015 r. wyraził zgodę na przeznaczenie na cele nierolnicze gruntów rolnych stanowiących użytki rolne klasy RIIIb o łącznej powierzchni 1,8037 ha, położonych w granicach działki nr 10/40. Zgodnie z ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 909 z późn. zm.) na inwestorze ciąży obowiązek uiszczenia opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej. Część działki ew. Nr 10/55 położonej w obrębie Morliny, sklasyfikowana jako RIIIb o pow. 0,7831 ha, objęta jest ww. zgodą.
 
     Cenę wywoławczą dla nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. Nr 10/55 o pow. 1,0267 ha, położonej w obrębie Morliny, do przetargu ustala się w wysokości 188.600,00 zł brutto (słownie: sto osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych 00/100 gr.).
 
     Wadium w wysokości 18.000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych 00/100 gr.)
 
     Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
     Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
 
     Przetarg odbędzie się dnia 27 kwietnia 2018 r. o godzinie 1200 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
 
     W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz cudzoziemcy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 18.000,00 zł w terminie do dnia 23.04.2018 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020- za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać nazwę obrębu i numer działki. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
 
     Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy. Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Koszty aktu notarialnego pokrywa nabywca.
 
     Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Morliny.
 
     Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów:
  - 14.12.2017 r. – I przetarg ustny nieograniczony.
 
     Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w terminie od dnia 21.03.2018 r. do 23.04.2018 r., w miejscowości Morliny, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1), w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz wyciąg z ogłoszenia w gazecie Olsztyńskiej dnia 21.03.2018 r. Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 19.03.2018
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 21.03.2018, ostatnia aktualizacja: 08.05.2018, odsłon: 271

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8338442
odsłon strony

Aktualnie mamy
12 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved