Ostróda, 7 maja 2018 r.                                                        Nasz znak: RGP.6840.26.2017
 
 
I n f o r m a c j a
 
     Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
     1. Dniu 27 kwietnia 2018 r. został przeprowadzony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Górka, oznaczonej jako działka ewidencyjna Nr 7/28 o pow. 5,6182 ha.
 
     2. Działka Nr 7/28 o pow. 5,6182 ha, położona w obrębie Górka, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00049845/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
     3. Brak osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu.
 
     4. Cena wywoławcza przedmiotowej części nieruchomości do II przetargu wynosiła 620.000,oo zł (słownie: sześćset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 gr.).
 
     5. II przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
 
     Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 8 maja 2018r. do 16 maja 2018 r.
 
 
 
 
Nasz znak: RGP.6840.26.2017                                            Ostróda, 21 lutego 2018 r.
 
OGŁOSZENIE
 
     Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), § 6 ust. 1, ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), uchwały Nr XXX/220/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego - Wójt Gminy Ostróda ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. Nr 7/28 o pow. 5,6182 ha, położonej w obrębie Górka.
 
     Działka ewidencyjna Nr 7/28 o pow. 5,6182 ha, położona w obrębie Górka, stanowi własność Gminy Ostróda, zgodnie z księgą wieczystą EL1O/00049845/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.
 
     Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka i Lipowiec zatwierdzonym uchwałą Nr LVI/213/06 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 maja 2006 r. opublikowanym w Dz. U. Woj. Warm.-Mazur. Nr 102, poz. 1646, działka Nr 7/28 przeznaczona jest pod: 11 US – tereny zabudowy usług turystyczno-wypoczynkowych, sportu i rekreacji.
 
     Działka przeznaczona do sprzedaży położona jest ok. 2 km od granicy miasta Ostróda. Znajduje się pomiędzy miejscowościami Kajkowo a miejscowością Górka. Działka położona w granicach kompleksu przeznaczonego w mpzp w większości pod tereny usług turystyczno-wypoczynkowych, sportu i rekreacji. Kompleks położony u zbiegu dróg krajowych Nr 7 i Nr 16, w pobliżu jeziora Sement Mały.
 
     Dojazd do działki odbywa się z ulicy Świetlińskiej położonej w Kajkowie, a następnie ok. 1000 m drogą gminną utwardzoną asfaltem. Tereny sąsiadujące z przedmiotową działką są obecnie niezagospodarowane. W przeważającej mierze stanowią je grunty przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zabudowę mieszkaniową  jednorodzinną i pensjonatową (projektowaną), zabudowę usług turystyczno-wypoczynkową, sportu i rekreacji, tereny lasów oraz zieleni objętej formami ochrony z tytułu przepisów o ochronie przyrody.
 
     Kształt działki nieregularny, zbliżony do trójkąta. Działka ograniczona ciągami komunikacyjnymi - drogami od północy i południa oraz od zachodu – działkami przeznaczonymi pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.
 
     Obecnie teren jest niezagospodarowany, o nawierzchni naturalnej, trawiastej lekko pofałdowanej. Działka posiada możliwość uzbrojenia w sieci: wodną, kanalizacyjną, telekomunikacyjną oraz energetyczną.
 
     Na nieruchomości gruntowej objętej księgą wieczystą KW Nr EL1O/00049845/3 zostały ustanowione ograniczone prawa rzeczowe - służebności przesyłu na rzecz Energa Operator S.A. oddział w Olsztynie.
 
     Dodatkowo w akcie notarialnym przeniesienia prawa własności, nabywca ustanowi na działce ew. nr 7/28 o pow. 5,6182 ha, obręb Górka nieodpłatną i nieograniczoną w czasie służebność przesyłu na rzecz Gminy Ostróda polegającą na:
 
     1)    znoszeniu istnienia na działce nr 7/28 sieci kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej, przewodu wodociągowego ogólnego oraz przewodu elektroenergetycznego oświetleniowego wraz z latarniami,
 
     2)    prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do eksploatacji, dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii, przebudowy lub wymiany sieci i urządzeń wymienionych w pkt 1 wraz z prawem każdorazowego wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem.
    
     Cenę wywoławczą dla działki Nr 7/28 o pow. 5,6182 ha, położonej w obrębie Górka do przetargu ustala się w wysokości 620.000,00 zł brutto(słownie: sześćset dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 gr.).
 
     Wadium w wysokości 62.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100 gr.)
 
     Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
     Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności. Koszty aktu notarialnego pokrywa nabywca.
 
     Przetarg odbędzie się dnia 27 kwietnia 2018 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
 
     W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz cudzoziemcy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 62.000,00 zł w terminie do dnia 23.04.2018 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020- za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
 
     Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy. Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
 
     Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów:
  - 30.11.2017 r. –  I przetarg ustny nieograniczony.
 
     Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Górka i Kajkowo.
 
     Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w terminie od dnia 23.02.2018 r. do 23.04.2018 r., w miejscowości Górka i Kajkowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda), w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz w wyciąg z ogłoszenia w gazecie Rzeczpospolitej (zasięg ogólnokrajowy) dnia 23.02.2018 r. Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 23.02.2018
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 23.02.2018, ostatnia aktualizacja: 08.05.2018, odsłon: 251

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
9230247
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved