Nasz znak: RGP.6840.40.2020                                                            Ostróda, 23 sierpnia 2021 r.
 
I n f o r m a c j a
 
            Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
1. Dnia 13 sierpnia 2021 r. został przeprowadzony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 294/8 o powierzchni 0,1534 ha, położonej w obrębie Tyrowo.
 
2. Działka ew. nr 294/8 o pow. 0,1534 ha, położona w obrębie Tyrowo, stanowi własność Gminy Ostróda, zgodnie z księgą wieczystą nr EL1O/00032531/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono trzy osoby, które wpłaciły wadium.
 
4. Brak osób niedopuszczonych do przetargu.
 
5. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 53.300,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta złotych).
 
6. W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 63.400,00 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta złotych).
 
7. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: małż. Potorskich.
 
 
Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od  24 sierpnia 2021 r. do 1 września 2021 r. 
 
 
 
Nasz znak: RGP.6840.41.2020                                                        Ostróda, 23 sierpnia 2021 r.
 
I n f o r m a c j a
 
Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
1. Dnia 13 sierpnia 2021 r. został przeprowadzony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 294/9 o pow. 0,1804 ha, położonej w obrębie Tyrowo.
 
2. Dla działka ew. nr 294/9, położonej w obrębie Tyrowo, prowadzona jest Sądzie Rejonowym w Ostródzie księga wieczysta nr EL1O/00032531/7.
 
3. Brak osób dopuszczonych w przetargu.
 
4. Brak osób niedopuszczonych w przetargu.
 
5. Cena wywoławcza działki ew. nr 294/9 do przetargu wynosiła 62.700,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset złotych 00/100 gr.).
 
6. II przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
 
Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 24 sierpnia 2021 r. do 1 września 2021 r. 
 
 
 
Nasz znak: RGP.6840.42.2020                                                            Ostróda, 13 sierpnia 2021 r.
 
I n f o r m a c j a
 
Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
1. Dnia 13 sierpnia 2021 r. został przeprowadzony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 294/10 o pow. 0,1945 ha, położonej w obrębie Tyrowo.
 
2. Dla działka ew. nr 294/10, położonej w obrębie Tyrowo, prowadzona jest Sądzie Rejonowym w Ostródzie księga wieczysta nr EL1O/00032531/7.
 
3. Brak osób dopuszczonych w przetargu.
 
4. Brak osób niedopuszczonych w przetargu.
 
5. Cena wywoławcza działki ew. nr 294/10 do przetargu wynosiła 67.600,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych 00/100 gr.).
 
6. II przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
 
Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 24 sierpnia 2021 r. do 1 września 2021 r. 
 

 

Wójt Gminy Ostróda ogłasza II przetarg na sprzedaż działek ewidencyjnych położonych w obrębie Tyrowo, oznaczonych numerami: - 294/8 o powierzchni 0,1534 ha, - 294/9 o powierzchni 0,1804 ha, - 294/10 o powierzchni 0,1945 ha. Przetargi odbędą się dnia 13 sierpnia 2021 r. w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401: - dla działki nr 294/8 o godzinie 10:00; - dla działki nr 294/9 o godzinie 11:00; - dla działki nr 294/10 o godzinie 12:00.

 

Data przekazania do publikacji: 09.07.2021
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 09.07.2021, ostatnia aktualizacja: 24.08.2021, odsłon: 375


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12429738
odsłon strony

Aktualnie mamy
52 gości