Nasz znak: RGP.6840.16.2017                                         Ostróda, 21 sierpnia 2018 r.
 
LISTA

osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. Nr 204 o pow. 1,8900 ha, położonej w obrębie Tyrowo.
 
    Brak osób zakwalifikowanych do przetargu.
 
    Komisja przetargowa (powołana zarządzeniem Nr 119/2018 Wójta Gminy Ostróda z dnia 13 sierpnia 2018 r.):
 
  1. Przewodniczący komisji: Artur Lewartowski
  2. Członek komisji: Łucja Fafińska
  3. Członek komisji: Agnieszka Szczekało
 
 
Nasz znak: RGP.6840.16.2017                                                        Ostróda, 11 lipca 2018 r.
 
OGŁOSZENIE
 
     Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), § 6 ust. 1, ust. 4 i § 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), art. 2a ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2196 z późn. zm.), zarządzenia Nr 141/2017 Wójta Gminy Ostróda z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. Nr 204, o pow. 1,8900 ha, położonej w obrębie Tyrowo.
 
     Przetarg odbędzie się dnia 24 sierpnia 2018 r. o godz. 900 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
 
     Przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. Nr 204, o pow. 1,8900 ha, położonej w obrębie Tyrowo, jest ograniczony do osób spełniających wymagania ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.
 
     Działka ew. Nr 204, o pow. 1,8900 ha, położona w obrębie Tyrowo, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00018806/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

Działa sklasyfikowana jest w ewidencji jako:
  1) RIIIb (grunty orne) – 0,40 ha;
 
  2) RIVa (grunty orne) – 0,15 ha;
 
  3) RIVb (grunty orne) – 1,34 ha.
 
     Działka przeznaczona do sprzedaży położona jest we wschodniej części miejscowości Tyrowo, niedaleko drogi gruntowej nieutwardzonej – ulica Lazurowa. Dojazd do działki odbywa się z drogi krajowej nr 16, następnie ulicą Lazurową oraz drogą gminną oznaczoną jako działka ew. Nr 300 obr. Tyrowo. Nieruchomość od strony północnej graniczy z ww. drogą stanowiącą własność Gminy Ostróda. Od strony południowej i wschodniej znajdują się nieruchomości gruntowe niezabudowane, przeznaczone do produkcji rolnej, natomiast od strony zachodniej działka graniczy z nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Kształt działki regularny, prostokątny. Korzystne ukształtowanie terenu.
 
     Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwaloną Uchwałą Nr XVII/132/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 kwietnia 2016 r. działka ew. Nr 204, położona w obrębie Tyrowo znajduje się w strefie S1 – strefa osadniczo–gospodarcza.
 
     Dla przedmiotowej działki studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej w tym zabudowy zagrodowej.
 
     Cenę wywoławczą dla działki ew. Nr 204 o pow. 1,8900 ha, położonej w obrębie Tyrowo, do przetargu ustala się w wysokości 160.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 gr.).
 
     Wadium w wysokości 16.000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych 00/100 gr.)
 
     Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
     Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności (w tym warunkowej umowy przeniesienia własności).
 
     W przypadku sprzedaży działki ew. Nr 204 obręb Tyrowo, na rzecz rolnika indywidualnego, nie zamieszkującego teren gminy Ostróda ani gminy graniczącej, Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa przysługuje prawo pierwokupu w stosunku do zbywanej nieruchomości. Jeżeli nabywca nie jest rolnikiem indywidualnym spełniającym wymogi określone w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, zbycie nieruchomości wymaga uzyskania zgody Prezesa KOWR. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości jest rolnik indywidualny, prowadzący gospodarstwo rodzinne na terenie gminy Ostróda lub gminy graniczącej, Krajowemu Ośrodkowi Wsparci Rolnictwa nie przysługuje prawo pierwokupu, ani nie jest wymagana zgoda Prezesa KOWR na jej zbycie.
 
     Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2017r. poz. 2196 z późn. zm.), za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnej, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.
 
     Zgodnie z art. 2b ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2196 z późn. zm.) Nabywca nieruchomości rolnej (dz. ew. Nr 204, obręb Tyrowo) jest zobowiązany prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabyta nieruchomość rolna, przez okres co najmniej 10 lat od dnia nabycia przez niego tej nieruchomości, a w przypadku osoby fizycznej prowadzić to gospodarstwo osobiście. W okresie tym nieruchomość nie może być zbyta ani oddana w posiadanie innym podmiotom.
 
     Osoby zainteresowane udziałem w przetargu oraz spełniające wymogi określone w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego, powinnny złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, w terminie do dnia 20 sierpnia 2018 roku do godz. 15:00, zgłoszenie udziału w przetargu (wzór do pobrania ZG-OŚW 1/2018) wraz z aktualnymi – wystawione nie później niż na 3 m-ce przed datą przetargu - wymaganymi ORYGINAŁAMI dokumentów wraz z kopią dowodu wpłaty wadium.
 
     Wzory dokumentów, można pobrać ze strony internetowej www.bip.gminaostróda.pl z zakładki „przetargi aktualne”.
 
     Lista osób zakwalifikowanych do uczestniczenia w przetargu, zostanie wywieszona, w dniu 21 sierpnia 2018 roku, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda.
 
     Przetarg odbędzie się, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.
 
     Do przetargu mogą przystąpić rolnicy indywidualni lub osoby fizyczne zamierzające utworzyć gospodarstwo rodzinne, w rozumieniu przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego cytowanej wyżej, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 16.000,00 zł w terminie do dnia 20 sierpnia 2018 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020- za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
 
     Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
     Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
 
     Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
 
     Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Tyrowo.
 
     Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Tyrowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 16 lipca 2018 r. do 20 sierpnia 2018 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz wyciąg z ogłoszenia w gazecie Olsztyńskiej dnia 16 lipca 2018 r. Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37
 
Załączniki do przetargu:
 
      1) Zgłoszenie do przetargu - załącznik
 
    2) Oświadczenie nabywcy o łącznej powierzchni użytków rolnych stanowiących własność, użytkowanie wieczyste, będących w samoistnym posiadaniu, dzierżawionych przez rolnika indywidualnego - wzór nr 1
 
     3) Oświadczenie nabywcy o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych w danej gminie wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego - wzór nr 2
 
      4) Oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych - wzór nr 3
 
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 16.07.2018
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 16.07.2018, ostatnia aktualizacja: 16.07.2018, odsłon: 179

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8338573
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved