Nasz znak: RGP.6840.75.1.2015                                                 Ostróda, 24 września 2018 r.
 
I n f o r m a c j a
 
    Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
    1. Dnia 13 września 2018 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż udziału 145/10000 w prawie własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna Nr 45/2 o powierzchni 0,8466 ha, położonej w obrębie Szyldak, prawa własności działki ewidencyjnej Nr 45/23 o powierzchni 0,0200 ha, położonej w obrębie Szyldak oraz udziału 143/1000 w prawie własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna Nr 50/3 o powierzchni 0,0377 ha, położonej w obrębie Szyldak.
 
    2. Gmina Ostróda jest współwłaścicielem nieruchomości położonych w obrębie Szyldak, oznaczonych w ewidencji numerem działki:
 
  - 45/2 o pow. 0,8466 ha, co do udziału 145/10000, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Ostródzie KW Nr EL1O/00015301/1;
 
  - 50/3 o pow. 0,0377 ha, co do udziału 143/1000, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Ostródzie KW Nr EL1O/00015314/5;
 
    oraz właścicielem nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. Nr 45/23 o pow. 0,0200 ha, położonej w obrębie Szyldak, dla której w Sądzie Rejonowym w Ostródzie prowadzona jest KW Nr EL1O/00016038/3.
 
    3. Brak osób dopuszczonych w przetargu.
 
    4. Brak osób niedopuszczonych w przetargu.
 
    5. Cena wywoławcza nieruchomości opisanej w pkt 1 do przetargu wynosiła 6.700,00 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset złotych 00/100 gr.).
 
    6. I przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
 
    Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 24 września 2018 r. do 2 października 2018 r.
 
 
Nasz znak: RGP.6840.75.1.2015                                                 Ostróda, 26 lipca 2018 r.
 
OGŁOSZENIE
 
    Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), zarządzenia Nr 45/2018 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego, zarządzenia Nr 41/2018 Wójta Gminy Ostróda z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego oraz zarządzenia Nr 40/2018 Wójta Gminy Ostróda z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego, Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:
 
    - udziału 145/10000 w prawie własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna Nr 45/2 o powierzchni 0,8466 ha, położonej w obrębie Szyldak;
 
    - prawa własności działki ewidencyjnej Nr 45/23 o powierzchni 0,0200 ha, położonej w obrębie Szyldak;
 
    - udziału 143/1000 w prawie własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna Nr 50/3 o powierzchni 0,0377 ha, położonej w obrębie Szyldak.
 
    Gmina Ostróda jest współwłaścicielem nieruchomości położonych w obrębie Szyldak, oznaczonych w ewidencji numerem działki:
 
    - 45/2 o pow. 0,8466 ha, co do udziału 145/10000, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Ostródzie KW Nr EL1O/00015301/1;
 
    - 50/3 o pow. 0,0377 ha, co do udziału 143/1000, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Ostródzie KW Nr EL1O/00015314/5;
 
    oraz właścicielem nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. Nr 45/23 o pow. 0,0200 ha, położonej w obrębie Szyldak, dla której w Sądzie Rejonowym w Ostródzie prowadzona jest KW Nr EL1O/00016038/3.
 
    Przedmiotowe nieruchomości położone są w południowo-wschodniej części miejscowości Szyldak, w pobliżu ulicy Spacerowej.
 
    Działka ew. Nr 45/2 o powierzchni 8466 m2, posiada kształt zbliżony do kwadratu i stanowi teren płaski. Działka służy do obsługi trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych, posadowionych na działkach wytyczonych po obrysie budynków (działka ew. Nr 45/3, Nr 45/4, Nr 45/5, obręb Szyldak). Działka posiada podłączenia w przyłącza: elektryczne, wodne oraz kanalizacyjne.
 
    Działka ew. Nr 45/23 o powierzchni 200 m2 posiada kształt prostokąta. Położona jest na terenie płaskim o korzystnych warunkach geotechnicznych. Działka stanowi ogródek przydomowy i uprawiana jest rolniczo. Działka ogrodzona płotem z siatki stalowej. Na działce znajduje się zabudowa małej architektury. Przez działkę przebiega sieć kanalizacji sanitarnej o długości 28 m. Przy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości, zostanie ustanowiona nieodpłatna i nieograniczona w czasie służebność przesyłu na rzecz Gminy Ostróda polegającą na:
 
    1) znoszeniu istnienia na nieruchomości obciążonej, to jest działce ew. Nr 45/23, obręb Szyldak, sieci kanalizacyjnej wraz z istniejącą studzienką kanalizacyjną,
 
    2) prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do eksploatacji, dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii, przebudowy lub wymiany sieci i urządzeń wymienionych w pkt 1 wraz z prawem każdorazowego wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem.
 
    Działka ew. Nr 50/3 o powierzchni 377 m2 posiada regularny kształt, zbliżony do prostokąta. Położona na terenie płaskim o korzystnych warunkach geotechnicznych. Działka częściowo ogrodzona płotem z siatki stalowej. Na działce posadowiony jest budynek gospodarczy z wydzielonymi boksami gospodarczymi. Budynek ten jest wolnostojący, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wybudowany w technologii tradycyjnej. Stan techniczny słaby, wymagający remontu kapitalnego. Przedmiotem sprzedaży jest wyłączne prawo do korzystania w boksie gospodarczym o powierzchni 15,40 m2.
 
    Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostróda uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Ostróda Nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 kwietnia 2016 r. teren, na którym znajdują się przedmiotowe działki, położony jest  w strefie S1 – strefa osadniczo-gospodarcza. Dla przedmiotowych działek studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
 
    Przedmiotem sprzedaży jest:
    - udział 145/10000 w prawie własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ewidencyjna Nr 45/2 o powierzchni 0,8466 ha, położonej w obrębie Szyldak, stanowiącej podwórko do obsługi budynków przy ul. Spacerowej 6, 8 i 10 w miejscowości Szyldak;
 
    - prawo własności działki ewidencyjnej Nr 45/23 o powierzchni 0,0200 ha, położonej w obrębie Szyldak, stanowiącej ogródek przydomowy;
 
    - udział 143/1000 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem gospodarczym, oznaczonej jako działka ewidencyjna Nr 50/3 o powierzchni 0,0377 ha, położonej w obrębie Szyldak, z wyłącznym prawem do korzystania w boksie gospodarczym o powierzchni użytkowej 15,40 m2.
 
    Cenę wywoławczą dla nieruchomości opisanych powyżej ustala się w wysokości 6.700,00 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset złotych 00/100 gr.).
 
    Wadium w wysokości 670,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt złotych 00/100 gr.)
 
    Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
    Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
 
    Przetarg odbędzie się dnia 13 września 2018 r. o godz. 1000  w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy- sala Nr 401.
 
    W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz cudzoziemcy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 670,00 zł w terminie do dnia 7 września 2018 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020- za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
 
    Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
    Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
 
    Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Przyszły nabywca pokrywa koszty sporządzenia aktu notarialnego.
 
    Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Szyldak.
 
    Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Szyldak, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 01 sierpnia 2018 r. do 07 września 2018 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl. Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 01.08.2018
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 01.08.2018, ostatnia aktualizacja: 24.09.2018, odsłon: 186

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8338570
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved