Nasz znak: RGP.6840.22.2017                                            Ostróda, 18 czerwca 2018 r.
 
 I n f o r m a c j a
 
     Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
     1. Dnia 7 czerwca 2018 r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Morliny, oznaczonej jako działka ew. Nr 4/36 o pow. 0,0479 ha.
 
     2. Działka ew. Nr 4/36 stanowi własność Gminy Ostróda, zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00015849/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
     3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono jedną osobę, która wpłaciła wadium.
 
     4. Brak osób niedopuszczonych do przetargu.
 
     5. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 17.600,00 zł
(słownie: siedemnaście tysięcy sześćset złotych).
 
     6. W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 17.900,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset złotych).
 
     7. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: Pan Henryk Wiesław Bugowski.
 
     Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 18 czerwca 2018 r. do 27 czerwca 2018 r.
 
 
Nasz znak: RGP.6840.22.2017                                 Ostróda, 25 kwietnia 2018 r.
 
OGŁOSZENIE
 
     Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), zarządzenia Nr 180/2017 Wójta Gminy Ostróda z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Morliny, oznaczonej jako działka ewidencyjna Nr 4/36 o powierzchni 0,0479 ha.
 
     Działka ew. Nr 4/36 położona w obrębie Morliny, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą KW Nr EL1O/00015849/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
     Przeznaczona do sprzedaży działka ew. Nr 4/36 o pow. 479 m2, położona jest w południowej części miejscowości Morliny. Od strony północnej graniczy z zabudową mieszkalną wielorodzinną, a od pozostałych stron, z działkami niezabudowanymi. Dojazd do działki odbywa się drogą gruntową oznaczoną numerem ewidencyjnym 4/83, obręb Morliny.
 
     Działka położona na terenie płaskim. Kształt zbliżony do trapezu. Działka ogrodzona płotem z siatki drucianej z furtką wejściową oraz bramą wjazdową. W środkowej części działki znajduje się budynek byłej stacji uzdatniania wody oraz osadnik popłuczyn i dwie czynne studzienki melioracyjne. Przez działkę przebiega nieczynna sieć wodociągowa oraz sieć energetyczna zasilana ze słupa transformatorowego na działce ew. Nr 4/27, obręb Morliny.
 
     Budynek parterowy, niepodpiwniczony, wybudowany metodami tradycyjnymi na początku lat 70-tych XX wieku. Dach dwuspadowy, kryty papą o konstrukcji żelbetowej. Ściany murowane, otynkowane wewnątrz i zewnątrz. Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej. Drzwi metalowe podwójne, posadzki betonowe. Budynek można podłączyć w przyłącza elektryczne, wodociągowe i kanalizacyjne. Powierzchnia użytkowa budynku – 27,00 m2, powierzchnia zabudowy – 31,00 m2.
 
     Działka sklasyfikowana jako Bi –inne tereny zabudowane.
 
     Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki.
 
     Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda uchwaloną Uchwałą Nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 kwietnia 2016 r. działka ew. Nr 4/36, położona w obrębie Morliny, znajduje się w strefie S2 – strefa urbanizacji (podmiejska). Dla przedmiotowej działki studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
 
     Cenę wywoławczą dla nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Morliny, oznaczonej jako działka ew. Nr 4/36 o pow. 0,0479 ha, do przetargu ustala się w wysokości 17.600,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy sześćset złotych 00/100 gr.).
 
     Wadium w wysokości 1.800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/100 gr.).
 
     Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
     Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
 
     Przetarg odbędzie się dnia 7 czerwca 2018 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy- sala Nr 401.
 
     W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz cudzoziemcy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 1.800,00 zł w terminie do dnia 1 czerwca 2018 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020- za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
 
     Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
     Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
 
     Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Przyszły nabywca pokrywa koszty sporządzenia aktu notarialnego.
 
     Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Morliny.
 
     Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w terminie od dnia 30 kwietnia 2018 r. do 1 czerwca 2018 r., w miejscowości Morliny, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda), w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl. Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 26.04.2018
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 30.04.2018, ostatnia aktualizacja: 18.06.2018, odsłon: 258

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8338602
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved