Nasz znak: RGP.6840.3.2016                                                          Ostróda, 5 lutego 2018 r.
 
I n f o r m a c j a
 
     Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
     1. Dnia 18 stycznia 2018 r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Miejska Wola, oznaczonej jako działka ew. Nr 6/12 o pow. 0,0690 ha.
 
     2. Działka ew. Nr 6/12 powstała z podziału działki ew. Nr 6/11 o powierzchni 0,1743 ha, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Ostródzie KW Nr EL1O/00035679/7.
 
     3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono jedną osobę, która wpłaciła wadium.
 
     4. Brak osób niedopuszczonych do przetargu.
 
     5. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 7.400,00 zł
(słownie: siedem tysięcy czterysta złotych).
 
     6. W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 7.500,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćset złotych).
 
     7. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: Pana Grzegorza Wysockiego.
 
     Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 05 lutego 2018 r. do 14 lutego 2018 r.
 
 
 
Nasz znak: RGP.6840.3.2016                                                       Ostróda, 05 grudnia 2017 r.
 
OGŁOSZENIE
 
     Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), zarządzenia Nr 147/2017 Wójta Gminy Ostróda z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Miejska Wola, oznaczonej jako działka ew. Nr 6/12 o pow. 0,0690 ha.
 
     Działka Nr 6/12 powstała z podziału działki Nr 6/11 o pow. 0,1743 ha, na podstawie decyzji podziałowej znak RGP.6831.26.2016 z dnia 27.06.2017r. Zgodnie z KW Nr EL1O/00035679/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie, działka Nr 6/12, położona w obrębie Miejska Wola, stanowi własność Gminy Ostróda.
 
     Przeznaczona do sprzedaży działka Nr 6/12 o pow. 690 m2, znajduje się po prawej stronie za zabudowaniami jadąc z miejscowości Miejska Wola do miejscowości Giętlewo. Działka o kształcie zbliżonym do litery L. Położona na terenie o zróżnicowanym ukształtowaniu.
 
     Nieruchomość graniczy z istniejącą hydrofornią oraz ujęciem wody, znajdującymi się na działce Nr 6/13 obręb Miejska Wola, stanowiącymi własność Gminy Ostróda oraz z działką stanowiącą własność Lasów Państwowych, a także nieruchomościami zabudowanymi i niezabudowanymi.
 
     Działka sklasyfikowana jako Ba – tereny przemysłowe.
 
     Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki.
 
     Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda uchwaloną Uchwałą Nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 kwietnia 2016 r. działka ew. Nr 6/12, położona w obrębie Miejska Wola, znajduje się w strefie S1 – strefa osadniczo-gospodarcza, Park Krajobrazowy Wzgórz Dylewskich, Natura 2000. Dla przedmiotowej działki studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
 
     Przy zbywaniu działki Nr 6/12 o pow. 0,0690 ha, położonej w obrębie Miejska Wola, zostanie ustanowiona służebność drogowa polegająca na prawie przejścia i przejazdu przez działkę Nr 6/13 wzdłuż granicy z działką Nr 6/3 następnie przy ogrodzeniu pasem szerokości 5m na rzecz każdoczesnego właściciela i użytkownika działki Nr 6/12.
 
     Cenę wywoławczą dla nieruchomości położonej w obrębie Miejska Wola - działki ew. Nr 6/12 o pow. 0,0690 ha do przetargu ustala się w wysokości 7.400,00 zł (słownie: siedem tysięcy czterysta złotych 00/100 gr.).
 
     Wadium w wysokości 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100 gr.)
 
     Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
     Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności. Koszty aktu notarialnego ponosi wyłoniony w przetargu nabywca.
 
     Przetarg odbędzie się dnia 18 stycznia 2018 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy- sala Nr 401.
 
     W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz cudzoziemcy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 700,00 zł w terminie do dnia 12 stycznia 2018 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020- za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
 
     Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
     Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
 
     Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
 
     Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Miejska Wola.
 
     Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Miejska Wola,
w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 11 grudnia 2017 r. do 12 stycznia 2018r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl.
Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 08.12.2017
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 11.12.2017, ostatnia aktualizacja: 05.02.2018, odsłon: 409

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8529862
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved