Nasz znak: RGP.6840.34.2016                                                        Ostróda, 21 maja 2018 r.
 
Informacja
 
     Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
     1. Dnia 11 maja 2018 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Grabin, oznaczonej jako działka ew. Nr 170/3, o pow. 0,0318 ha.
 
     2. Działka ew. Nr 170/3, położona w obrębie Grabin, powstała z podziału działki Nr 170/1 o pow. 0,0404 ha, na podstawie decyzji podziałowej znak RGP.6831.34.2017 z dnia 22.06.2017 r. Zgodnie z KW Nr EL1O/00006525/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie, działka ew. Nr 170/1, położona w obrębie Grabin, stanowi własność Gminy Ostróda.
 
     3. Brak osób dopuszczonych w przetargu.
 
     4. Brak osób niedopuszczonych w przetargu.
 
     5. Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. Nr 170/3 do przetargu wynosiła 7.900,00 zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćset złotych 00/100 gr.).
 
     6. I przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
 
     Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 22 maja 2018 r. do 30 maja 2018 r.
 
 
Nasz znak: RGP.6840.34.2016                                                        Ostróda, 3 kwietnia 2018 r.
 
OGŁOSZENIE
 
     Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), zarządzenia Nr 142/2017 Wójta Gminy Ostróda z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. Nr 170/3 o pow. 0,0318 ha, położonej w obrębie Grabin.
 
     Działka Nr 170/3 powstała z podziału działki Nr 170/1 o pow. 0,0404 ha, na podstawie decyzji podziałowej znak RGP.6831.34.2017 z dnia 22.06.2017r. Zgodnie z KW Nr EL1O/00006525/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie, działka Nr 170/1, położona w obrębie Grabin, stanowi własność Gminy Ostróda.
 
     Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ani hipoteką.
 
     Przeznaczona do sprzedaży działka Nr 170/3 o pow. 318 m2, leży przy skrzyżowaniu drogi krajowej Nr 7 z drogą powiatową Nr 1241N. Działka o kształcie nieregularnym, położona na terenie płaskim. Przez teren działki przebiega sieć wodociągowa. W pobliżu sieć energetyczna i telekomunikacyjna.
 
     Działka sklasyfikowana jako RIVa – grunt orny.
 
     Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki.
 
     Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda uchwaloną Uchwałą Nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 kwietnia 2016 r. działka ew. Nr 170/3, położona w obrębie Stare Jabłonki, znajduje się w strefie S1 – strefa osadniczo-gospodarcza. Dla przedmiotowej działki studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
 
     Cenę wywoławczą dla działki ew. Nr 170/3 o pow. 0,0318 ha, położonej w obrębie Grabin do przetargu ustala się w wysokości 7.900,00 zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćset złotych 00/100 gr.).
 
     Wadium w wysokości 790,00 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100 gr.)
 
     Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
     Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
 
     Przetarg odbędzie się dnia 11 maja 2018 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy- sala Nr 401.
 
     W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz cudzoziemcy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 790,00 zł w terminie do dnia 7 maja 2018 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020- za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
 
     Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
     Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
 
     Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Przyszły nabywca pokrywa koszty sporządzenia aktu notarialnego.
 
     Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Grabin.
 
     Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Grabin, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 5 kwietnia 2018 r. do 7 maja 2018 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl. Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 04.04.2018
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 05.04.2018, ostatnia aktualizacja: 22.05.2018, odsłon: 274

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8338447
odsłon strony

Aktualnie mamy
12 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved