Nasz znak: RGP.6840.4.2017                                                          Ostróda, 6 kwietnia 2018 r.
 
I n f o r m a c j a
 
     Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
     1. Dnia 29 marca 2018 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Stare Jabłonki, oznaczonej jako działka ew. Nr 166/58, o pow. 0,1074 ha.
 
     2. Działka ew. Nr 166/58, położona w obrębie Stare Jabłonki, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00033939/4, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
     3. Brak osób dopuszczonych w przetargu.
 
     4. Brak osób niedopuszczonych w przetargu.
 
     5. Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. Nr 166/58 do przetargu wynosiła 52.300,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta złotych 00/100 gr.).
 
     6. I przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
 
     Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 9 kwietnia 2018 r. do 17 kwietnia 2018 r.
 
 
Nasz znak: RGP.6840.4.2017                                              Ostróda, 19 lutego 2018 r.
 
OGŁOSZENIE
 
     Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), § 6 ust. 1 i ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), zarządzenia Nr 140/2017 Wójta Gminy Ostróda z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. Nr 166/58 o pow. 0,1074 ha, położonej w obrębie Stare Jabłonki.
 
     Działka Nr 166/58 położona w obrębie Stare Jabłonki, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z  księgą wieczystą KW Nr EL1O/00033939/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
   
     Przeznaczona do sprzedaży działka Nr 166/58 o pow. 1074 m2, znajduje się ok. 200 m od głównej ulicy w Starych Jabłonkach tj. ulicy Spacerowej. Nieruchomość położona w pobliżu zabudowy mieszkaniowej i letniskowej. Dojazd do nieruchomości od ulicy Spacerowej, ulicą Piękną a następnie drogą gruntową szutrową. Ukształtowanie terenu korzystne – teren płaski o dobrych warunkach inwestycyjnych. Działka porośnięta darnią trawiastą. Na działce znajduje się garaż blaszany oraz drewniany - nie związane trwale z gruntem. Ponadto przez działkę przebiega sieć energetyczna niskiego napięcia, a w pobliżu znajduje się sieć wodociągowa, telekomunikacyjna oraz kanalizacyjna. W odległości ok. 50 m znajduje się cmentarz komunalny.
 
     Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonym prawem rzeczowym ani hipoteką.
 
     Działka sklasyfikowana jako Bi –inne tereny zabudowane.
 
     Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki.
 
     Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda uchwaloną Uchwałą Nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 kwietnia 2016 r. działka ew. Nr 166/58, położona w obrębie Stare Jabłonki, znajduje się w strefie S3 – strefa osadniczo-przyrodnicza, Obszar Chronionego Krajobrazu Lasów Taborskich.  Dla przedmiotowej działki studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
 
     Cenę wywoławczą dla działki ew. Nr 166/58 o pow. 0,1074 ha, położonej w obrębie Stare Jabłonki do I przetargu ustala się w wysokości 52.300,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta złotych 00/100 gr.).
 
     Wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100 gr.)
 
     Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
     Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności. Koszty aktu notarialnego ponosi wyłoniony w przetargu nabywca.
 
     Przetarg odbędzie się dnia 29 marca 2018 r. o godz. 1000  w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy- sala Nr 401.
 
     W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz cudzoziemcy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 5.000,00 zł w terminie do dnia 23 marca 2018 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020- za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
 
     Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
    
     Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
 
     Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Przyszły nabywca pokrywa koszty sporządzenia aktu notarialnego.
 
     Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Stare Jabłonki.
 
     Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Stare Jabłonki, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1 w Ostródzie), w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl w terminie od dnia 22 lutego 2018 r. do 23 marca 2018 r. oraz wyciąg z przedmiotowego ogłoszenia w Gazecie Olsztyńskiej dnia 22 lutego 2018 r.  Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 22.02.2018
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 22.02.2018, ostatnia aktualizacja: 09.04.2018, odsłon: 265

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8338576
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved