Nasz znak: RGP.6840.5.2018
Ostróda, 10 lipca 2018 r.
 
 
Informacja
 
Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
1. Dnia 29 czerwca 2018 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Szyldak, oznaczonej jako działka ew. Nr 18/4, o pow. 2,6665 ha.
 
2. Działka ew. Nr 18/4, położona w obrębie Szyldak, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00019579/8, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
3. Brak osób dopuszczonych w przetargu.
 
4. Brak osób niedopuszczonych w przetargu.
 
5. Cena wywoławcza nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. Nr 18/4 do przetargu wynosiła 449.400,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta złotych 00/100 gr.).
 
6. I przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
 
Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 11 lipca 2018 r. do 19 lipca 2018 r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
 
 
Nasz znak: RGP.6840.5.2018                                              Ostróda, 17 kwietnia 2018 r.
 
OGŁOSZENIE
 
     Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), § 6 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), zarządzenia Nr 14/2018 Wójta Gminy Ostróda z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie zbycia działki ewidencyjnej stanowiącej mienie komunalne – Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki ewidencyjnej Nr 18/4 o powierzchni 2,6665 ha, położonej w obrębie Szyldak.
 
     Działka ew. Nr 18/4 położona w obrębie Szyldak, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą KW Nr EL1O/00019579/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
     Przeznaczona do sprzedaży działka ew. Nr 18/4 o pow. 26665 m2, znajduje się w południowej części miejscowości Szyldak. Działka położona jest przy byłej drodze krajowej Nr 7, po prawej stronie, jadąc w kierunku Warszawy. Graniczy z kompleksem leśnym oraz z zabudową zagrodową od strony północnej i działką niezabudowaną od strony południowej. Kształt działki zbliżony do trapezu o proporcjonalnych bokach. Wcześniej działka stanowiła boisko wiejskie. Tern płaski o korzystnych warunkach geotechnicznych. Aktualnie działka niezagospodarowana, porośnięta samosiewem trawiastym oraz samosiewem drzewostanu. W zachodniej części działki znajduje się szpaler pojedynczego drzewostanu. Działka posiada dojazd bezpośrednio z byłej drogi krajowej Nr 7 lub z ulicy Leśnej stanowiącej drogę szutrową.
 
     Nieruchomość nieuzbrojona w sieć infrastruktury technicznej.
 
     Działka sklasyfikowana jako Bz – tereny rekreacyjno-wypoczynkowe. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ani hipoteką.
 
     Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki.
 
     Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda uchwaloną Uchwałą Nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 kwietnia 2016 r. działka ew. Nr 18/4, położona w obrębie Szyldak, znajduje się w strefie S1 – strefa osadniczo-gospodarcza. Dla przedmiotowej działki studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego terenu: tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w tym zabudowy zagrodowej.
 
     Cenę wywoławczą dla działki ew. Nr 18/4 o pow. 2,6665 ha, położonej w obrębie Szyldak do przetargu ustala się w wysokości 449.400,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta złotych 00/100 gr.).
 
     Wadium w wysokości 45.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100 gr.)
 
     Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
     Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
 
     Przetarg odbędzie się dnia 29 czerwca 2018 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy- sala Nr 401.
 
     W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz cudzoziemcy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 45.000,00 zł w terminie do dnia 25 czerwca 2018 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020- za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
 
     Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
     Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
 
     Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży. Przyszły nabywca pokrywa koszty sporządzenia aktu notarialnego.
 
     Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Szyldak.
 
     Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w terminie od dnia 24 kwietnia 2018 r. do 25 czerwca 2018 r., w miejscowości Szyldak, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda), w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz wyciąg z ogłoszenia w gazecie Rzeczpospolitej (zasięg ogólnopolski) dnia 24 kwietnia 2018 r. Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 20.04.2018
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 24.04.2018, ostatnia aktualizacja: 11.07.2018, odsłon: 212

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8529988
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved