Nasz znak: RGP.6840.25.2017                                                     Ostróda, 08 grudnia 2017 r.
 
I n f o r m a c j a
 
     Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
     1. Dniu 30 listopada 2017 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Górka, stanowiących kompleks 6 działek o łącznej powierzchni 63,3893 ha, oznaczonych jako działki ewidencyjne: Nr 7/23 o pow. 1,4324 ha, Nr 7/26 o pow. 31,4210, Nr 7/27 o pow. 9,9699 ha, Nr 84/13 o pow. 17,8296 ha, Nr 12/14 o pow. 1,5886 ha, Nr 12/16 o pow. 1,1478 ha.
 
     2. Działki oznaczone numerami ewidencyjnymi, stanowią własność Gminy Ostróda:
  - 7/23, 7/26, 7/27 zgodnie z księgą wieczystą EL1O/00049845/3,
  - 84/13 zgodnie z księgą wieczystą EL1O/00019654/8,
  - 12/14, 12/16 zgodnie z księgą wieczystą EL1O/00031472/8.
     W/w księgi prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Ostródzie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.
 
     3. Brak osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu.
 
     4. Cena wywoławcza kompleksu 6 działek o łącznej powierzchni 63,3893 ha, położony w obrębie Górka do I przetargu wynosiła 7.319.900,oo zł (słownie: siedem milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100 gr.).
 
     5. I przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
 
     Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 11 grudnia 2017 r. do 19 grudnia 2017 r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 11.12.2017r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska
 
Nasz znak: RGP.6840.25.2017                                                 Ostróda, 25 września 2017 r.
 
OGŁOSZENIE
 
     Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), § 6 ust. 1, ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), uchwały Nr XXX/220/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego - Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Górka, stanowiących kompleks 6 działek o łącznej powierzchni 63,3893 ha, oznaczonych jako działki ewidencyjne: Nr 7/23 o pow. 1,4324 ha, Nr 7/26 o pow. 31,4210, Nr 7/27 o pow. 9,9699 ha, Nr 84/13 o pow. 17,8296 ha, Nr 12/14 o pow. 1,5886 ha, Nr 12/16 o pow. 1,1478 ha.
 
     Działki oznaczone numerami ewidencyjnymi, stanowią własność Gminy Ostróda:
 
  - 7/23, 7/26, 7/27 zgodnie z księgą wieczystą EL1O/00049845/3,
  - 84/13 zgodnie z księgą wieczystą EL1O/00019654/8,
  - 12/14, 12/16 zgodnie z księgą wieczystą EL1O/00031472/8.
 
     W/w księgi prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Ostródzie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.
 
     Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka i Lipowiec zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Ostróda Nr LVI/213/06 z dnia 30 maja 2006 r. opublikowanym Dz. U. Woj. Warm.-Mazur. Nr 102, poz. 1646, przedmiotowe działki mają przeznaczenie:
 
  - działka 7/23 o pow. 14324 m2:
  - 11 ZP – tereny zieleni urządzonej,
  - działka 7/26 o pow. 314210 m2:
  - 6,7 US – tereny zabudowy usług turystyczno – wypoczynkowych, sportu i rekreacji,
  - 8 K – tereny urządzeń infrastruktury technicznej – sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej,
  - 23, 26 KDW – tereny dróg wewnętrznych, ciągów pieszych i rowerowych,
  - 9 ZN – tereny zieleni objętej formami ochrony z tytułu przepisów o ochronie przyrody,
  - 12 ZP – tereny zieleni urządzonej,
  - 2 ZL – tereny lasów,
  - działka 7/27 o pow. 99699 m2:
  - 8, 9, 10 US – tereny zabudowy usług turystyczno-wypoczynkowych, sportu i rekreacji,
  - 10, 11 ZN – tereny zieleni objętej formami ochrony z tytułu przepisów o ochronie przyrody,
  - 5, 6 ZL – tereny lasów,
  - działka 84/13 o pow. 178296 m2:
  - 12 US – tereny zabudowy usług turystyczno-wypoczynkowych, sportu i rekreacji,
  - 8 ZN, 12 ZN – tereny zieleni objętej formami ochrony z tytułu przepisów o ochronie przyrody,
  - 3, 4 ZL – tereny lasów,
  - działka 12/14 o pow. 15886 m2,
  - 26 KDW – tereny dróg wewnętrznych, ciągów pieszych i rowerowych,
  - 12, 13 ZP – tereny zieleni urządzonej,
  - działka 12/16 o pow. 11478 m2:
  - 27 KDW – tereny dróg wewnętrznych, ciągów pieszych i rowerowych,
  - 14 ZP – tereny zieleni urządzonej,
  - 11, 12 ZN – tereny zieleni objętej formami ochrony z tytułu przepisów o ochronie przyrody,
  - 3, 4, 5, 6 ZL – tereny lasów.
 
     Kompleks działek przeznaczonych do sprzedaży położony jest pomiędzy miejscowościami Kajkowo a miejscowością Górka, które leżą w granicach administracyjnych Gminy Ostróda, a graniczą bezpośrednio z miastem Ostróda. Przeznaczony do sprzedaży kompleks znajduje się ok. 2 km od granicy miasta.
 
     Dojazd do przedmiotowych działek odbywa się z ulicy Świetlińskiej położonej w Kajkowie, a następnie ok. 1000 m drogą gminną utwardzoną asfaltem. Tereny sąsiadujące z działkami są obecnie niezagospodarowane. W przeważającej mierze stanowią je grunty przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i pensjonatową (projektowaną), zabudowę usług turystyczno-wypoczynkową, sportu i rekreacji, tereny lasów oraz zieleni objętej formami ochrony z tytułu przepisów o ochronie przyrody.
 
     Kształt kompleksu nieregularny, ograniczony ciągami komunikacyjnymi - drogami od zachodu i południa oraz rezerwą terenu pod projektowaną drogę krajową nr 16 od północy. Na wschodzie działki sąsiadują z linią brzegową jeziora Nakroń (Sement Mały). Kształt i duży obszar kompleksu umożliwia jego racjonalne wykorzystanie do szerokiej gamy działalności zgodnej z jego podstawową funkcją.           
 
     Obecnie teren jest niezagospodarowany, o nawierzchni naturalnej, trawiastej lekko pofałdowanej. Na terenie kompleksu licznie występują zadrzewienia, o różnogatunkowym drzewostanie w różnym wieku. W chwili obecnej zieleń jest nie urządzona, teren porośnięty trawą oraz zakrzaczeniami. Teren został uzbrojony w sieci: wodną, kanalizacyjną, telekomunikacyjną oraz energetyczną. Przez wyznaczony do sprzedaży teren przebiegają drogi wraz z chodnikami utwardzone kostką z polbruku, w których znajdują się sieci uzbrojenia technicznego.
 
     Zgodnie z art. 37a ustawy o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.) Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu do działek ew. Nr 7/26, 7/27, 84/13, 12/14, 12/16, położonych w obrębie Górka. Zgodnie z powyższym zostanie zawarta wstępna, warunkowa umowa sprzedaży przedmiotowego kompleksu działek u notariusza, następnie o transakcji notariusz zawiadomi nadleśniczego właściwego ze względu na miejsce położenia gruntu. Zgodnie z art. 37c ustawy o lasach cytowanej powyżej, prawo pierwokupu może być wykonane w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez nadleśniczego zawiadomienia o treści umowy. Jeżeli w tym czasie Lasy Państwowe nie zgłoszą chęci nabycia, dojdzie do finalizacji sprzedaży.
 
     Na nieruchomościach gruntowych objętych księgą wieczystą KW Nr EL1O/00049845/3 oraz KW Nr EL1O/00031472/8 zostały ustanowione ograniczone prawa rzeczowe - służebności przesyłu na rzecz Energa Operator S.A. Oddział w Olsztynie.
 
     Dodatkowo w akcie notarialnym przeniesienia prawa własności, nabywca ustanowi na kompleksie działek (należących do nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Górka): Nr 7/23 o pow. 1,4324 ha, Nr 7/26 o pow. 31,4210 ha, Nr 7/27 o pow. 9,9699 ha, Nr 84/13 o pow. 17,8296 ha, Nr 12/14 o pow. 1,5886 ha i Nr 12/16 o pow. 1,1478 ha o łącznej powierzchni 63,3893 ha nieodpłatną i nieograniczoną w czasie służebność przesyłu na rzecz Gminy Ostróda polegającą na:
 
     1) znoszeniu istnienia na działkach Nr 7/23, 7/26, 7/27, 84/13, 12/14, 12/16 sieci kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej, przewodu wodociągowego ogólnego oraz przewodu elektroenergetycznego oświetleniowego wraz z latarniami,
 
     2)    prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do eksploatacji, dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii, przebudowy lub wymiany sieci i urządzeń wymienionych w pkt 1 wraz z prawem każdorazowego wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem.
 
 
     Cenę wywoławczą dla kompleksu działek (należących do nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Górka): Nr 7/23 o pow. 1,4324 ha, Nr 7/26 o pow. 31,4210 ha, Nr 7/27 o pow. 9,9699 ha, Nr 84/13 o pow. 17,8296 ha, Nr 12/14 o pow. 1,5886 ha i Nr 12/16 o pow. 1,1478 ha o łącznej powierzchni 63,3893 ha w wysokości 7.319.900,00 zł brutto (słownie: siedem milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100 gr.).
 
     Wadium w wysokości 730.000,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści tysięcy złotych 00/100 gr.)
 
     Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
     Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
 
     Przetarg odbędzie się dnia 30 listopada 2017 r. o godzinie 1100 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
 
     W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz cudzoziemcy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 730.000,00 zł w terminie do dnia 27.11.2017 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020- za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
 
     Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy. Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
 
     Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Górka i Kajkowo.
 
     Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Gorka i Kajkowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 25.09.2017 r. do 27.11.2017 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz w wyciąg z ogłoszenia w gazecie Rzeczpospolitej (zasięg ogólnokrajowy) dnia 25.09.2017 r. Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 22.09.2017r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 25.09.2017, ostatnia aktualizacja: 11.12.2017, odsłon: 533


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12292004
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości