Nasz znak: RGP.6840.3.2018                                                     Ostróda, 7 sierpnia 2018 r.
 
I n f o r m a c j a
 
    Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
    1. Dnia 27 lipca 2018 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki ewidencyjnej Nr 676/56 o powierzchni 0,1348 ha, położonej w obrębie Samborowo.
 
    2. Działka ew. Nr 676/56, położona w obrębie Samborowo, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00014245/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
    3. Brak osób dopuszczonych w przetargu.
 
    4. Brak osób niedopuszczonych w przetargu.
 
    5. Cena wywoławcza działki ewidencyjnej Nr 676/56, położonej w obrębie Samborowo, do przetargu wynosiła 38.800,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy osiemset złotych 00/100 gr.).
 
    6. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
 
    Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 8 sierpnia 2018 r. do 17 sierpnia 2018 r.
 
 
 
 
Nasz znak: RGP.6840.46.2016                                                    Ostróda, 7 sierpnia 2018 r.
 
I n f o r m a c j a
 
    Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
    1. Dnia 27 lipca 2018 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki ewidencyjnej Nr 676/58 o powierzchni 0,1449 ha, położonej w obrębie Samborowo.
 
    2. Działka ew. Nr 676/58, położona w obrębie Samborowo, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00014245/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
    3. Brak osób dopuszczonych w przetargu.
 
    4. Brak osób niedopuszczonych w przetargu.
 
    5. Cena wywoławcza działki ewidencyjnej Nr 676/58, położonej w obrębie Samborowo, do przetargu wynosiła 41.700,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy siedemset złotych 00/100 gr.).
 
    6. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
 
    Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 8 sierpnia 2018 r. do 17 sierpnia 2018 r.
 
 
 
 
Nasz znak: RGP.6840.47.2016                                                   Ostróda, 7 sierpnia 2018 r.
 
I n f o r m a c j a
 
    Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
    1. Dnia 27 lipca 2018 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki ewidencyjnej Nr 676/60 o powierzchni 0,1340 ha, położonej w obrębie Samborowo.
 
    2. Działka ew. Nr 676/60, położona w obrębie Samborowo, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00014245/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
    3. Brak osób dopuszczonych w przetargu.
 
    4. Brak osób niedopuszczonych w przetargu.
 
    5. Cena wywoławcza działki ewidencyjnej Nr 676/60, położonej w obrębie Samborowo, do przetargu wynosiła 38.600,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy sześćset złotych 00/100 gr.).
 
    6. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
 
    Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 8 sierpnia 2018 r. do 17 sierpnia 2018 r.
 
 
 
 
Nasz znak: RGP.6840.48.2016                                                   Ostróda, 7 sierpnia 2018 r.
 
I n f o r m a c j a
 
    Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
    1. Dnia 27 lipca 2018 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki ewidencyjnej Nr 676/62 o powierzchni 0,1455 ha, położonej w obrębie Samborowo.
 
    2. Działka ew. Nr 676/62, położona w obrębie Samborowo, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00014245/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
    3. Brak osób dopuszczonych w przetargu.
 
    4. Brak osób niedopuszczonych w przetargu.
 
    5. Cena wywoławcza działki ewidencyjnej Nr 676/62, położonej w obrębie Samborowo, do przetargu wynosiła 41.900,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset złotych 00/100 gr.).
 
    6. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy, ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
 
    Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 8 sierpnia 2018 r. do 17 sierpnia 2018 r.

 

 
Nasz znak: RGP.6840.3.2018                                              Ostróda, 15 czerwca 2018 r.
dot. również: RGP.6840.46.2016,                                                                           
RGP.6840.47.2016,                                                 
RGP.6840.48.2016.                                     
    
OGŁOSZENIE
 
     Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), § 6 ust. 1, ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), Zarządzenia Nr 11/2018 Wójta Gminy Ostróda, z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie zbycia działek ewidencyjnych stanowiących mienie komunalne – Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Samborowo, oznaczonej jako działki:
 
  1) ew. Nr 676/56, o pow. 0,1348 ha;
 
  2) ew. Nr 676/58, o pow. 0,1449 ha;
 
  3) ew. Nr 676/60, o pow. 0,1340 ha;
 
  4) ew. Nr 676/62, o pow. 0,1455 ha.
 
     Wyszczególnione wyżej działki stanowią własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00014245/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
     Przeznaczone do sprzedaży działki zlokalizowane są miejscowości Samborowo przy ulicy Jodłowej i Sportowej, w środkowej części osiedla przeznaczonego pod budownictwo jednorodzinne. W otoczeniu znajdują się nieruchomości gruntowe niezabudowane, z rozpoczętą budową domów jednorodzinnych oraz zabudowane budynkami mieszkalnymi. Do osiedla prowadzi droga asfaltowa, która łączy je z drogą krajową Nr 16. Działki położone na terenie płaskim o korzystnych warunkach geotechnicznych posiadają kształt zbliżony do prostokąta. Działki porośnięte roślinnością naturalną trawiastą, zakrzeczeniami i zadrzewieniami. Działki są nieogrodzone i wolne od zabudowy. Istnieje możliwość ich podłączenia w przyłącza: gazowe, wodne, kanalizacji sanitarnej, elektryczne i telekomunikacyjne. Zgodnie z ewidencją gruntów działki sklasyfikowane są jako RV – grunty orne.
 
     Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, sportu i usług rzemieślniczych w Samborowie gmina Ostróda, uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Ostróda Nr XXX/209/97 z dnia 26 lutego 1997r. (Dz. Urz. Woj. Warm.- Mazur. Nr 12, poz. 146), działka ew. Nr 676/56, położona w obrębie Samborowo przeznaczona jest pod 6MN - tereny zabudowy jednorodzinnej, działki ew. Nr 676/58, Nr 676/60 i Nr 676/62, położone w obrębie Samborowo, przeznaczone są pod 8 MN – tereny zabudowy jednorodzinnej.
 
     Nieruchomość objęta księgą wieczystą Nr EL1O/00014245/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi oraz hipoteką.
 
     Przetarg przeprowadzony będzie odrębnie dla każdej z niżej wyszczególnionych działek położonych w obrębie Samborowo:
 
  1) Nr 676/56 – cena wywoławcza: 38.800,00 zł brutto, wadium: 5.000,00 zł;
 
  2) Nr 676/58 – cena wywoławcza: 41.700,00 zł brutto; wadium: 5.000,00 zł;
 
  3) Nr 676/60 – cena wywoławcza: 38.600,00 zł brutto; wadium: 5.000,00 zł;
 
  4) Nr 676/62 – cena wywoławcza: 41.900,00 zł brutto; wadium: 5.000,00 zł.
 
     Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
     Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
 
     Przetargi odbędą się dnia 27 lipca 2018 r. w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy- sala Nr 401, dla działek:
 
  1) ew. Nr 676/56 – godz. 900;
 
  2) ew. Nr 676/58 – godz. 1000;
 
  3) ew. Nr 676/60 – godz. 1100;
 
  4) ew. Nr 676/62 – godz. 1200.
 
     W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz cudzoziemcy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 5.000,00 zł w terminie do dnia 23 lipca 2018 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
 
     Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
     Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
 
     Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
 
     Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Samborowo.
 
     Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Samborowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 21 czerwca 2018 r. do 23 lipca 2018 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz wyciąg z ogłoszenia w gazecie Olsztyńskiej dnia 21 czerwca 2018 r.
 
     Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 18.06.2018
Osoba przekazująca: Magdalena Burzycka

Sporządził/a: Magdalena Burzycka
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 21.06.2018, ostatnia aktualizacja: 08.08.2018, odsłon: 202

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7950039
odsłon strony

Aktualnie mamy
41 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved