Nasz znak: RGP.6840.31.2020                                                                                   Ostróda, 17 maja 2021 r.
 
                    
 
I n f o r m a c j a
 
 
            Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
1. Dnia 7 maja 2021 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej, położonej w obrębie Lubajny, oznaczonej numerem 104/4, o powierzchni 0,1080 ha.
 
2. Działka ew. nr 104/4 stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00021485/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono dwie osoby, które wpłaciły wadium.
 
4. Brak osób niedopuszczonych do przetargu.
 
5. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 29.200,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście złotych).
 
6. W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 30.600,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy sześćset złotych).
 
7. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: Teresa i Marek małżonkowie Balcerzak.
 
Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 18 maja 2021 r. do 26 maja 2021 r. 
 

 

Nasz znak: RGP.6840.31.2020                                    Ostróda, 31 marca 2021 r.

 
OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), zarządzenia Nr 160/2020 Wójta Gminy Ostróda z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego, Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Lubajny, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 104/4, o powierzchni 0,1080 ha.
 
Działka ew. nr 104/4 o pow. 0,1080 ha, położona w obrębie Lubajny, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00021485/9, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ani hipoteką.
Przeznaczona do sprzedaży działka znajduje się w miejscowości Nowe Siedlisko, gmina Ostróda, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka o regularnym kształcie, położona na terenie płaskim, o korzystnych warunkach geotechnicznych. Dojazd do działki drogą stanowiącą własność Gminy Ostróda – działką ew. nr 315 (obręb Lubajny). Na działce znajdują się nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych, drzewa owocowe oraz oczko wodne. Działka niezabudowana, ogrodzona. Przez działkę przebiega sieć energetyczna, wodociągowa oraz kanalizacyjna. Działka sklasyfikowana jako RIIIb
i RIVa.
Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki. Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda uchwaloną Uchwałą Nr XVII/137/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 listopada 2019 r. działka ew. nr 104/4, położona w obrębie Lubajny, znajduje się w strefie S2 – strefa urbanizacji (podmiejska). Dla przedmiotowej działki studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
 
Cenę wywoławczą do I przetargu dla nieruchomości położonej w obrębie Lubajny, oznaczonej jako działka ew. nr 104/4 o powierzchni 0,1080 ha, ustala się w wysokości 29.200,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście złotych).
 
Wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 gr.).
 
Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
Cena sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
 
Przetarg odbędzie się dnia 7 maja 2021 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz cudzoziemcy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 3.000,00 zł w terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Lubajny.
 
 
Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Lubajny, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 1.04.2021 r. do 4.05.2021 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl. Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37.

 

Data przekazania do publikacji: 01.04.2021
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 01.04.2021, ostatnia aktualizacja: 18.05.2021, odsłon: 668


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14582442
odsłon strony

Aktualnie mamy
50 gości