Nasz znak: RGP.6840.27.2021                                                            Ostróda, 27 grudnia 2021 r.
 
I n f o r m a c j a
 
 
            Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490 z późn. zm.) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
1. Dnia 17 grudnia 2021 r. został przeprowadzony w Urzędzie Gminy Ostróda, I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Idzbark, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 117/2 o powierzchni 0,0625 ha.
 
2. Działka ew. nr 117/2 o pow. 0,0625 ha, położona w obrębie Ornowo, stanowi zgodnie z księgą wieczystą EL1O/00008017/1, własność Gminy Ostróda.
 
3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono jedną osobę, która wpłaciła wadium.
 
4. Brak osób niedopuszczonych do przetargu.
 
5. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 3.400,00 zł brutto (słownie: trzy tysiące czterysta złotych).
 
6. W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 3.440,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta czterdzieści złotych).
 
7. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: Kamil Klonowski.
 
Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od  28 grudnia 2021 r. do 5 stycznia 2021 r. 
 
 
Nasz znak: RGP.6840.27.2021                                                        Ostróda, 8 listopada 2021 r.
 
OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), zarządzenia Nr 114/2021 Wójta Gminy Ostróda z dnia 17 września 2021 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego, Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Idzbark, oznaczonej jako działka ewidencyjna numer 117/2, o powierzchni 0,0625 ha.
 
Działka ew. nr 117/2 o pow. 0,0625 ha, położona w obrębie Idzbark, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00008017/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
Przeznaczona do sprzedaży działka nr 117/2, położona jest około 230 m na południe od zwartej zabudowy wsi Idzbark. Działka znajduje się w sąsiedztwie działek rolnych niezabudowanych. Dojazd do nieruchomości słaby – drogą gruntową nieutwardzoną. Działka nieużytkowana, niezagospodarowania,  sklasyfikowana jako dr – droga, o kształcie charakterystycznym dla inwestycji liniowych.  
 
Brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki. Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwaloną Uchwałą Nr XVII/137/2019 Rady Gminy Ostróda z dnia 29 listopada 2019r., dz. ew. nr 117/2, położona w obrębie Idzbark, znajduje się: w strefie S3 - strefa osadniczo-przyrodnicza, na Obszarze Chronionego Krajobrazu Doliny Górnej Drwęcy. Dla przedmiotowej działki studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w tym zabudowy zagrodowej.
 
Zastrzega się, że przy sprzedaży działki ew. nr 117/2, położonej w obrębie Idzbark, nowy nabywca zobowiązuje się do ustanowienia służebności drogi koniecznej, prawa przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnego właściciela działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki ew. nr 117/1 i nr 117/3, położone w obrębie Idzbark.
 
Cenę wywoławczą do I przetargu dla nieruchomości położonej w obrębie Idzbark, oznaczonej jako działka ew. nr 117/2 o powierzchni 0,0625 ha, ustala się w wysokości 3.400,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta złotych).
 
Wadium w wysokości 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100 gr.).
 
Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
Cena sprzedaży nieruchomości gruntowej, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
 
 
Przetarg odbędzie się dnia 17 grudnia 2021 r. o godzinie 1100 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz cudzoziemcy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 350,00 zł w terminie do dnia 13 grudnia 2021 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
 
Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
 
Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Idzbark.
 
 
Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Idzbark, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 10.11.2021 r. do 13.12.2021 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl.

Informacje tel. (89) 676-07-34 lub 676-07-37.

 

Data przekazania do publikacji: 10.11.2021
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 10.11.2021, ostatnia aktualizacja: 28.12.2021, odsłon: 369


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14582295
odsłon strony

Aktualnie mamy
43 gości