Nasz znak: RGP.6840.28.2020                                                                                  Ostróda, 15 marca 2021 r.
 
I n f o r m a c j a
 
             Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
1. Dnia 5 marca 2021 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek ewidencyjnych nr 676/51, nr 572/5 i nr 670/1 o łącznej powierzchni 0,1905 ha, położonych w obrębie Samborowo.
 
2. Działka ew. nr 676/51 o pow. 0,1247 ha oraz działka ew. nr 572/5 o pow. 0,0278 ha, położone w obrębie Samborowo, stanowią zgodnie z księgą wieczystą EL1O/00014245/3, własność Gminy Ostróda. Natomiast działka ew. nr 670/1 o pow. 0,0380 ha, położona w obrębie Samborowo, stanowi  własność Gminy Ostróda, zgodnie z księgą wieczystą EL1O/00051888/3.
 
3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono trzy osoby, które wpłaciły wadium.
 
4. Brak osób niedopuszczonych do przetargu.
 
5. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 66.200,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych).
 
6. W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 72.700,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset złotych).
 
7. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: Wojciech Maurycy Sieczkowski.
 
 
Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od  16 marca 2021 r. do 24 marca 2021 r. 
 
Nasz znak: RGP.6840.28.2020                                                      Ostróda, 28 stycznia 2021 r.
 
OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), § 6 ust. 1 i ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), zarządzenia Nr 164/2020 Wójta Gminy Ostróda z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie zbycia działek ewidencyjnych stanowiących mienie komunalne – Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek ewidencyjnych nr 676/51, nr 572/5 i nr 670/1 o łącznej powierzchni 0,1905 ha, położonych w obrębie Samborowo.
 
Działka ew. nr 676/51 o pow. 0,1247 ha oraz działka ew. nr 572/5 o pow. 0,0278 ha, położone w obrębie Samborowo, stanowią zgodnie z księgą wieczystą EL1O/00014245/3, własność Gminy Ostróda. Natomiast działka ew. nr 670/1 o pow.  0,0380 ha, położona w obrębie Samborowo, stanowi własność Gminy Ostróda, zgodnie księgą wieczystą EL1O/00051888/3.
Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi ani hipoteką.
Przeznaczone do sprzedaży działki nr 676/51, nr 572/5 i nr 670/1, stanowią jedną działkę o łącznej powierzchni 1905 m2. Działki zlokalizowane w miejscowości Samborowo przy ulicy Świerkowej, w środkowej części osiedla przeznaczonego pod budownictwo jednorodzinne. W otoczeniu znajdują się nieruchomości gruntowe niezabudowane lub z rozpoczętą budową domów jednorodzinnych oraz zabudowane budynkami mieszkalnymi. Do osiedla prowadzi droga asfaltowa, która łączy je z drogą krajową Nr 16. Istnieje możliwość podłączenia działek w przyłącza: wodne, kanalizacji sanitarnej, elektryczne i telekomunikacyjne. W bliskiej odległości znajduje się sieć gazowa. Zgodnie z ewidencją gruntów, działki sklasyfikowane są jako RV – grunty orne.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, sportu i usług rzemieślniczych w Samborowie gmina Ostróda, uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Ostróda Nr XXX/209/97 z dnia 26 lutego 1997r. (Dz. Urz. Woj. Warm.- Mazur. Nr 12, poz. 146) działki ew. nr 676/51, nr 572/5 i nr 670/1, położone w obrębie Samborowo, przeznaczone są pod 4MN - tereny zabudowy jednorodzinnej. Działki zgodnie z ww. planem stanowią jedną działkę jednorodzinną, oznaczoną na rysunku planu numerem 24.
 
Cenę wywoławczą do I przetargu dla działek ew. nr 676/51, nr 572/5 i nr 670/1 o łącznej powierzchni 0,1905 ha, położonych w obrębie Samborowo, ustala się w wysokości 66.200,00 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych).
 
Wadium w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100 gr.).
 
Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
Cena sprzedaży działek, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności. Koszty aktu notarialnego pokrywa nabywca.
 
Przetarg odbędzie się dnia 5 marca 2021 r. o godzinie 1100 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz cudzoziemcy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 6.000,00 zł w terminie do dnia 1 marca 2021 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
 
Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Samborowo.
 
Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Samborowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 2 lutego 2021 r. do 2 marca 2021 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz wyciąg z ogłoszenia w gazecie Olsztyńskiej dnia 2 lutego 2021 r. Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub
676-07-37.

 

Data przekazania do publikacji: 02.02.2021
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 02.02.2021, ostatnia aktualizacja: 16.03.2021, odsłon: 425


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12430005
odsłon strony

Aktualnie mamy
44 gości