Nasz znak: RGP.6840.8.2021                                                             Ostróda, 20 sierpnia 2021 r.
 
Informacja
 
       Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
1. Dnia 11 sierpnia 2021 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony – na dzierżawę gruntu o pow. 0,0477 ha, stanowiącego część działki ew. Nr 94/6, o pow. 0,9755 ha, położonej w obrębie Mała Ru, gmina Ostróda
 
2. Działka ew. Nr 94/6, położona w obrębie Mała Ruś, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00033208/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono cztery osoby, które wpłaciły wadium.
 
4. Brak osób niedopuszczonych do przetargu.
 
5. Wywoławcza wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego przedmiotowej części nieruchomości wynosiła 211,00 zł + VAT (słownie: dwieście jedenaście złotych 00/100 gr. netto).
 
6. W wyniku przetargu osiągnięto wysokość miesięcznego czynszu dzierżawnego: 1600,00 zł + VAT (słownie: tysiąc sześćset złotych 00/100 gr. netto).
 
7. W wyniku przetargu dzierżawcą gruntu o pow. 0,0477 ha, stanowiącego część działki ew. Nr 94/6, o pow. 0,9755 ha, położonej w obrębie Mała Ru, gmina Ostróda ustalono Pana Zielińskiego.
 
Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 20 sierpnia 2021 r. do 30 sierpnia 2021 r.
 

 

Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę obszaru o pow. 0,0477 ha, stanowiącego część działki ew. Nr 94/6, o pow. 0,9755 ha, położonej w obrębie Mała Ruś, gmina Ostróda. Przetarg odbędzie się dnia 11 sierpnia 2021 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy – sala 401.

 

Data przekazania do publikacji: 05.07.2021
Osoba przekazująca: Karolina Rybarkiewicz

Sporządził/a: Karolina Rybarkiewicz
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 05.07.2021, ostatnia aktualizacja: 20.08.2021, odsłon: 167


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12429996
odsłon strony

Aktualnie mamy
48 gości