Nasz znak: RGP.6840.18.2020                                                                             Ostróda, 8 stycznia 2021 r.                    
 
I n f o r m a c j a
 
 
             Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014r., poz. 1490) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
1. Dnia 31 grudnia 2020 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki ewidencyjnej, położonej w obrębie Kątno, oznaczonej numerem 85/61, o powierzchni 0,3890 ha.
 
2. Działka ew. Nr 85/61 stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą
Nr EL1O/00016195/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono dwie osoby, które wpłaciły wadium.
 
4. Brak osób niedopuszczonych do przetargu.
 
5. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
 
6. W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 151.500,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych).
 
7. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: Piotra Stanisława Birbach.
 
Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 11 stycznia 2021 r. do 19 stycznia 2021 r. 
 

 

Nasz znak: RGP.6840.18.2020                                                                             Ostróda, 27 listopada 2020 r.
OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.), § 6 ust. 1, ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), zarządzenia nr 134/2020 Wójta Gminy Ostróda z dnia 13 października 2020 r. w sprawie zbycia działki ewidencyjnej stanowiącej mienie komunalne, Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg na sprzedaż działki ewidencyjnej nr 85/61, o powierzchni 0,3890 ha, położonej w obrębie Kątno.
 
Działka ew. nr 85/61 o pow. 0,3890 ha, położona w obrębie Kątno, stanowi własność Gminy Ostróda, zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00016195/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Nieruchomość nie jest obciążona hipoteką. W dziale III księgi wieczystej widniej wpis dotyczący nieodpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na rzecz ENERGA-OPERATOR S. A.
 
Zgodnie z umową dzierżawy z dnia 23 kwietnia 2019 r. znak: RGP.6845.5.2018, przeznaczona do sprzedaży działka ew. nr 85/61 obręb Kątno, została wydzierżawiona na okres 20 lat począwszy od dnia przekazania przedmiotu dzierżawy Dzierżawcy (tj. od dnia 23.04.2019 r.). Wyżej wskazana umowa jest skuteczna w zakresie przewidzianym przepisami prawa wobec ewentualnych nabywców przedmiotu dzierżawy.
 
Działka położona jest w południowo-zachodniej części wsi Kątno. Działka położona ok. 800 m od centrum wsi. Dojazd do działki drogą gruntową stanowiącą własność Gminy Ostróda.
Działka o kształcie zbliżonym do trapezu. Położona na terenie o bardzo dobrych warunkach inwestycyjnych, z niewielkim spadkiem w kierunku zachodnim. Działka porośnięta trawą. Sklasyfikowana jako Ps IV. Zagospodarowana przez obecnego dzierżawcę.
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalno-usługowej na południe od wsi Kątno, obręb geodezyjny Kątno, gmina Ostróda, zatwierdzonym uchwałą Nr XIII/69/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 31 października 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.-Mazur. Nr 185, poz. 2233) działka ew. nr 85/61, położona w obrębie Kątno, przeznaczona jest pod 8UTS – teren plażowo-rekreacyjny.
 
W zakresie zagospodarowania przedmiotowego terenu, miejscowy plan dopuszcza:
- realizację elementów małej architektury – zadaszeń, stołów, ław, placu zabaw dla dzieci, boisk do gier;

- w miarę potrzeby, lokalizację sanitariatów – jedynie poza strefą nadbrzeżną wyłączoną z zabudowy.

Ponadto w miejscach największych spadków terenu należy zapewnić znaczny udział trwałej zieleni (drzewa, krzewy) zapobiegającej erozji.
 
Brak możliwości innej zabudowy, poza wskazaną powyżej.
 
Cenę wywoławczą do przetargu dla działki ew. nr 85/61, położonej w obrębie Kątno, ustala się w wysokości 150.000,00 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).
 
Wadium w wysokości 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100 gr.).
 
Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
Cena sprzedaży działki, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności. Koszty aktu notarialnego ponosi nabywca.
 
Przetarg odbędzie się dnia 31 grudnia 2020 r. o godzinie 900 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz cudzoziemcy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 30.000,00 zł w terminie do dnia 28 grudnia 2020 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
 
Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
 
Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Kątno.
 
Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Kątno, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 30.11.2020 r. do 31.12.2020 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz wyciąg z ogłoszenia w gazecie Olsztyńskiej dnia 30.11.2020 r. Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37.

 

Data przekazania do publikacji: 30.11.2020
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 30.11.2020, ostatnia aktualizacja: 11.01.2021, odsłon: 460


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12430044
odsłon strony

Aktualnie mamy
51 gości