Nasz znak: RGP.6840.46.2016                                     Ostróda, 30 maja 2017 r.
 
I n f o r m a c j a
 
            Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
 1. Dnia 19 maja 2017 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony - na sprzedaż prawa własności działki Nr 676/11 o powierzchni 0,1631 ha położonej w obrębie Samborowo.
 
 1. Działka nr 676/11, położona w obrębie Samborowo, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00014245/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
 1. Brak osób uczestniczących w przetargu.
 
 1. Cena wywoławcza przedmiotowych nieruchomości do przetargu wynosiła 43.300,00 zł
  (słownie: czterdzieści trzy tysiące trzysta złotych 00/100 gr.).
 
 1. I przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
 
Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 31 maja 2017 r. do 8 czerwca 2017 r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
 
Nasz znak: RGP.6840.47.2016                                     Ostróda, 30 maja 2017 r.
 
I n f o r m a c j a
 
            Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
 1. Dnia 19 maja 2017 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony - na sprzedaż prawa własności działki Nr 676/12 o powierzchni 0,1491 ha położonej w obrębie Samborowo.
 
 1. Działka nr 676/12, położona w obrębie Samborowo, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00014245/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
 1. Brak osób uczestniczących w przetargu.
 
 1. Cena wywoławcza przedmiotowych nieruchomości do przetargu wynosiła 39.600,00 zł
  (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset złotych 00/100 gr.).
 
 1. I przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
 
Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 31 maja 2017 r. do 8 czerwca 2017 r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
 
Nasz znak: RGP.6840.48.2016                                     Ostróda, 30 maja 2017 r.
 
I n f o r m a c j a
 
            Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
 1. Dnia 19 maja 2017 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony - na sprzedaż prawa własności działki Nr 676/13 o powierzchni 0,1556 ha położonej w obrębie Samborowo.
 
 1. Działka nr 676/13, położona w obrębie Samborowo, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00014245/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
 1. Brak osób uczestniczących w przetargu.
 
 1. Cena wywoławcza przedmiotowych nieruchomości do przetargu wynosiła 41.300,00 zł
  (słownie: czterdzieści jeden tysięcy trzysta złotych 00/100 gr.).
 
 1. I przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
 
Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 31 maja 2017 r. do 8 czerwca 2017 r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
 
Nasz znak: RGP.6840.26.2011                                     Ostróda, 30 maja 2017 r.
 
I n f o r m a c j a
 
            Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
 1. Dnia 19 maja 2017 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony - na sprzedaż prawa własności działki Nr 676/18 o powierzchni 0,1663 ha położonej w obrębie Samborowo.
 
 1. Działka nr 676/18, położona w obrębie Samborowo, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00014245/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
 1. Brak osób uczestniczących w przetargu.
 
 1. Cena wywoławcza przedmiotowych nieruchomości do przetargu wynosiła 44.200,00 zł
  (słownie: czterdzieści cztery tysiące dwieście złotych 00/100 gr.).
 
 1. I przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
 
Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 31 maja 2017 r. do 8 czerwca 2017 r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
 
Nasz znak: RGP.6840.27.2011                                     Ostróda, 30 maja 2017 r.
 
I n f o r m a c j a
 
            Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
 1. Dnia 19 maja 2017 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony - na sprzedaż prawa własności działki Nr 676/19 o powierzchni 0,1637 ha położonej w obrębie Samborowo.
 
 1. Działka nr 676/19, położona w obrębie Samborowo, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00014245/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
 1. Brak osób uczestniczących w przetargu.
 
 1. Cena wywoławcza przedmiotowych nieruchomości do przetargu wynosiła 43.500,00 zł
  (słownie: czterdzieści trzy tysiące pięćset złotych 00/100 gr.).
 
 1. I przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
 
Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 31 maja 2017 r. do 8 czerwca 2017 r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 30.05.2017r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska
 
 
Nasz znak: RGP.6840.26.2011                                                 Ostróda, 6 kwietnia 2017 r.
dot. również: RGP.6840.27.2011,
RGP.6840.46.2016,
RGP.6840.47.2016,
RGP.6840.48.2016
 
OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), § 6 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), Uchwały Nr VII/29/03 Rady Gminy Ostróda z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego (dz. ew. nr 676/18, 676/19, obręb Samborowo) oraz Zarządzenia Nr 7/2017 Wójta Gminy Ostróda z dnia 24 stycznia 2017 roku w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego (dz. ew. nr 676/11, 676/12, 676/13, obr. Samborowo)– Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie Samborowo, oznaczonej jako działki:
 • Nr 676/11 o pow. 0,1631 ha,
 • Nr 676/12 o pow. 0,1491 ha,
 • Nr 676/13 o pow. 0,1556 ha,
 • Nr 676/18 o pow. 0,1663 ha,
 • Nr 676/19 o pow. 0,1637 ha.
Wyszczególnione wyżej działki stanowią własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00014245/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
Przeznaczone do sprzedaży działki zlokalizowane są miejscowości Samborowo w środkowej części osiedla przeznaczonego pod budownictwo jednorodzinne. Działki ew. nr 676/18, 676/19, obr. Samborowo znajdują się przy ul. Sosnowej natomiast dz. ew. nr 676/11, 676/12, 676/13, obr. Samborowo leżą przy ul. Sportowej. W otoczeniu znajdują się nieruchomości gruntowe zabudowane lub z rozpoczętą budową domów jednorodzinnych oraz zabudowane budynkami mieszkalnymi. Do osiedla prowadzi droga asfaltowa, która łączy je z drogą krajową Nr 16. Działki położone na terenie płaskim o korzystnych warunkach geotechnicznych posiadają kształt zbliżony do prostokąta (działki 676/11, 676/13, obr. Samborowo posiadają kształt zbliżony do prostokąta ze ścięciem w jednym rogu). Działki są nieogrodzone i wolne od zabudowy. Istnieje możliwość ich podłączenia w przyłącza: gazowe, wodne, kanalizacji sanitarnej, elektryczne i telekomunikacyjne. Zgodnie z ewidencją gruntów działki sklasyfikowane są jako RV – grunty orne.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, sportu i usług rzemieślniczych w Samborowie gmina Ostróda, uchwalonym Uchwałą Rady Gminy Ostróda Nr XXX/209/97 z dnia 26 lutego 1997r. (Dz. Urzęd. Woj. Warm.- Mazur. Nr 12 z dnia 18 kwietnia 1997r. poz. 146), działki ew. Nr 676/18, 676/19 położone w obrębie Samborowo przeznaczone są pod 1MN - tereny zabudowy jednorodzinnej natomiast działki ew. nr 676/11, 676/12, 676/13, położone w obrębie Samborowo przeznaczone są pod 8MN – tereny zabudowy jednorodzinnej.
 
Przetarg przeprowadzony będzie odrębnie dla każdej z niżej wyszczególnionych działek:
 • Nr 676/11 – cena wywoławcza 43.300,00 zł, wadium 5.000,00 zł
 • Nr 676/12 – cena wywoławcza 39.600,00 zł, wadium 5.000,00 zł
 • Nr 676/13 – cena wywoławcza 41.300,00 zł, wadium 5.000,00 zł
 • Nr 676/18 – cena wywoławcza 44.200,00 zł, wadium 5.000,00 zł
 • Nr 676/19 – cena wywoławcza 43.500,00 zł. wadium 5.000,00 zł
Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
 
Przetargi odbędą się dnia 19 maja 2017 r. w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III
Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy- sala Nr 401, dla działek:
 • Nr 676/11 o godz. 900
 • Nr 676/12 – o godz. 1000
 • Nr 676/13 – o godz. 1100
 • Nr 676/18 – o godz. 1200
 • Nr 676/19 – o godz. 1300
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz cudzoziemcy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 5.000,00 zł w terminie do dnia 15 maja 2017 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020- za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
 
Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
 
Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Samborowo.
 
Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Samborowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 11 kwietnia 2017 r. do 12 maja 2017 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz wyciąg z ogłoszenia w gazecie Olsztyńskiej dnia 11 kwietnia 2017 r.
 
Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 11.04.2017r.
Osoba przekazująca: Magdalena Burzycka

Sporządził/a: Magdalena Burzycka
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: Beata Milewska-Piotrowska

 

data publikacji: 11.04.2017, ostatnia aktualizacja: 31.05.2017, odsłon: 961


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12292047
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości