Nasz znak: RGP.6840.18.2011

Ostróda, 31 maja 2011 r.

 

Informacja

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1. W dniu 20 maja 2011 r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej (budynkiem byłej hydroforni) - działka Nr 5/40 o pow. 0,1024 ha, położona w obrębie Górka, miejscowości Worniny.

 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 29187.

 

3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono trzy osoby.

 

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 9.900,oo zł /słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset złotych/. W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 16.500,oo zł /słownie: szesnaście tysięcy pięćset złotych/.

 

3. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: Piotr Owsiany.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ostróda w okresie od 31 maja do 08 czerwca 2011 r.

 

 

Nasz znak: RGP.6840.18.2011

Ostróda, 11 kwietnia 2011 r. 

 

Ogłoszenie

 

 Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./, § 6 ust. 1, ust. 3, ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./, zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 111/2010 z dnia 12 października 2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej (budynkiem byłej hydrofornii), oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 5/40 o pow. 0,1024 ha, położonej w obrębie Górka, miejscowości Worniny.

 

Działka stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 29187 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

Działka przeznaczona do sprzedaży leży się na terenie dawnego ośrodka mieszkalno-produkcyjnego (były PGR). Na przedmiotowej działce znajduje się budynek nieczynnej hydroforni oraz dwie studnie głębinowe (wyłączone z eksploatacji). Obiekt murowany o ścianach i stropie ze zbrojonych słupów betonowych, z zewnątrz otynkowany. Dach płaski z elementów prefabrykowanych, kryty papą. Pomieszczenie wybudowane bez okien. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 24,00 m2. Budynek bez jakiegokolwiek wyposażenia.

Działka nr 5/40 położona w miejscowości Worniny, na terenie Obszarze Ochronionego Krajobrazu Doliny Górnej Drwęcy. Działka o kształcie zbliżony do prostokąta, usytuowana jest na terenie podwyższonym. Dojazd do działki utrudniony. Ewentualne zaopatrzenie nieruchomości w wodę z uliczki wiejskiej. Nad budynkiem przebiega linia elektroenergetyczna.

W „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Ostróda” uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Ostróda nr XLII/306/98 z dnia 27 maja 1998 r. teren, na którym znajduje się przedmiotowa działka, przeznaczony pod tereny urządzeń produkcji rolnictwa i obsługi rolnictwa. Obszar chronionego krajobrazu i korytarzy ekologicznych.

 

Cenę wywoławczą do przetargu ustala się w wysokości 9.900,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset złotych). Wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych).

 

Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu tj.: nie mniej niż 100,00 zł.

 

Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.

 

Przetarg odbędzie się dnia 20 maja 2011 r. o godzinie 10 00 w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy pok. 301

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 1.000,00 zł w terminie do dnia 16 maja 2011 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Bank Pocztowy S.A Nr konta 91 1320 1104 3132 5961 2000 0006 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.

Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Worniny.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Worniny, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 14 kwietnia 2011r. do 16 maja 2011r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda  www.bip.gminaostroda.pl oraz w gazecie Olsztyńskiej w dniu 14 kwietnia 2011 r.

 

Informacje tel./89/ 676-07-34 lub 676-07-37

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 14.04.2011, ostatnia aktualizacja: 31.05.2011, odsłon: 774


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11048888
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości