Ostróda, dnia 30 grudnia 2016 r.
 
Informacja o wynikach naboru
 
Wójt Gminy Ostróda (Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:
 
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu wybrana została kandydatka:
Pani Ewa Malinowska zamieszkała w Ostródzie
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
 
Wybrana osoba spełnia wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze.  Uzyskała najwyższą liczbę punktów podczas analizy dokumentów aplikacyjnych.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 30.12.2016r.
Osoba przekazująca: Elżbieta Kulesza
 
 
 
Ostróda, dnia 12 grudnia 2016 r.
 
Wójt Gminy Ostróda
na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 902)
ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:
Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu
 
1. Nazwa i adres jednostki:
  - Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda
 
2. Stanowisko będące przedmiotem naboru:
  - Kierownik Referatu Oświaty, Kultury i Sportu
 
3. Wymagania niezbędne, związane ze stanowiskiem:
  1) posiadanie obywatelstwa polskiego;
  2) wykształcenie wyższe i czteroletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 4 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku;
  3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  5) nieposzlakowana opinia.
 
4. Wymagania dodatkowe, związane ze stanowiskiem:
  1) doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym, z preferencją stanowisk związanych z kierowaniem/zarządzeniem oświatą w jednostkach sektora finansów publicznych;
  2) dobra znajomość przepisów prawa samorządowego oraz przepisów prawa oświatowego;
  3) studia/certyfikaty w zakresie organizacji lub zarządzania oświatą;
  4) odpowiedzialność, kreatywność, zdolność kierowania zespołem pracowniczym;
  5) obsługa komputera;
  6) prawo jazdy kat. B;
  7) dobry stan zdrowia.
 
5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 
Kierowanie Referatem Oświaty, Kultury i Sportu, realizującym w szczególności następujące działania:
  1) edukacja publiczna, nadzór oraz wspomaganie działalności publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych;
  2) prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych pracowników oświaty, awansu zawodowego nauczycieli, współpraca ze związkami zawodowymi pracowników oświaty;
  3) nadzór i kontrola spełniania obowiązku nauki przez młodzież;
  4) prowadzenie spraw z zakresu pomocy materialnej udzielanej uczniom i słuchaczom oraz dofinansowywania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników;
  5) prowadzenie stosownych rejestrów, koordynowanie działalności gminnych instytucji kultury, w tym bibliotek gminnych, oraz sportu i rekreacji;
  6) monitorowanie funkcjonowania boisk, placów zabaw, terenów i urządzeń sportowych i rekreacyjnych;
  7) administrowanie świetlicami wiejskimi;
  8) nadzór, organizacja i koordynowanie gminnych imprez z zakresu kultury, sportu, turystyki i rekreacji oraz odbywających się na terenie gminy imprez masowych;
  9) współpraca z klubami sportowymi, stowarzyszeniami i organizacjami działającymi na rzecz kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i rekreacji;
  10) przygotowywanie stosownych projektów uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta, wspieranie działań komórek organizacyjnych Urzędu oraz Rady w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi;
  11) szeroko pojęta promocja Gminy oraz współpraca i wspieranie działań gminnych organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.
 
6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  1) zatrudnienie od dnia 1 lutego 2017 r.;
  2) praca w budynku Urzędu Gminy (samodzielne pomieszczenie, I piętro) w pełnym wymiarze czasu pracy, o charakterze stacjonarnym – biurowym, w czasie pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku, w godzinach: 7.30-15.30;
  3) konieczność wyjazdów w teren, do placówek i obiektów oświatowych, kulturalnych i sportowych – w granicach administracyjnych Gminy Ostróda;
  4) uczestniczenie w kursach, naradach, spotkaniach tematycznych i szkoleniach.
 
7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  - w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi powyżej 6%.
 
8. Wymagane dokumenty:
  1) list motywacyjny;
  2) CV (curriculum vitae) z informacjami o posiadanym wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
  3) dokument poświadczający wykształcenie (w tym kserokopie dyplomu lub zaświadczenia o stanie odbytych studiów);
  4) kserokopie świadectw pracy;
  5) kserokopia dowodu osobistego;
  6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim;
  7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
  8) oświadczenie o niekaralności (braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe);
  9) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku objętym naborem;
  10) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
  11) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922).
 
9. Termin i miejsce składania dokumentów:
    Dokumenty należy przesłać pocztą w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze – Kierownik Referatu OKS” na adres Urzędu Gminy Ostróda (14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1) lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu
(I piętro, pokój nr 202), w terminie do dnia 27 grudnia 2016 r. do godziny 15:30 włącznie. Liczy się data wpływu do Urzędu. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po terminie, nie będą rozpatrywane.
 
10. Informacje dodatkowe:
     Dokumenty przedłożone w kserokopiach muszą być potwierdzone „za zgodność” przez kandydata, a wszystkie dokumenty i oświadczenia muszą być przez niego podpisane. List motywacyjny oraz CV (curriculum vitae) z informacjami o posiadanym wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.
     Postępowanie w sprawie naboru prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Ostróda odrębnym zarządzeniem. W przypadku konieczności przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, uczestnicy dopuszczeni do dalszego etapu otrzymają pisemne lub telefoniczne zawiadomienie o miejscu i terminie spotkania.
Kandydat wyłoniony w drodze naboru i zaakceptowany przez Wójta, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany będzie przedłożyć w Urzędzie Gminy Ostróda zaświadczenie o niekaralności.
     Informacja o wyniku naboru będzie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Ostróda oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.gminaostroda.pl).
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas

Sporządził/a: Cezary Wawrzyński
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 12.12.2016, ostatnia aktualizacja: 30.12.2016, odsłon: 804

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8637545
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved