Nasz znak: RGP.6840.55.1.2011         
Ostróda, 30 grudnia 2015 r.
 
I n f o r m a c j a
 
 
            Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz. 1490/ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
  1. W dniu 21 grudnia 2015 r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej - działki nr 7/24 o pow. 1,500 ha, położonej w obrębie Górka.
 
  1. Działki nr 7/24 stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00049845/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
  1. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono jedną osobę, która wpłaciła wadium.
 
  1. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 357.600,oo zł /słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych/.
    W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 361.180,oo zł /słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt złotych/.
 
  1. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego EKOBUD Sp. z o.o.
 
Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ostróda oraz stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl w okresie od 30 grudnia 2015 r. do 11 stycznia 2015 r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 29.12.2015r.
Osoba przekazująca: Beata Milewska-Piotrowska

 

 

Nasz znak: RGP.6840.55.1.2011

               Ostróda, 16 listopada 2015 r.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774), § 6 ust. 1, ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), zarządzenia Nr 142/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki gruntu o powierzchni 1,5000 ha, oznaczonej w ewidencji jako działka Nr 7/24, położonej w obrębie Górka, stanowiącej własność Gminy Ostróda.

Działka położona w obrębie Górka, oznaczona numerem ewidencyjnym 7/24, powstała z podziału działki nr 7/21, decyzją podziałową z dnia 29 września 2015 znak: RGP.6831.22.2015. Działka nr 7/21 powstała z podziału działki nr 7/19, położonej w obrębie Górka, objętej księgą wieczystą EL1O/00049845/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie i zgodnie z nią stanowi własność Gminy Ostróda.

Przeznaczona do sprzedaży działka nr 7/24, położona w obrębie Górka, objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka i Lipowiec zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Ostróda Nr LVI/213/06 z dnia 30 maja 2006 r. opublikowanym Dz. U. Woj. Warm.-Mazur. Nr 102, poz. 1646, zgodnie z którym przeznaczona jest pod 10US – zabudowa turystyczno-wypoczynkowa, sportu i rekreacji.

Działka nr 7/24 o powierzchni 15000 m2, położona jest około 2 km od granicy miasta Ostróda i około 800 m od jeziora Nakroń (Sement Mały). Dojazd do przedmiotowej nieruchomości odbywa się z ulicy Świetlińskiej położonej w Kajkowie a następnie ok. 700 m drogą gminną utwardzoną polbrukiem. Działka posiada kształt regularny, nieokreślony oraz stanowi teren lekko pofałdowany, porośnięty samosiewem drzewostanu brzozowego w wieku ok. 5-8 lat bez wartości gospodarczej oraz częściowo zakrzaczony. Od strony południowej oraz zachodniej graniczy bezpośrednio z drogami gminnymi utwardzonymi, w których znajdują się sieci uzbrojenia technicznego, natomiast od strony wschodniej z gruntami niezabudowanymi przeznaczonymi na zieleń nieurządzoną ZN i tereny leśne ZL a od strony północnej z innymi gruntami przeznaczonymi na cele zabudowy usług turystyczno-wypoczynkowych.

Działka posiada możliwość uzbrojenia w pełną sieć uzbrojenia technicznego – wodną, kanalizacyjną (sanitarną i deszczową), energetyczną oraz telekomunikacyjną.

Cenę wywoławczą dla nieruchomości oznaczonej jako działka ew. nr 7/24 o pow. 1,5000 ha, położonej w obrębie Górka do przetargu ustala się w wysokości 357.600,00 zł brutto (słownie: trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych).

Wadium w wysokości 35.760,- zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych)

   Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż
1 % ceny wywoławczej
 z  zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.

Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.

   Przetarg odbędzie się dnia 21 grudnia 2015 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Ostróda,
ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 35.760,00 zł w terminie do dnia 16 grudnia 2015 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020- za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.

Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Górka i Kajkowo.

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Górka i Kajkowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 17 listopada 2015 r. do 17 grudnia 2015 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz wyciąg z ogłoszenia w gazecie Wyborczej w dniu 17 listopada 2015 r.

Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 17.11.2015r.

Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 17.11.2015, ostatnia aktualizacja: 30.12.2015, odsłon: 677

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
10742843
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved