Nasz znak: RGP.6840.24.2016                                     Ostróda, 28 grudnia 2016 r.
 
I n f o r m a c j a
 
            Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014r., poz. 1490/ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
  1. Dniu 16 grudnia 2016 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności kompleksu, w skład którego wchodzą działki ew.: nr 7/26 o pow. 31,4210 ha, nr 7/27 o pow. 9,9699 ha, nr 7/28 o pow. 5,6182 ha, nr 84/13 o pow. 17,8296 ha, nr 12/14 o pow. 1,5886 ha i nr 12/16 o pow. 1,1478 ha, położone w obrębie Górka o łącznej powierzchni 67,5751 ha.
 
  1. Działki ew. nr 7/26, 7/27, 7/28, położone w obrębie Górka stanowią własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00049845/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
  1. Działka ew. nr 84/13, położona w obrębie Górka stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00019654/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
  1. Działki ew. nr 12/14, 12/16, położone w obrębie Górka stanowią własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00031472/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
  1. Brak osób uczestniczących w przetargu.
 
  1. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 8.006.000,00 zł (słownie: osiem milionów sześć tysięcy złotych 00/100 gr.).
 
  1. I przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
 
Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 28 grudnia 2016 r. do 5 stycznia 2017 r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 28.12.2016r.
Osoba przekazująca: Magdalena Burzycka
 
Nasz znak: RGP.6840.24.2016
Ostróda, 3 października 2016 r.
 
 
Ogłoszenie
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), § 6 ust. 1, ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), uchwały Nr XX/139/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego  - Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności kompleksu działek (wchodzących w skład nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Górka). W skład kompleksu wchodzą działki ew.: nr 7/26 o pow. 31,4210 ha, nr 7/27 o pow. 9,9699 ha, nr 7/28 o pow. 5,6182 ha, nr 84/13 o pow. 17,8296 ha, nr 12/14 o pow. 1,5886 ha i nr 12/16 o pow. 1,1478 ha o łącznej powierzchni 67,5751 ha.
 
Działki oznaczone numerami ewidencyjnym, stanowią własność Gminy Ostróda:
 
- 7/26, 7/27, 7/28 objęte księgą wieczystą EL1O/00049845/3,
 
- 84/13 objęta księgą wieczystą EL1O/00019654/8,
 
- 12/14, 12/16 objęte księgą wieczystą EL1O/00031472/8.
 
W/w księgi prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Ostródzie, V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka i Lipowiec zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Ostróda Nr LVI/213/06 z dnia 30 maja 2006 r. opublikowanym Dz. U. Woj. Warm.-Mazur. Nr 102, poz. 1646, przedmiotowe działki mają przeznaczenie:
- działka 7/26 o pow. 314210 m2:
- 6,7 US  - tereny zabudowy usług turystyczno  - wypoczynkowych, sportu i rekreacji,
- 8 K  - tereny urządzeń infrastruktury technicznej  - sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej,
- 23, 26 KDW  - tereny dróg wewnętrznych, ciągów pieszych i rowerowych,
- 9 ZN  - tereny zieleni objętej formami ochrony z tytułu przepisów o ochronie przyrody,
- 12 ZP  - tereny zieleni urządzonej,
- 2 ZL  - tereny lasów,
- działka 7/27 o pow. 99699 m2:
- 8, 9, 10 US  - tereny zabudowy usług turystyczno-wypoczynkowych, sportu i rekreacji,
- 10, 11 ZN  - tereny zieleni objętej formami ochrony z tytułu przepisów o ochronie przyrody,
- 5, 6 ZL  - tereny lasów,
- działka 7/28 o pow. 56182 m2:
- 11 US  - tereny zabudowy usług turystyczno-wypoczynkowych, sportu i rekreacji,
- działka 84/13 o pow. 178296 m2:
- 12 US  - tereny zabudowy usług turystyczno-wypoczynkowych, sportu i rekreacji,
- 8, 12 ZN  - tereny zieleni objętej formami ochrony z tytułu przepisów o ochronie przyrody,
- 3, 4 ZL  - tereny lasów,
- 9 K  - tereny urządzeń infrastruktury technicznej  - sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej,
- działka 12/14 o pow. 15886 m2,
- 26 KDW  - tereny dróg wewnętrznych, ciągów pieszych i rowerowych,
- 12, 13 ZP  - tereny zieleni urządzonej,
- 3 ZL - tereny lasów,
- działka 12/16 o pow. 11478 m2:
- 27 KDW  - tereny dróg wewnętrznych, ciągów pieszych i rowerowych,
- 14 ZP  - tereny zieleni urządzonej,
- 11, 12 ZN  - tereny zieleni objętej formami ochrony z tytułu przepisów o ochronie przyrody,
- 3, 4, 5, 6 ZL  - tereny lasów.
Kompleks działek przeznaczonych do sprzedaży położony jest pomiędzy miejscowościami Kajkowo i Górka, które leżą w granicach administracyjnych Gminy Ostróda, a graniczą bezpośrednio z miastem Ostróda. Przeznaczony do sprzedaży kompleks znajduje się ok. 2 km od granicy miasta.
Dojazd do przedmiotowych działek odbywa się z ulicy Świetlińskiej położonej w Kajkowie, a następnie ok. 1000 m drogą gminną utwardzoną asfaltem. Tereny sąsiadujące z działkami są obecnie niezagospodarowane. W przeważającej mierze stanowią je grunty przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i pensjonatową (projektowaną), zabudowę usług turystyczno-wypoczynkowych, sportu i rekreacji, tereny lasów oraz zieleni objętej formami ochrony z tytułu przepisów o ochronie przyrody.
Kształt kompleksu nieregularny, ograniczony ciągami komunikacyjnymi - drogami od zachodu i południa oraz rezerwą terenu pod projektowaną drogę krajową nr 16 od północy. Na wschodzie działki sąsiadują z linią brzegową jeziora Nakroń (Sement Mały). Kształt i duży obszar kompleksu umożliwia jego racjonalne wykorzystanie do szerokiej gamy działalności zgodnej z jego podstawową funkcją.
Obecnie teren jest niezagospodarowany, o nawierzchni naturalnej, trawiastej lekko pofałdowanej. Na terenie kompleksu licznie występują zadrzewienia, o różnogatunkowym drzewostanie w różnym wieku. W chwili obecnej zieleń jest nie urządzona, teren porośnięty trawą oraz zakrzaczeniami. Teren został uzbrojony w sieci: wodną, kanalizacyjną, telekomunikacyjną oraz energetyczną. Przez wyznaczony do sprzedaży teren przebiegają drogi wraz z chodnikami utwardzone kostką z polbruku, w których znajdują się sieci uzbrojenia technicznego.
 
Na nieruchomościach gruntowych objętych księgą wieczystą KW Nr EL1O/00049845/3 oraz KW Nr EL1O/00031472/8 zostało ustanowione ograniczone prawo rzeczowe - służebność przesyłu na rzecz Energa Operator S.A. oddział w Olsztynie.
 
Dodatkowo w akcie notarialnym przeniesienia własności nabywca ustanowi na kompleksie działek (należących do nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie Górka): nr 7/26 o pow. 31,4210 ha, nr 7/27 o pow. 9,9699 ha, nr 7/28 o pow. 5,6182 ha, nr 84/13 o pow. 17,8296 ha, nr 12/14 o pow. 1,5886 ha i nr 12/16 o pow. 1,1478 ha o łącznej powierzchni 67,5751 ha nieodpłatną i nieograniczoną w czasie służebność przesyłu na rzecz Gminy Ostróda polegającą na:
1) znoszeniu istnienia na działkach nr 7/26, 7/27, 7/28, 84/13, 12/14, 12/16 sieci kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej, przewodu wodociągowego ogólnego oraz przewodu elektroenergetycznego oświetleniowego wraz z latarniami,
2) prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do eksploatacji, dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii, przebudowy lub wymiany sieci i urządzeń wymienionych w pkt. 1 wraz z prawem każdorazowego wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem.
Cenę wywoławczą dla kompleksu, w skład którego wchodzą działki ew.: nr 7/26 o pow. 31,4210 ha, nr 7/27 o pow. 9,9699 ha, nr 7/28 o pow. 5,6182 ha, nr 84/13 o pow. 17,8296 ha, nr 12/14 o pow. 1,5886 ha i nr 12/16 o pow. 1,1478 ha o łącznej powierzchni 67,5751 ha, do przetargu ustala się w wysokości 8.006.000,00 zł (słownie: osiem milionów sześć tysięcy złotych 00/100 gr.).
Wadium w wysokości 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100 gr.).
 
Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
 
Przetarg odbędzie się dnia 16.12.2016 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz cudzoziemcy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 500.000,00 zł w terminie do dnia 9 grudnia 2016 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020- za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy. Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia wstępnej umowy sprzedaży.
 
Zgodnie z art. 37a ustawy o lasach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2100 z późn. zm.) Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa prawo pierwokupu do działek ew. nr 7/26, 7/27, 84/13, 12/14, 12/16, położonych w obrębie Górka. Zgodnie z powyższym zostanie zawarta wstępna, warunkowa umowa sprzedaży przedmiotowego kompleksu działek u notariusza, następnie o transakcji notariusz zawiadomi nadleśniczego właściwego ze względu na miejsce położenia gruntu. Zgodnie z art. 37c ustawy o lasach cytowanej powyżej, prawo pierwokupu może być wykonane w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez nadleśniczego zawiadomienia o treści umowy. Jeżeli w tym czasie Lasy Państwowe nie zgłoszą chęci nabycia, dojdzie do finalizacji sprzedaży.
 
Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Górka i Kajkowo.
 
Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Górka i Kajkowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 5 października 2016 r. do 6 grudnia 2016 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz wyciąg z ogłoszenia w gazecie Wyborczej dnia 5 października 2016 r.
 
Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 04.10.2016r.
Osoba przekazująca: Magdalena Burzycka

Sporządził/a: Magdalena Burzycka
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Beata Milewska-Piotrowska

 

data publikacji: 05.10.2016, ostatnia aktualizacja: 28.12.2016, odsłon: 753

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
10746407
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved