Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie

 

 

Wójt Gminy Ostróda informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko, została wybrana Pani Teresa Wieczorek Zdon  zamieszkała w Ostródzie.

 

Uzasadnienie:

 

Wybrana osoba spełnia wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada predyspozycje, odpowiednią wiedzę, staż pracy, wykształcenie i kwalifikacje niezbędne do wykonywania zadań na stanowisku Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie.

 

28 lutego 2012 r.

 

 

Treść ogłoszenia o naborze

 

 

Wójt Gminy Ostróda

ul. Jana III Sobieskiego 1

14-100 Ostróda

 

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie

 

 

1.  Wymagania niezbędne:            

a) wykształcenie wyższe,

b) specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,

c) co najmniej trzyletni staż pracy w pomocy społecznej, zgodnie z art. 122

     ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009r. , Nr 175,

     poz. 1362 z późn. zm.)

d) co najmniej półroczne doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami

    psychicznymi,

e) obywatelstwo polskie,

f)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw

    publicznych,

g) niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub

    umyślne przestępstwa skarbowe,

h) znajomość ustaw: o pomocy społecznej, o ochronie zdrowia psychicznego, 

   oraz rozporządzenia dot. funkcjonowania środowiskowych domów   

   samopomocy.

i)   przedstawienie pisemnej koncepcji funkcjonowania i rozwoju Środowiskowego    

    Domu Samopomocy.

Informacje niezbędne do sporządzenia koncepcji stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia (Uchwała Nr XV/84/11  Rady Gminy Ostróda  z dnia 25 listopada 2011 r.

w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Środowiskowy Dom Samopomocy w Wygodzie).

2. Wymagania dodatkowe:

a)   obowiązkowość, staranność i odpowiedzialność za wykonywaną pracę,

b)      samodzielność i komunikatywność,

c)      umiejętność opracowywania planu finansowego,

d)      dobra organizacja pracy,

e)      umiejętność zarządzania zasobami ludzkimi,

f)    umiejętność pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej oraz środków    

      programów krajowych.

            

3.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

             a) dobór kadr i ustalenie zakresów działania poszczególnych stanowisk pracy,

             b) wykonywanie czynności wynikających ze stosunku pracy w stosunku do osób 

                 zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy,

 c) sporządzanie planów pracy i nadzór nad nimi,

 d) współpraca z organami samorządu terytorialnego,

 e) przestrzeganie dyscypliny pracy,

  f)  kierowanie jednostką i reprezentowanie jej na zewnątrz,

 g) organizowanie i nadzorowanie pracy Środowiskowego Domu Samopomocy,

 h) organizowanie całokształtu spraw zmierzających do realizacji usług   

     opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla uczestników

     Środowiskowego Domu Samopomocy,

  i) przestrzeganie dyscypliny finansowej i budżetowej środków do realizacji zadań   

     statutowych Środowiskowego Domu Samopomocy,

  j) nadzorowanie spraw bhp i ochrony przeciwpożarowej,

  k) opracowywanie sprawozdań i analiz dotyczących jednostki,

  l) współpraca z osobami prawnymi i innymi jednostkami

 

4.Wymagane dokumenty:

b)      CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowych przebiegu pracy zawodowej,

                   b)  list motywacyjny,

 c)   dokument poświadczający wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o stanie   

      odbytych studiów/

d)   kserokopie świadectw pracy,

e)    oryginał kwestionariusza  osobowego

f)     ksero dowodu, paszportu lub oświadczenie dotyczące posiadanego obywatelstwa,

g)    oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełnych praw publicznych,

h)    oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

i)      inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

j)      pisemna koncepcja funkcjonowania i rozwoju Środowiskowego Domu Samopomocy.

         5. Warunki  zatrudnienia na danym stanowisku,

       Umowa o pracę zawarta w pełnym wymiarze czasu pracy na czas określony, tj od    

       dnia 01 marca 2012 r.  do dnia 31sierpnia 2012 r. z możliwością  jej przedłużenia.

         6. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia   wskaźnik zatrudnienia

             osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji 

             zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi   8,66 %.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu  lub pocztą na adres Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda z dopiskiem: Dotyczy naboru na kierownicze stanowisko urzędnicze  Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Wygodzie  w terminie do dnia

27 lutego 2012 r. do godz. 1500 w sekretariacie Urzędu Gminy.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.gminaostroda.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda w Urzędzie Gminy Ostróda.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dn. 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)”.

 

 

Ostróda, ............................................ 2012 r.                                            

                                   

                              

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 15.02.2012, ostatnia aktualizacja: 19.03.2012, odsłon: 953

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7972648
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved