W dniu 1 grudnia 2017 r. dodano informację z otwarcia ofert.
 
W dniu 28 listopada 2017 roku dodano treść pytań zadanych przez oferentów i odpowiedzi. 
 
 
Ogłoszenie nr 621080-N-2017 z dnia 2017-11-23 r.
 
Gmina Ostróda: Bankowa obsługa budżetu Gminy Ostróda i jednostek organizacyjnych w latach 2018 – 2021
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ostróda, krajowy numer identyfikacyjny 510743255, ul. Jana III Sobieskiego   1 , 14-100  Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 896760780, e-mail , faks 896760790.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.gminaostroda.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.gminaostroda.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.gminaostroda.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, za pomocą operatora pocztowego lub kuriera
Adres:
Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bankowa obsługa budżetu Gminy Ostróda i jednostek organizacyjnych w latach 2018 – 2021
Numer referencyjny: ZP.271.16.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na jednakowych warunkach bankowej obsługi budżetu Gminy Ostróda i jednostek organizacyjnych gminy wymienionych poniżej: 1) Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, 2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, 3) Szkoła Podstawowa w Brzydowie, Brzydowo 27, 14-100 Ostróda, 4) Szkoła Podstawowa im. Jana Karola Sembrzyckiego w Pietrzwałdzie, Pietrzwałd 94, 14-100 Ostróda, 5) Szkoła Podstawowa w Szyldaku, ul. Szkolna 12, 14-106 Szyldak, 6) Szkoła Podstawowa im. Synów Pułku w Starych Jabłonkach, ul. Olsztyńska 20, 14-133 Stare Jabłonki, 7) Szkoła Podstawowa w Zwierzewie, Zwierzewo 36, 14-100 Ostróda, 8) Szkoła Podstawowa w Durągu, Durąg 15, 14-106 Szyldak, 9) Szkoła Podstawowa w Lipowie, Lipowo 16, 14-100 Ostróda, 10) Szkoła Podstawowa w Idzbarku, Idzbark 30, 14-100 Ostróda, 11) Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Samborowie, ul. Szkolna 8, 14-100 Ostróda, 12) Zespół Przedszkolno-Szkolny w Tyrowie, Tyrowo Nr 41, 14-100 Ostróda, 13) Przedszkole Samorządowe w Pietrzwałdzie, Pietrzwałd Nr 20b, 14-100 Ostróda, 14) Przedszkole Samorządowe w Starych Jabłonkach, ul. Spacerowa 8, 14-133 Stare Jabłonki, 15) Zakład Obsługi Komunalnej w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2021 r. obejmującej - otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych dla budżetu gminy i jednostek organizacyjnych, - przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych, - wypłaty gotówkowe do kwoty 20.000 zł bez konieczności uprzedniego telefonicz-nego lub innego zgłoszenia, - dokonywanie przelewów wewnętrznych i do innych banków, - sporządzanie wyciągów bankowych poprzez elektroniczny system obsługi, - wydawanie blankietów czekowych, - instalację, udostępnianie, aktualizację i wsparcie serwisowe w siedzibie Zamawiają-cego i w jednostkach organizacyjnych, pełnego oprogramowania zwią¬zanego z systemem bankowości elektronicznej oraz przeszkolenie wskazanych pracowników, - udzielanie kredytu w rachunku bieżącym gminy na pokrycie przejściowego defi¬cytu budżetu, na podstawie odrębnego wniosku, do wysokości limitu ustalanego corocznie w uchwale budżetowej gminy, - możliwość lokowania wolnych środków znajdujących się na rachunku budżetu gminy w postaci lokat terminowych, dla których oprocentowanie będzie negocjo¬wane bezpośrednio przed założeniem lokaty, - możliwość naliczania odsetek od poszczególnych sum zgromadzonych na ra¬chunku depozytowym, - wydawanie zaświadczeń i opinii przez bank na wniosek Zamawiającego, - naliczanie i kapitalizowanie na koniec ostatniego dnia miesiąca odsetek od środ¬ków zgromadzonych na rachunkach bieżących, pomocniczych gminy i jednostek organizacyjnych, - „zerowanie” rachunków bankowych jednostek budżetowych Gminy Ostróda zgodnie z dyspozycjami Gminy Ostróda jako jednostki samorządu terytorialnego oraz dyspozycjami kierowników jednostek budżetowych, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach (np. odsetki bankowe) na wskazane rachunki, - przechowywanie depozytu w banku, - dostarczenie Zamawiającemu (w celu użytkowania w trakcie trwania umowy) narzędzia umożliwiającego wyliczanie odsetek od zwracanych depozytów (wadiów, zabezpieczeń należnego wykonania umowy). W ramach świadczenia obsługi bankowej budżetu Gminy Ostróda i jednostek organizacyjnych Zamawiający nie dopuszcza pobierania przez Wykonawcę: - prowizji ani opłat z tytułu otwarcia rachunków podstawowych i pomocniczych dla budżetu gminy i jednostek organizacyjnych, - prowizji ani opłat za realizację polecenia przelewu wydanego przez Zamawiającego na rachunek prowadzony przez Wykonawcę, - opłat za wypłatę gotówkową z rachunku Zamawiającego, - opłat z tytułu wpłaty gotówkowej na rachunki Zamawiającego, - prowizji i opłat z tytułu potwierdzania sald na rachunku bieżącym, - prowizji i opłat z tytułu uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym, - prowizji ani opłat od wykorzystanego kredytu oraz od niewykorzystanej części li¬nii kredytowej w ramach przyznanego kredytu w rachunku bieżącym, - opłat za wydanie blankietów czekowych, - opłat za wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Zamawiającego i jednostek organizacyjnych, - opłat i prowizji za przekazywanie z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach jednostek budżetowych na wskazane rachunki, - opłat z tytułu instalacji, udostępnienia, aktualizacji i wsparcia serwisowego w siedzibie Zamawiającego i w jednostkach organizacyjnych pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej oraz z tytułu prze¬szkolenia wskazanych pracowników, - opłat za sporządzanie i udostępnianie wyciągów bankowych, - opłat za przyjęcie i przechowywanie depozytu w banku. Zamawiający zastrzega, że liczba jednostek Gminy, jak również ich forma organizacyjna, w okresie obowiązywania umowy może ulec zmianie. W przypadku zwiększenia liczby jednostek Gminy, bądź zmiany ich formy organizacyjnej, wybrany Wykonawca zawrze z tymi jednostkami umowy obsługi bankowej na warunkach wynikających z niniejszego postępowania oraz złożonej oferty. Informacje dodatkowe: Wysokość kredytu w rachunku bieżącym - na 2018 r. zaplanowano w projekcie uchwały budżetowej limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciąganych na finansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł, nie można określić wysokości limitu w latach 2019 – 2021 z uwagi na to, że wartość ta jest corocznie ustalana w uchwale budżetowej. Depozyt - depozyt jednorazowy zapasowych kluczy do kasy pancernej na cały okres umowy na obsługę bankową. Rodzaj usług bankowych Wartość ogółem dla gminy i jej jednostek budżetowych w 2016 r. Liczba dokonany przelewów 56.565 Liczba wydanych blankietów czekowych 345 Kwota wpłat gotówkowych 4.828.702,28 zł Kwota wypłat gotówkowych 5.555.986,28 zł Liczba prowadzonych rachunków bankowych 44 U W A G A: 1) Wykonawca zawrze umowę na prowadzenie rachunków bankowych indywidualnie z każdą jednostką wymienioną w § 3 pkt 3 siwz. 2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał na terenie miasta Ostróda siedzibę banku, oddział lub filię. - Zgodnie z art. 29 ust. 3a – ustawy Pzp Zamawiający wymaga aby wszelkie czynności podejmowane przez Wykonawcę lub podwykonawcę i związane z obsługą bankową Zamawiającego wykonywane były przez pracownika/pracowników zatrudnionego/ych na podstawie umowy o pracę (art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy). - Dokumentowanie zatrudniania osób, o których mowa wyżej odbywać się będzie na podstawie pisemnej informacji składanej przez Wykonawcę (obejmującej także podwykonawcę) w dniu podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. - Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli realizacji obowiązku zatrudnienia - Z tytułu nie spełnienia wymagań dotyczących zatrudnienia (także podwykonawcę) Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kary umownej w wysokości 5 000,00 zł, niezależnie od kar umownych przewidzianych w umowie.

II.5) Główny kod CPV: 66110000-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2018-01-01   lub zakończenia: 2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności – obsługi bankowej - zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe ( Dz. U. z 2017 roku, poz. 1876z późn. zm.)
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: nie dotyczy
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) Oświadczenie wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu z postępowania (według załączonego wzoru - załącznik nr 3 do siwz); Wykonawca składa powyższy dokument wraz z ofertą. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2) Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. (załącznik nr 4 do siwz); W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie lub dowody Wykonawca przekazuje zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do siwz; Wykonawca składa powyższy dokument wraz z ofertą. 2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów zamawiający żąda: zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej określone w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe( Dz. U. z 2017 roku, poz. 1876z późn. zm.)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Prawidłowo wypełniony formularz ofertowy, załącznik nr 1 do siwz – w formularzu ofertowym należy podać wartości jednostkowe za poszczególne czynności i usługi określone w jednostkach przewidzianych w siwz (zł lub procenty, w zależności od pozycji). 2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu - załącznik nr 2 do siwz; 3) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu - załącznik nr 3 do siwz; 4) dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę Wykonawcy do działania w jego imieniu (w tym także pełnomocnictwa). Pełnomocnictwo powinno zostać złożone albo w formie oryginału albo w formie kopii notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem; 5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu (załącznik nr 3 do SIWZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; 6) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu wstępnym, o którym mowa w pkt 3 (załącznik nr 3 do siwz); 7) zobowiązania podmiotu trzeciego – jeśli dotyczy; 8) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców - odpowiedni dokument ustanawiający pełnomocnika (art. 23 Pzp); 9) Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
1) opłata za prowadzenie jednego rachunku bankowego miesięcznie
25,00
2) opłata za jeden przelew do innego banku
25,00
3) oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym
25,00
4) oprocentowanie środków na rachunku bankowym
25,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
SIWZ zawiera ogólne postanowienia umowy, m.in. dopuszczające zmiany tj. Rozdział 16 siwz stanowi: 16. Ogólne warunki umowy, które zostaną wprowadzone do treści umowy zaproponowanej przez bank. 16.1. Przedmiotem niniejszej umowy jest „BANKOWA OBSŁUGA BUDŻETU GMINY OSTRÓDA I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W LATACH 2018-2021”, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, na warunkach wskazanych w ofercie, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, stanowiącej załącznik nr 2 do umowy. 16.2. Bank zobowiązuje sie do wykonywania obsługi bankowej, określonej w pkt 1, na jednakowych warunkach dla budżetu Gminy Ostróda i jednostek organizacyjnych gminy, w zakresie obejmującym: 1) otwieranie i prowadzenie rachunków bankowych podstawowych i pomocniczych dla budżetu gminy i jednostek organizacyjnych, 2) przyjmowanie wpłat i dokonywanie wypłat gotówkowych, 3) wypłaty gotówkowe do kwoty 20.000 zł bez konieczności uprzedniego telefonicznego lub innego zgłoszenia, 4) dokonywanie przelewów wewnętrznych i do innych banków, 5) sporządzanie wyciągów bankowych poprzez elektroniczny system obsługi, 6) wydawanie blankietów czekowych, 7) instalację, udostępnianie, aktualizację i wsparcie serwisowe w siedzibie Zamawiającego i w jednostkach organizacyjnych, pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej oraz przeszkolenie wskazanych pracowników, 8) udzielanie kredytu w rachunku bieżącym gminy na pokrycie przejściowego deficytu budżetu, na podstawie odrębnego wniosku, do wysokości limitu ustalanego corocznie w uchwale budżetowej gminy, 9) możliwość lokowania wolnych środków znajdujących się na rachunku budżetu gminy w postaci lokat terminowych, dla których oprocentowanie będzie negocjowane bezpośrednio przed założeniem lokaty, 10) możliwość naliczania odsetek od poszczególnych sum zgromadzonych na rachunku depozytowym, 11) wydawanie zaświadczeń i opinii przez bank na wniosek Zamawiającego, 12) naliczanie i kapitalizowanie na koniec ostatniego dnia miesiąca odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących, pomocniczych gminy i jednostek organizacyjnych, 13) „zerowanie” rachunków bankowych jednostek budżetowych Gminy Ostróda zgodnie z dyspozycjami Gminy Ostróda jako jednostki samorządu terytorialnego oraz dyspozycjami kierowników jednostek budżetowych, polegające na przekazaniu z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach (np. odsetki bankowe) na wskazane rachunki, 14) przechowywanie depozytu w banku, 15) dostarczenie Zamawiającemu (w celu użytkowania w trakcie trwania umowy) narzędzia umożliwiającego wyliczanie odsetek od zwracanych depozytów (wadiów, zabezpieczeń należnego wykonania umowy). 16.3. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy, o których mowa w pkt 2, zawiera załącznik Nr 3 do umowy. 16.4. Bank oświadcza, że posiada na terenie miasta Ostróda siedzibę/oddział/ filię. 16.5. Zamawiający i jednostki posiadające rachunki bankowe zobowiązują się do gromadzenia na tych rachunkach swoich środków pieniężnych oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i wydanymi na ich podstawie odpowiednimi przepisami bankowymi. 16.6. Środki pieniężne gromadzone na rachunkach bieżących i pomocniczych Zamawiającego i jednostek mu podległych będą oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej opartej na zmiennej stawce WIBID 1M (wyliczonej jako średnia z notowań stawki WIBID 1M z poprzedniego miesiąca kalendarzowego) pomniejszona o ......%. 16.7. Oprocentowanie rachunku na dzień zawarcia umowy wynosi .......% (WIBID 1M średnia z notowań stawki WIBID 1M z poprzedniego miesiąca kalendarzowego minus .......%) w stosunku rocznym. 16.8. W przypadku zmiany stawki WIBID 1M oprocentowanie ulega zmianie zgodnie z zapisami w pkt 6 i 7 oraz nie wymaga aneksowania niniejszej umowy. 16.9. Naliczanie i dopisywanie odsetek następuje na koniec każdego miesiąca. 16.10. Do celów obliczania oprocentowania: każdy miesiąc liczy się rzeczywistą liczbę dni, a rok dni 365. 16.11. W ramach świadczenia obsługi bankowej budżetu Gminy Ostróda i jednostek organizacyjnych Bank nie jest uprawniony do pobierania opłat ani prowizji za niżej wymienione czynności, związane z wykonaniem przedmiotu umowy: 1) prowizji ani opłat z tytułu otwarcia rachunków podstawowych i pomocniczych dla budżetu gminy i jednostek organizacyjnych, 2) prowizji ani opłat za realizację polecenia przelewu wydanego przez Zamawiającego na rachunek prowadzony przez Wykonawcę, 3) opłat za wypłatę gotówkową z rachunku Zamawiającego, 4) opłat z tytułu wpłaty gotówkowej na rachunki Zamawiającego, 5) prowizji i opłat z tytułu potwierdzania sald na rachunku bieżącym, 6) prowizji i opłat z tytułu uruchomienia kredytu w rachunku bieżącym, 7) prowizji ani opłat od wykorzystanego kredytu oraz od niewykorzystanej części linii kredytowej w ramach przyznanego kredytu w rachunku bieżącym, 8) opłat za wydanie blankietów czekowych, 9) opłat za wydawanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Zamawiającego i jednostek organizacyjnych, 10) opłat i prowizji za przekazywanie z dniem 31 grudnia każdego roku kwot pozostałych na rachunkach jednostek budżetowych na wskazane rachunki, 11) opłat z tytułu instalacji, udostępnienia, aktualizacji i wsparcia serwisowego w siedzibie Zamawiającego i w jednostkach organizacyjnych pełnego oprogramowania związanego z systemem bankowości elektronicznej oraz z tytułu przeszkolenia wskazanych pracowników, 12) opłat za sporządzanie i udostępnianie wyciągów bankowych, 13) opłat za przyjęcie i przechowywanie depozytu w banku. 16.12. Podstawą otwarcia rachunku bankowego (podstawowego oraz pomocniczych) dla Zamawiającego i każdej jednostki jest odrębna umowa rachunku bankowego, oparta na zasadach i warunkach niniejszej umowy, którą Bank zobowiązany jest zawrzeć w terminie do dnia ................ na okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2021 r. 16.13. Umowa, o której mowa w pkt 12, zostanie zawarta pomiędzy Bankiem, a osobami uprawnionymi do składania oświadczenia w zakresie praw i obowiązków majątkowych Zamawiającego i danej jednostki 16.14. Integralną częścią umowy, o której mowa w pkt 12 i 13 jest karta wzorów podpisów oraz dokumenty stwierdzające, że: -jednostka została utworzona zgodnie z przepisami prawa, -osoby ją reprezentujące są uprawnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych. 16.15. Karta wzorów podpisów jest ważna do czasu pisemnego zawiadomienia Banku o wygaśnięciu pełnomocnictwa. 16.16. Strony zastrzegają, że w całym okresie obowiązywania umowy ilość rachunków bankowych, jak również ilość jednostek organizacyjnych Gminy, określona zgodnie z pkt 3, oraz ich forma organizacyjna może ulec zmianie. 16.17. W przypadku łączenia, przekształcania lub utworzenia nowych jednostek organizacyjnych Gminy, Bank zobowiązany jest zapewnić obsługę bankową i podpisanie umowy na prowadzenie rachunków bankowych z tymi jednostkami, na zasadach określonych w niniejszej umowie. 16.18. Zmiany w zakresie określonym w pkt 16 i 17 wymagają formy pisemnej i zostaną wprowadzone stosownym aneksem do niniejszej umowy. 16.19. Dyspozycje rozliczeniowe Zamawiającego i jednostek – polecenia przelewów przyjęte przez Bank będą w tym samym dniu przekazywane do rozrachunku międzybankowego (dni robocze). 16.20. Bank będzie realizował wyłącznie dyspozycje podpisane przez osoby upoważnione do dysponowania środkami na rachunku, wymienione w karcie wzorów podpisów, stanowiące załącznik do umowy rachunku. 16.21. Zamawiający zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia banku o zmianie wszelkich danych stanowiących podstawę otwarcia rachunku, a w szczególności o zmianie osób upoważnionych do dysponowania rachunkiem. 16.22. Zamawiający upoważnia bank do pobierania z rachunku bankowego należnych opłat i prowizji za wykonanie czynności bankowych w wysokości jak w ofercie, z zastrzeżeniem pkt 11. Podane w ofercie ceny jednostkowe za czynności obsługi bankowej nie będą wzrastać w okresie obowiązywania umowy. 16.23. Bank zwraca bez wykonania dyspozycję rozliczeniową w przypadku wystąpienia w dyspozycji istotnych uchybień o charakterze formalnym. 16.24. Bank zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu kredytu w rachunku bieżącym Zamawiającego, na jego wniosek. 16.25. Wysokość oprocentowania dla kredytu w rachunku bieżącym liczona będzie jako średnia notowań stawki WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca kalendarzowego + marża........p.p. Na dzień zawarcia niniejszej umowy oprocentowanie wynosi ........% w stosunku rocznym. 16.26. Do kredytu w rachunku bieżącym sporządzona zostanie oddzielna umowa kredytowa. 16.27. Bank nie pobierze prowizji od kwoty udzielonego kredytu w rachunku bieżącym. 16.28. Bank wydaje książeczki czekowe: gotówkowe i rozrachunkowe dla Zamawiającego i każdej jednostki. 16.29. Za czeki rozrachunkowe zagubione lub utracone Bank nie odpowiada. Na życzenie Zamawiającego lub jednostki Bank zobowiązany jest zastrzec wypłaty z zagubionych czeków zgodnie z podanym zakresem terytorialnym i podmiotowym określonym przez posiadacza rachunku. 16.30. W przypadku zagubienia czeku gotówkowego jego posiadacz zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić fakt utraty czeku do Banku, a Bank na koszt posiadacza rachunku dokonuje natychmiastowego zastrzeżenia konta i blankietów czekowych zagubionej książeczki. 16.31. Bank po podpisaniu niniejszej umowy udostępni Zamawiającemu system elektroniczny, przekaże oprogramowanie wraz z licencją oraz przeszkoli upoważnionych pracowników Zamawiającego. 16.32. Zasady i warunki udostępnienia i korzystania z systemu elektronicznego, o którym mowa w pkt 31 określa załącznik Nr 4 do niniejszej umowy. 16.33. Za usługi wymienione w pkt 31 Bank nie będzie pobierał opłat ani prowizji. 16.34. W przypadku awarii systemu bankowości elektronicznej nie zawinionej przez Zamawiającego, koszt realizacji operacji wykonanych w siedzibie Wykonawcy nie obciąża Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia awarii winna ona być usunięta najpóźniej w ciągu 24 godzin. W przypadku nie usunięcia awarii w tym czasie, ewentualne koszty, na które zostanie narażony Zamawiający ponosi Bank. 16.35. Strony dodatkowo postanawiają: 1) w ramach umowy na wniosek Zamawiającego Bank będzie niezwłocznie potwierdzać pełnomocnictwa i upoważnienia, wydawać zaświadczenia, opinie itp. 2) ustala się miesięczną kapitalizacje odsetek z tytułu oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych, 3) nie dopuszcza się stosowania innych opłat i prowizji bankowych za wykonywanie obsługi bankowej, niż określonych w ofercie Banku, ewentualna opłata za czynności bankowe będzie potrącana ostatniego dnia miesiąca dla każdego rachunku, 4) strony postanawiają, że bank będzie codziennie sporządzał wyciągi bankowe na rachunkach, na których występują operacje, 5) treść operacji uwidoczniona w wydrukach wyciągów z rachunków bankowych winna zawierać wszystkie dane zamieszczone w dokumencie polecenia przelewu bądź innych dokumentach bankowych w szczególności – imię, nazwisko, adres osób bądź firm dokonujących wpłaty; tytuł wypłaty, przy pobraniu gotówki z rachunku czekiem obligatoryjnie podanie nr czeku. 6) gmina i jednostki odbierają wyciągi z rachunku w sposób uzgodniony z bankiem w odrębnej umowie. Gmina i jednostki podległe zobowiązane są zgłosić do Banku niezgodność salda w ciągu 14 dni od daty operacji. Bank natomiast zobowiązany jest niezwłocznie zbadać zgłoszoną reklamację i udzielić posiadaczowi rachunku właściwych informacji. 16.32 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za straty poniesione z tytułu nieterminowej lub nieprawidłowej realizacji dyspozycji Zamawiającego. 16.33 Integralną część niniejszej umowy stanowią ponadto: - oferta Banku – załącznik Nr 1 do umowy, - SIWZ – załącznik Nr 2 do umowy, - wykaz jednostek organizacyjnych gminy – załącznik Nr 3 do umowy, - zasady i warunki udostępnienia i korzystania z systemu elektronicznego – załącznik Nr 4 do umowy. 16.34 Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 16.35 Umowę zawiera się na czas oznaczony od dnia 01.01.2018 r. do dnia dnia 31.12.2021 r. 16.36 Ewentualne spory z tytułu niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie sądu miejscowo i rzeczowo właściwego dla siedziby Zamawiającego. 16.37 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy: ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy Prawo bankowe oraz ustawy Kodeks cywilny, o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 16.38 Niniejsza umowa sporządzona będzie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-01, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PLN
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Załączniki do SIWZ wformacie edytowalnym

 

Data przekazania do publikacji: 23.11.2017
Osoba przekazująca: Magdalena Wajdyk

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 23.11.2017, ostatnia aktualizacja: 28.11.2017, odsłon: 630


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12292018
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości