Nasz znak: RGP.6840.48.2014                                                       Ostróda, 27 stycznia 2015 r.
                     
I n f o r m a c j a
 
   Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz. 1490/ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 1. W dniu 16 stycznia 2015 r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej - działki nr 144/83
  o pow. 0,1000 ha, położonej w obrębie Mała Ruś, miejscowości Wałdowo.
 2. Działka nr 144/83 stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą
  Nr EL1O/00044879/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono jedną osobę, która wpłaciła wadium.
 1. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 78.600,oo zł /słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych/.
  W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 79.390,oo zł /słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych/.
 1. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: małż. Macieja i Paulinę Kamilę Domańskich.
Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 27 stycznia 2015 r. do 04 lutego 2015 r. 
 
RGP.6840.49.2014                                                            Ostróda, 27 stycznia  2015 r.
        
       I n f o r m a c j a
 
   Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 1. W dniu 16 stycznia 2015 r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej - działki nr 144/84 o pow. 0,1177 ha, położonej w obrębie Mała Ruś, miejscowości Wałdowo.
 2. Działka nr 144/84 stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą
  Nr EL1O/00044879/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 3. Brak osób uczestniczących w przetargu.
 4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 92.500,oo zł
  /słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych/.
 5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 27 stycznia 2015 r. do 04 lutego 2015 r. 

 

Nasz znak: RGP.6840.48.2014
dot. również: RGP.6840.49.2014
                Ostróda, 02 grudnia 2014 r.
OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.), § 6 ust. 1, ust. 3, ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), zarządzenia Nr 123/2014 Wójta Gminy Ostróda z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niżej wyszczególnionych działek, położonych w obrębie Mała Ruś, miejscowości Wałdowo, oznaczonych jako działki ewidencyjne:
 • Nr 144/83 o pow. 0,1000 ha,
 • Nr 144/84 o pow. 0,1177 ha.
Działki położone w obrębie Mała Ruś, oznaczone jako działki ew. nr 144/83 i nr 144/84, stanowią własność Gminy Ostróda, zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00044879/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
Działki przeznaczone do sprzedaży zlokalizowane są w miejscowości Wałdowo, przy granicy administracyjnej miasta i gminy. Położone przy ulicy Kormorana, niedaleko drogi gruntowej utwardzonej, która jest drogą dojazdową z ul. Partyzantów i która łączy dzielnicę Wałdowo z terenami administracyjnymi miasta Ostróda. Działki położone w odległości ok. 3,5 km od centrum miasta. W części miejskiej oraz gminnej jest to osiedle o zabudowie jednorodzinnej, niskointensywnej. Istnieje połączenie komunikacji miejskiej z przedmiotowym osiedlem. Przystanek autobusowy znajduje się w odległości ok. 150 m od działek.
 
Przedmiotowe działki znajdują się na nowopowstającym osiedlu domów jednorodzinnych. Na terenie płaskim i korzystnych warunkach geotechnicznych. Istnieje możliwość podłączenie na własny koszt w przyłącza: gazowe, wodne i kanalizacji sanitarnej, elektryczne i telekomunikacyjne, po uzyskaniu zgody odpowiednich organów i dysponenta sieci. Działki wolne od zabudowy, nieogrodzone.
 
Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda uchwalonego Uchwałą Nr XXXVII/205/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 maja 2013 r. teren, na którym znajdują się przedmiotowe działki, położony jest  w strefie S2 – strefa urbanizacji (podmiejska). Dla przedmiotowych działek studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej.”Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowych działek.
 
Przetarg przeprowadzony będzie odrębnie dla każdej z niżej wyszczególnionych działek:
 • Nr 144/83 – cena wywoławcza 78.600,00 zł, wadium 8.000,- zł;
 • Nr 144/84 – cena wywoławcza 92.500,00 zł, wadium 8.000,- zł;
Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
 
Przetargi odbędą się dnia 16 stycznia 2015 r. w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III
Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy- sala Nr 401, dla działek:
 • Nr 144/83 o godz. 900
 • Nr 144/84 o godz. 1000
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 8.000,00 zł w terminie do dnia 12 stycznia 2015 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020- za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Wałdowo.
 
Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Wałdowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 09 grudnia 2014 r. do 12 stycznia 2015 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz w gazecie Wyborczej w dniu 09 grudnia 2014 r.
 
Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 09.12.2014r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: Iwona Horodyłowska

 

data publikacji: 09.12.2014, ostatnia aktualizacja: 27.01.2015, odsłon: 9 279


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14582289
odsłon strony

Aktualnie mamy
44 gości