Nasz znak: RGP.6840.14.2014                                                 Ostróda, 25 lipca 2017 r.
 
I n f o r m a c j a
 
Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
 1. Dnia 14 lipca 2017 r. został przeprowadzony III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Tyrowo, oznaczonej jako działka ewidencyjna Nr 675/24 o pow. 0,1927 ha.
 
 1. Działka Nr 675/24, położona w obrębie Tyrowo, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00032042/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
 1. Brak osób dopuszczonych w przetargu.
 
 1. Brak osób niedopuszczonych w przetargu.
 
 1. Cena wywoławcza przedmiotowej części nieruchomości tj. działki Nr 675/24 do przetargu wynosiła 47.100,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy sto złotych).
 
 1. III przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
 
 
Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 26 lipca 2017 r. do 2 sierpnia 2017 r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
 
Nasz znak: RGP.6840.20.2013                                                 Ostróda, 25 lipca 2017 r.
 
I n f o r m a c j a
 
Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
 1. Dnia 14 lipca 2017 r. został przeprowadzony V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Tyrowo, oznaczonej jako działka ewidencyjna Nr 675/31 o pow. 0,2377 ha.
 
 1. Działka Nr 675/31, położona w obrębie Tyrowo, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00032042/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
 1. Brak osób dopuszczonych w przetargu.
 
 1. Brak osób niedopuszczonych w przetargu.
 
 1. Cena wywoławcza przedmiotowej części nieruchomości tj. działki Nr 675/31 do przetargu wynosiła 58.100,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy sto złotych).
 
 1. V przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
 
 
Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 26 lipca 2017 r. do 2 sierpnia 2017 r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 26.07.2017r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska
 
 
Nasz znak: RGP.6840.14.2014                                                                        Ostróda, 01 czerwca 2017 r.
dot. również: RGP.6840.20.2013
 
OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami(Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), § 6 ust. 1, 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), uchwały Nr VII/30/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego Wójt Gminy Ostróda ogłasza:
- III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości położonej w obrębie Tyrowo oznaczonej jako dz. ew. nr 675/24, o pow. 0,1927 ha,
oraz
- V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości położonej w obrębie Tyrowo oznaczonej jako dz. ew. nr 675/31, o pow. 0,2377 ha.
 
Działki ew. nr 675/24 oraz nr 675/31, położone w obrębie Tyrowo stanowią własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00032042/2, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
Działki przeznaczone do sprzedaży zlokalizowana są na kolonii wsi Tyrowo przy ul. Błękitnego Nieba (dz. 675/24) oraz przy ul. Kolorowej Tęczy (dz. 675/31). Wieś Tyrowo położona jest w odległości ok. 5 km od Ostródy, przy drodze krajowej nr 16 (Olsztyn-Grudziądz) i linii kolejowej Ostróda-Iława. Stanowi obecnie zaplecze mieszkalne dla miasta Ostródy. Miejscowość jest wyposażona w infrastrukturę usługowo-handlową oraz jest skomunikowana siecią komunikacji PKS.
 
Działki będące przedmiotem sprzedaży, występują w kompleksie kilkunastu działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkalno-usługową - osiedle. Obecnie teren jest niezabudowany i niezagospodarowany. Działki wolne od zabudowy, nieogrodzona, położone na terenie lekko pofałdowanym o korzystnych warunkach geotechnicznych. Działki nieuzbrojone, obecnie brak jest możliwości podłączenia w urządzenia infrastruktury technicznej. Sąsiedztwo i otoczenie nieruchomości oszacowane jako zadawalające ze względu na walory rekreacyjno-krajobrazowe.
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalno-usługowej na zachód od wsi Tyrowo, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVI/356/02 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 06.06.2002 r. ww. działki przeznaczone są pod tereny zabudowy mieszkalno-usługowej.
 
Cenę wywoławczą do przetargu ustala się w wysokości :
- 47.100,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy sto złotych 00/100 gr.) dla działki nr 675/24;
- 58.100,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy sto złotych 00/100 gr) dla działki nr 675/31.

Wadium w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100 gr.).
 
Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
Cena sprzedaży części nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
 
Przetargi odbędą się dnia 14 lipca 2017 r. w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401:
- dla działki nr 675/24 o godzinie 1000
- dla działki nr 675/31 o godzinie 1100.
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz cudzoziemcy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 5.000,00 zł w terminie do dnia 10 lipca 2017 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Tyrowo.
 
Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów na sprzedaż działki ew. nr 675/24:
 • 07.10.2016 r. - I przetarg ustny nieograniczony;
 • 17.03.2017 r. – II przetarg ustny nieograniczony.
 
Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów na sprzedaż działki nr 675/31:
 • 26.02.2016 r. - I przetarg ustny nieograniczony;
 • 26.08.2016 r. – II przetarg ustny nieograniczony;
 • 09.01.2017 r. – III przetarg ustny nieograniczony;
 • 28.04.2017 r. – IV przetarg ustny nieograniczony;
 
Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Tyrowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 6.06.2017 r. do 10.07.2017 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz wyciąg z ogłoszenia w gazecie Olsztyńskiej dnia 6.06.2017 r.
 
Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 01.06.2017r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: Beata Milewska-Piotrowska

 

data publikacji: 06.06.2017, ostatnia aktualizacja: 26.07.2017, odsłon: 732


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12304281
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości