Informacja o wynikach naboru
WÓJT GMINY OSTRÓDA
(Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda)
 
informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze:
Podinspektor ds. Obsługi Interesanta
wybrany został kandydat: Pani Katarzyna Grzeluk
zamieszkała w Ostródzie
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru
 
Komisja wyłoniła 5 najlepszych kandydatów z których Wójt wybrał osobę, która w pełni odpowiada wymaganiom określonym w ogłoszeniu o naborze, w tym posiada niezbędne kwalifikacje i osiągnęła najwyższą liczbę punktów.
 
          26.06.2015 r.       
Wójt Gminy Ostróda
 
 
 
WÓJT GMINY OSTRÓDA
(Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1,14-100 Ostróda)
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
 
Podinspektor ds. Obsługi Interesanta
 
1. Wymagania niezbędne:
1) posiadanie obywatelstwa polskiego,
2) wykształcenie wyższe lub wykształcenie średnie i 3- letni staż pracy,
3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5) nieposzlakowana opinia.
 
2. Wymagania dodatkowe:
1) dobry stan zdrowia;
2) biegła obsługa pełnego pakietu MS Office;
3) biegła obsługa urządzeń małej poligrafii;
4) znajomość funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego;
5) znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
6) umiejętność obsługi interesanta i łatwość w nawiązywaniu relacji międzyludzkich;
7) obowiązkowość, staranność i odpowiedzialność za wykonywaną pracę, dobra organizacja pracy;
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) obsługa interesantów w zakresie wydawania druków, pomoc w ich wypełnianiu, udzielanie informacji i kierowanie do odpowiednich referatów w celem załatwienia spraw;
2) odbieranie poczty przychodzącej, przygotowanie korespondencji i przesyłek do wysłania;
3) obsługa centrali telefonicznej i małej poligrafii;
4) dostarczanie korespondencji pod wskazany adres;
5) obsługa tablicy informacyjnej Urzędu Gminy.
 
4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
a) pełen wymiar czasu pracy;
b) wynagrodzenie wg. grupy X;
c) praca w Urzędzie Gminy i na terenie miasta i gminy Ostróda;
d) praca z wykorzystaniem monitora ekranowego;
e) praca administracyjno-biurowa.
 
5. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, wynosił 15,71%.
 
6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny;
2) CV (curriculum vitae) z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;
3) dokument poświadczający wykształcenie (w tym kserokopie dyplomu lub zaświadczenia o stanie odbytych studiów);
4) kserokopie świadectw pracy;
5) kserokopia dowodu osobistego;
6) oświadczenie o posiadanym obywatelstwie polskim;
7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
8) oświadczenie o niekaralności (braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe);
9)oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku objętym naborem;
10) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach;
11) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.).
 
7. Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy przesłać pocztą w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze- Podinspektor ds. Obsługi Interesanta) na adres Urzędu Gminy Ostróda (14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1) lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu (I piętro, pokój nr 202), w terminie do dnia 23 czerwca 2015 r. do godziny 15:30 włącznie. Liczy się data wpływu do Urzędu. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po terminie, nie będą rozpatrywane.
 
8. Informacje dodatkowe:
Dokumenty przedłożone w kserokopiach muszą być potwierdzone „za zgodność” przez kandydata, a wszystkie dokumenty i oświadczenia muszą być przez niego podpisane. List motywacyjny oraz CV (curriculum vitae) z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.)”.
Postępowanie w sprawie naboru prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Ostróda odrębnym zarządzeniem. W przypadku konieczności przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, uczestnicy dopuszczeni do dalszego etapu otrzymają pisemne lub telefoniczne zawiadomienie o miejscu i terminie spotkania.
Kandydat wyłoniony w drodze naboru i zaakceptowany przez Wójta, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany będzie przedłożyć w Urzędzie Gminy Ostróda zaświadczenie o niekaralności.
Informacja o wyniku naboru będzie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Ostróda oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.gminaostroda.pl).
 
Ostróda, dnia 11 czerwca 2015 r.
 
WÓJT
Bogusław Fijas

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Iwona Horodyłowska

 

data publikacji: 11.06.2015, ostatnia aktualizacja: 26.06.2015, odsłon: 1 629


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14582286
odsłon strony

Aktualnie mamy
47 gości