25 listopada 2013 r.
 
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, Podinspektora - Stanowisko ds. Obsługi Kasowej w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Ostróda.
 
Wójt Gminy Ostróda informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na ww. stanowisko została wybrana Pani Magdalena Stankiewicz zam. Ostróda.
 
Uzasadnienie:
 
Wybrana osoba spełnia wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Uzyskała najwyższy wynik podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Wykazała się dobrą znajomością zagadnień związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Ostróda,  7 listopada  2013 r.
 
Wójt Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 Ostróda ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Podinspektor-Stanowisko ds. Obsługi Kasowej w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Ostróda
 
1.  Wymagania niezbędne:
1/ posiadanie obywatelstwa polskiego,
2/ wykształcenie wyższe,
3/ posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
publicznych,
4/ brak skazania prawomocnym wyrokiem sadu za umyślne przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5/ nieposzlakowana opinia,
 
2. Wymagania dodatkowe:
1/ prawo jazdy kat.B,
2/ znajomość obsługi komputerowych aplikacji biurowych,
3/ obowiązkowość, staranność i odpowiedzialność za wykonywaną pracę, dobra
organizacja pracy,
4/ samodzielność,
5/ doświadczenie w pracy administracyjnej,
6/ dobry stan zdrowia.
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1/ przyjmowanie wpłat do kasy Urzędu,
2/ dokonywanie wypłat gotówki z kasy,
3/ odprowadzanie gotówki z kasy przyjętej własnymi dowodami przychodowymi,
4/ uzgadnianie obrotów i sald kasy,
5/ prowadzenie gospodarki druków ścisłego zarachowania:
a/ prowadzenie książki druków ścisłego zarachowania(przychody i rozchody
druków),
b/ wydawanie druków ścisłego zarachowania,
c/ rozliczanie druków ścisłego zarachowania.
6/ prowadzenie operacji kasowych i sporządzanie dziennych raportów kasowych,
a/ związanych z realizacją dochodów budżetowych,
b/ związanych z realizacją rozchodów budżetowych,
c/ w zakresie środków pozabudżetowych,
d/ związanych z działalnością inwestycyjną,
e/ związanych z działalnością finansową wyodrębnioną,
f/ związane z obsługą kasy zapomogowo-pożyczkowej w Urzędzie Gminy Ostróda,
g/ w zakresie sum depozytowych,
7/ prowadzenie operacji związanych z inkasem podatków i opłat oraz inkasem na rzecz
obcych jednostek,
8/ rozliczanie inkasentów z pobranych podatków i opłat oraz opracowywanie danych
niezbędnych do przygotowania wynagrodzeń,
9/ kontrolowanie terminowości rozliczania się przez inkasentów z pobranych podatków
i  opłat,
10/ przyjmowanie i wydawanie depozytów,
11/ sporządzanie raportów dobowych oraz miesięcznych z kasy fiskalnej,
12/ obsługa komputera, drukarki fiskalnej oraz oprogramowania „Kasa” i programu do
współpracy z drukarką fiskalną.
 
4. Wymagane dokumenty:
1/ CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy
zawodowej,
2/ list motywacyjny,
3/ dokument poświadczający wykształcenie /w tym kserokopia dyplomu lub
zaświadczenia o stanie odbytych studiów/,
4/ kserokopie świadectw pracy,
5/ kserokopia dowodu, paszportu lub oświadczenie dotyczące posiadanego
obywatelstwa,
6/ oryginał kwestionariusza osobowego,
7/ oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z
pełnych praw publicznych,
8/ oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
9/ inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 
5.  Warunki pracy na stanowisku Podinspektora:
a/ pełen wymiar czasu pracy,
b/ wynagrodzenie wg. grupy X od 1400,00 do 3600,00 zł.
 
6. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił 6,32%.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu lub pocztą na adres Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego1, 14-100 Ostróda z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze Podinspektor-Stanowisko ds. Obsługi Kasowej w Referacie Finansowym Urzędu Gminy Ostróda w terminie do dnia 19 listopada 2013 r. do godz. 1530 w Sekretariacie Urzędu pok. 202 /nie mniej niż 10 dni od dnia opublikowania w BIP/.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.gminaostroda.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda w Urzędzie Gminy Ostróda.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U.  Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)”.
 
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 07.11.2013, ostatnia aktualizacja: 25.11.2013, odsłon: 1 319


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12430017
odsłon strony

Aktualnie mamy
46 gości