Informacja o wynikach naboru Wójt Gminy Ostróda
(Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda)
 
informuje, że w wyniku przeprowadzenia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze:
Inspektora ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych wybrany został kandydat:
Pani Magdalena Muraszko zamieszkała w Durągu
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru
 
Komisja wyłoniła 5 najlepszych kandydatów z których Wójt wybrał osobę, która w pełni odpowiada wymaganiom określonym w ogłoszeniu o naborze, w tym posiada niezbędne kwalifikacje i osiągnęła najwyższą liczbę punktów.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 24.06.2015r.
Osoba przekazująca: Elżbieta Kulesza
 
 
WÓJT GMINY OSTRÓDA
(Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda)
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
 
Inspektor ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych
 
 1. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie; 
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. wykształcenie wyższe i 3-letni staż pracy;
 4. brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. nieposzlakowana opinia.
 
 1. Wymagania dodatkowe:
  1. dobry stan zdrowia;
  2. biegła obsługa pełnego pakietu MS Office;
  3. umiejętność wypełniania generatorów wniosków aplikacyjnych;
  4. doświadczenie w zakresie tworzenia i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków publicznych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych;
  5. systematyczność, dokładność, dyspozycyjność;
  6. prawo jazdy kategorii B.
 
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 1. gromadzenie, analizowanie i opracowywanie informacji na temat programów i funduszy pomocowych – użytecznych dla Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych;
 2. współpraca z innymi podmiotami działającymi na terenie Gminy, w zakresie realizacji wspólnych projektów i pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania;
 3. tworzenie projektów i opracowywanie wniosków aplikacyjnych;
 4. monitorowanie i raportowanie finansowo-rzeczowe efektów wdrażanych programów pomocowych, w ramach przyjętych zobowiązań do utrzymania trwałości projektów;
 5. monitorowanie działań podejmowanych przez komórki organizacyjne Urzędu oraz gminne jednostki organizacyjne w zakresie pozyskiwania przez nie zewnętrznych środków finansowych,
 6. inicjowanie, organizowanie i koordynowanie procedur dotyczących kształtowania strategii rozwoju gminy i wieloletnich programów inwestycyjnych.
 
 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
  1. pełny wymiar czasu pracy;
  2. praca administracyjno-biurowa w Urzędzie Gminy i kontakty z innymi urzędami jednostek samorządu terytorialnego;
  3. praca z wykorzystaniem monitora ekranowego;
  4. konieczność podejmowania właściwych i wiążących decyzji.
 
 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Ostróda w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych: 15,71%.
 
 1. Wymagane dokumenty:
 1. List motywacyjny oraz CV (curriculum vitae) z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, z podaniem o przyjęcie na stanowisko objęte naborem;
 2. kwestionariusz osobowy wraz z fotografią;
 3. dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego;
 4. dokumenty stwierdzające posiadanie wykształcenia;
 5. dokumenty potwierdzające staż pracy, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe;
 6. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
 7. oświadczenie o niekaralności (braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe);
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na świadczenie pracy na stanowisku.
 
 1. Termin i miejsce składania dokumentów:
Dokumenty należy przesłać pocztą w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Nabór na Inspektora ds. Pozyskiwania  Środków Zewnętrznych” na adres Urzędu Gminy Ostróda (14-100 Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1) lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu (I piętro, pokój nr 202), w terminie do dnia 12 czerwca 2015 r., do godziny 15.30 włącznie. Liczy się data wpływu do Urzędu. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po terminie, nie będą rozpatrywane.
 
 1. Informacje dodatkowe:
Dokumenty przedłożone w kserokopiach muszą być potwierdzone „za zgodność” przez kandydata, a wszystkie dokumenty i oświadczenia muszą być przez niego podpisane.
List motywacyjny oraz CV (curriculum vitae) z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm.)”.
Postępowanie w sprawie naboru prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Ostróda odrębnym zarządzeniem. W przypadku konieczności przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, uczestnicy dopuszczeni do dalszego etapu otrzymają pisemne lub telefoniczne zawiadomienie o miejscu i terminie spotkania.
Kandydat wyłoniony w drodze naboru i zaakceptowany przez Wójta, przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany będzie przedłożyć w Urzędzie Gminy Ostróda zaświadczenie o niekaralności.
Informacja o wyniku naboru będzie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Ostróda oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.gminaostroda.pl).
 
Ostróda, dnia 01.06.2015 r.

Sporządził/a: Cezary Wawrzyński
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 01.06.2015, ostatnia aktualizacja: 24.06.2015, odsłon: 1 579


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14582470
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości