Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
 
 
Ostróda, 10 kwietnia 2017r.
ZP.271.3.2017.
 
Informacja z otwarcia ofert
 
Dotyczy: Dostawa, wraz z transportem, pomocy dydaktycznych do nauczania przedmiotów matematycznych i przyrodniczych do 4 Szkół Podstawowych w Gminie Ostróda w ramach projektu ,,Szkolna akademia przyszłości”-rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych w klasach IV-VI”
 
Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.; dalej: uPzp) Zamawiający zamiesza informacje dotyczące postępowania pn.: ,, Dostawa, wraz z transportem, pomocy dydaktycznych do nauczania przedmiotów matematycznych i przyrodniczych do 4 Szkół Podstawowych w Gminie Ostróda w ramach projektu ,,Szkolna akademia przyszłości”-rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych w klasach IV-VI”
 
Część I Dostawa, wraz z transportem, pomocy dydaktycznych do nauczania przedmiotów matematycznych
 
Zamawiający na sfinansowanie I części zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę:14.176,00zł brutto.
 
W postępowaniu jw. wpłynęły następujące oferty:
 
Nr oferty
wykonawca
Cena ofertowa brutto
Czas dostawy od dnia podpisania umowy
1.
Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów
18.632,04
15 dni
2.
P.U.H. Meritum Adam Kruk, ul. Struga 28, 20-709 Lublin
10.878,12zł
20 dni
3.
Centrum SEDNO Sp. z o.o.
ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin
24.108,00zł
15 dni
4.
-
-
-
5.
Prywatne Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ,,VIKA”, Renata Musielska
Lubanów 28B, 98-235 Błaszki
13.901,96zł
20 dni
6.
Edukarium spółka z ograniczona odpowiedzialnością, ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz
10.160,00zł
15 dni
7.
CEZAR GLOB Spółka z o.o. ul. Żelazna 2, 10-419 Olsztyn
12.884,00zł
15 dni
8.
NOVUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno
14.410,40zł
35 dni
 
Część II Dostawa, wraz z transportem, pomocy dydaktycznych do nauczania przedmiotów przyrodniczych
 
Zamawiający na sfinansowanie II części zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 239.273,60zł brutto.
W postępowaniu jw. wpłynęły następujące oferty:
 
Nr oferty
wykonawca
Cena ofertowa brutto za km
Czas dostawy od dnia podpisania umowy
1.
Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów
571.630,20
35 dni
2.
-
-
-
3.
Centrum SEDNO Sp. z o.o.
ul. Niepodległości 44-48, 75-252 Koszalin
361.743,00zł
15 dni
4.
Tesora Marzena Paczyńska, ul. Cieszyńska 367/201, 43-300 Bielsko-Biała
78.672,36zł
20 dni
5.
Prywatne Przedsiębiorstwo produkcyjno Handlowo Usługowe ,,VIKA” Renata Musielska
Lubanów 28B, 98-235 Błaszki
262.731,28zł
15 dni
6.
Edukarium spółka z ograniczona odpowiedzialnością, ul. Grunwaldzka 207, 85-451 Bydgoszcz
230.080,00zł
15 dni
7.
CEZAR GLOB Spółka z o.o. ul. Żelazna 2, 10-419 Olsztyn
239.186,00zł
15 dni
8.
NOVUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa,  ul. Bolesława Chrobrego 1, 12-100 Szczytno
253.106,40zł
35 dni
 
Przypominam jednocześnie, że Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji, zobowiązany jest zgodnie z art. 24 ust. 11 uPzp, przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu.
 
 
Treść ogłoszenia
 
Ostróda, 7 kwietnia 2017r.
ZP.271.3.2017.
 
Dotyczy: Dostawa, wraz z transportem, pomocy dydaktycznych do nauczania przedmiotów matematycznych i przyrodniczych do 4 Szkół Podstawowych w Gminie Ostróda w ramach projektu ,,Szkolna akademia przyszłości”-rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych w klasach IV-VI”
 
Działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:
 
1. Dot. Cz.II pkt. 4 –proszę o dokładniejsze okreslenie czy wymieniona kamera 2MP jest wymaganą częścią zestawu?
 
Odpowiedź: Tak. Kamera jest wymagana częścią zestawu. Opcjonalnośc dotyczy jedynie rozdzielczości kamery.
 
2. W kwestii pozycji nr 19 z części II – pomoce dydaktyczne do przyrody.Chodzi o wagę elektroniczną do 5 kg. Nazwa tej pomocy dydaktycznej zaprzecza opisowi, ponieważ z opisu wynika że ma to być waga z maksymalnym obciążeniem do 600 g a dokładność 0,1 g. Natomiast w nazwie „do 5 kg” sugeruje zupełnie co innego. Proszę o doprecyzowanie nazwy bądź też opisu przedmiotu zamówienia .
 
Odpowiedź: Nastapił błąd w tytule pozycji. Chodzi o wagę elektorniczną do 600g.
 
 
 
Ogłoszenie nr 55633 - 2017 z dnia 2017-03-31 r.
Ostróda: Dostawa, wraz z transportem, pomocy dydaktycznych do nauczania przedmiotów matematycznych i przyrodniczych do 4 Szkół Podstawowych w Gminie Ostróda w ramach projektu ,,Szkolna akademia przyszłości”-rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych w klasach IV-VI”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu
, Program Operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ostróda, krajowy numer identyfikacyjny 510743255, ul. Jana III Sobieskiego   1, 14-100  Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 896760780, e-mail , faks 896760790.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.gminaostroda.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.bip.gminaostroda.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.bip.gminaostroda.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
osobiście w siedzibie zamawiającgo lub za pomocą kuriera, operatora poczgo
Adres:
urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 Ostróda

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa, wraz z transportem, pomocy dydaktycznych do nauczania przedmiotów matematycznych i przyrodniczych do 4 Szkół Podstawowych w Gminie Ostróda w ramach projektu ,,Szkolna akademia przyszłości”-rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych w klasach IV-VI”
Numer referencyjny: Zp. 271.3.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

II.5) Główny kod CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
 

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: zamawiający nie określa tego warunku. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonego wraz z oferta oświadczenia wedle reguły spełnia
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: zamawiający nie określa tego warunku. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonego wraz z oferta oświadczenia wedle reguły spełnia
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: zamawiający nie określa tego warunku. Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie przedłożonego wraz z oferta oświadczenia wedle reguły spełnia
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załączniki nr 2.1, 2.2. do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin dostawy 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian i nowych postanowień do niniejszej umowy możliwe jest tylko w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych . 3. W przypadku przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujących następstwem prawnym, a także w przypadku zmiany adresu, nazwy Wykonawcy lub Zamawiającego, dopuszcza się zmiany w tym zakresie. 4. Dopuszcza się zmianę terminów realizacji niniejszej umowy, o których mowa w § 2 projektu umowy. Terminy realizacji przedmiotu umowy mogą ulec przesunięciu w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej) mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania zamówienia. W takim przypadku termin realizacji będzie przesunięty o czas działania siły wyższej i czas niezbędny na usunięcie skutków działania tej siły, 5. Dopuszcza się zmianę wartości umowy określonej w § 4 ust. 1, jeśli zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, w następujących przypadkach: 1) w przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę specjalnych rabatów, 2) w przypadku obniżenia ceny przez producenta w takich przypadkach wartość umowy zostanie odpowiednio zmniejszona. Dopuszcza się także wprowadzenie zmian do umowy, dotyczących zmiany wartości netto zamówienia w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT (wartość brutto zamówienia pozostaje bez zmian). 6. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia zaoferowany w ofercie zostanie wycofany z produkcji lub dystrybucji Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany przedmiotu zamówienia na wersję o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż wersja zaproponowana w ofercie. W takim przypadku zmiana nie może powodować wzrostu ceny ofertowej, terminu wykonania i innych warunków udzielenia zamówienia zawartych w SIWZ. Wykonawca zapewni Zamawiającego pisemnie, iż sprzęt opisany w § 1 niniejszej umowy został wycofany z produkcji lub dystrybucji. Wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu podpisany przez producenta lub dystrybutora w Polsce dokument z oświadczeniem o wycofaniu z produkcji lub dystrybucji zaoferowanego przedmiotu zamówienia z jednoczesną propozycją zmian. 7. Dopuszcza się zmiany adresów do korespondencji ( w tym e-mail) oraz numerów telefonów i faksów kontaktowych. W takich przypadkach Zamawiający i Wykonawca przekażą sobie wzajemnie stosowne informacje. 8. Inicjatorem zmian w umowie mogą być obie strony umowy, z tym, że ostateczna decyzja co do wprowadzenia zmian i ich zakresu należy do Zamawiającego. 9. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych okoliczności mogących powodować zmianę umowy nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 10. Zmiany dokonane z naruszeniem zapisów niniejszego paragrafu są nieważne z mocy przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 10/04/2017, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: Część I zamówienia: Dostawę, wraz z transportem, pomocy dydaktycznych do nauczania przedmiotów matematycznych do 4 Szkół Podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Ostróda
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Dostawa, wraz z transportem, pomocy dydaktycznych do nauczania przedmiotów matematycznych do 4 Szkół Podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Ostróda tj.: Szkoła Podstawowa w Brzydowie – Brzydowo 27, 14-100 Ostróda Szkoła Podstawowa w Zwierzewie – Zwierzewo 36 , 14-100 Ostróda Szkoła Podstawowa w Szyldaku– ul. Szkolna 12, 14-106 Szyldak Szkoła Podstawowa w Tyrowie – Tyrowo 41, 14-100 Ostróda. 2. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający rodzaj i ilość pomocy dydaktycznych oraz ich specyfikacja techniczna została zawarta w Szczegółowej Specyfikacji Zamówienia stanowiącej załącznik nr 1.1.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 35
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
czas dostawy 40
6) INFORMACJE DODATKOWE: określony termin dostawy jest terminem maksymalnym od dnia podpisania umowy
Część nr: 2    Nazwa: 2) Część II zamówienia: Dostawę, wraz z transportem, pomocy dydaktycznych do nauczania przedmiotów przyrodniczych do 4 Szkół Podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Ostróda
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Dostawa, wraz z transportem, pomocy dydaktycznych do nauczania przedmiotów przyrodniczych do 4 Szkół Podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Ostróda . Szkoła Podstawowa w Brzydowie – Brzydowo 27, 14-100 Ostróda Szkoła Podstawowa w Zwierzewie – Zwierzewo 36 , 14-100 Ostróda Szkoła Podstawowa w Szyldaku– ul. Szkolna 12, 14-106 Szyldak Szkoła Podstawowa w Tyrowie – Tyrowo 41, 14-100 Ostróda Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający rodzaj i ilość pomocy dydaktycznych oraz ich specyfikacja techniczna została zawarta w Szczegółowej Specyfikacji Zamówienia stanowiącej załącznik nr 1.2.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39162100-6
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: okres w dniach: 35
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin dostawy 40

6) INFORMACJE DODATKOWE: określony termin dostawy jest terminem maksymalnym od dnia podpisania umowy

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 
Załącznik nr 1.1. Opis przedmiotu zamówienia-specyfikacja techniczna
 
Załącznik nr 1.2. Opis przedmiotu zamówienia-specyfikacja techniczna

 

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 31.03.2017, ostatnia aktualizacja: 24.04.2017, odsłon: 771


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12304636
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości