Nasz znak: RGP.6840.15.2015                                                               Ostróda, 22 grudnia 2015 r.

 

                     

I n f o r m a c j a
 
 
Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014r., poz. 1490/ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 1. W dniu 11 grudnia 2015 r. został przeprowadzony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej - działki nr 17/6 o pow. 0,3366 ha, położonej w obrębie i miejscowości Szyldak.
 1. Działka nr 17/16 stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą
  Nr EL1O/00032815/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 1. Brak osób uczestniczących w przetargu.
 1. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 48.900,oo zł
  /słownie: czterdzieści osiem tysięcy dziewięćset złotych/.
 1. II przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda)  oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 22 grudnia do 31 grudnia 2015 r. 
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
 
 

Nasz znak: RGP.6840.16.2015                                                               Ostróda, 22 grudnia 2015 r.

I n f o r m a c j a
 
 
Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014r., poz. 1490/ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 1. W dniu 11 grudnia 2015 r. został przeprowadzony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej - działki nr 31 o pow. 0,1100 ha, położonej w obrębie i miejscowości Szyldak.
 1. Działka nr 31 stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą
  Nr EL1O/00014303/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 1. Brak osób uczestniczących w przetargu.
 1. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 4.000,oo zł
  /słownie: cztery tysiące złotych/.
 1. II przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda)  oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 22 grudnia do 31 grudnia 2015 r. 
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
Nasz znak: RGP.6840.15.2014
dot. również: RGP.6840.16.2014
               Ostróda, 02 listopada 2015 r.
 
OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm.), § 6 ust. 1, ust. 3, ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 j.t.), zarządzeń Nr 37/2015 i Nr 38/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego - Wójt Gminy Ostróda ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niżej wyszczególnionych działek, położonych w obrębie i miejscowości Szyldak:
 • Nr 17/6 o pow. 0,3366 ha,
 • Nr 31 o pow. 0,1100 ha.
Zgodnie z księgą wieczystą EL1O/00032815/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie, działka nr 17/6 położona w obrębie Szyldak, stanowi własność Gminy Ostróda. Natomiast działka nr 31 położona w obrębie Szyldak, stanowi własność Gminy Ostróda, zgodnie z księgą wieczystą EL1O/00014303/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
Przeznaczona do sprzedaży działka nr 17/6 o pow. 0,3366 ha, położona jest przy ulicy Parkowej, w miejscowości Szyldak, w sąsiedztwie zabudowy siedliskowo-zagrodowej. Działka położona na terenie płaskim o korzystnych warunkach geotechnicznych. Nieruchomość częściowo ogrodzona. Dojazd do działki ulicą asfaltową. Przez północną część działki przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia. Działka uzbrojona w sieć infrastruktury technicznej – wodną z sieci gminnej, kanalizacji sanitarnej do sieci gminnej oraz sieć elektryczną.
Przeznaczona do sprzedaży działka nr 31 o pow. 0,1100 ha, znajduje się w otoczeniu gruntów rolnych niezabudowanych. Położona na terenie mocno pofałdowanym z widocznymi zagłębieniami. Działka niezagospodarowana, porośnięta pojedynczym drzewostanem bez wartości gospodarczej. Kształt działki zbliżony do kwadratu. Dojazd do nieruchomości od zwartej zabudowy wsi, drogą gruntową nieutwardzoną.
 
Dla przedmiotowych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Ostróda Nr XXXVII/205/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 maja 2013 r. teren, na którym znajdują się przedmiotowe działki, położony jest  w strefie S1 – strefa osadniczo-gospodarcza. Dla działki nr 17/6 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Natomiast dla działki nr 31 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w tym zabudowy zagrodowej.
 
Przetarg przeprowadzony będzie odrębnie dla każdej z niżej wyszczególnionych działek:
 • Nr 17/6 o pow. 0,3366 ha, cena wywoławcza 48.900,- zł, wadium 5.000,- zł,
 • Nr 31 o pow. 0,1100 ha, cena wywoławcza 4.000,- zł, wadium 400,- zł.
Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
 
Przetargi odbędą się dnia 11 grudnia 2015 r. w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III
Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy- sala Nr 401.
 • Nr 17/6 - o godz. 900
 • Nr 31 - o godz. 1000
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 5.000,00 zł na działkę nr 17/6 obr. Szyldak lub 400,00 zł na działkę nr 31 obr. Szyldak w terminie do dnia 7 grudnia 2015 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020- za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
 
Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Szyldak.
 
Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów na sprzedaż w/w działek:
 • 16.09.2015 r. - I przetarg ustny nieograniczony.
Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Szyldak, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 05 listopada 2015 r. do 07 grudnia 2015 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz w wyciąg z ogłoszenia w gazecie Wyborczej w dniu 05 listopada 2015 r.
 
Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 04.11.2015r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska
 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: Iwona Horodyłowska

 

data publikacji: 05.11.2015, ostatnia aktualizacja: 22.12.2015, odsłon: 650

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
10742367
odsłon strony

Aktualnie mamy
32 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved