Ostróda, dn. 21.12.2015
ZP.271.12.2015
 
Strona internetowa tablica ogłoszeń
 
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Ostróda i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury
 
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907) Wójt Gminy Ostróda informuje, że w niniejszym postępowaniu:
 
W CZĘŚCI I „Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, przedmiotów szklanych od stłuczenia, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej Gminy Ostróda i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 5 złożoną przez:
 
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” Biuro Regionalne w Olsztynie, 10-117 Olsztyn, ul. 1 Maja 13, VIII p.
 
Cena ofertowa wynosi: 30 849,00 zł. brutto
Uzasadnienie: Najkorzystniejsza oferta pod względem ceny i przyjętych warunków fakultatywnych
W niniejszym postępowaniu w części I złożono 3 oferty.
Streszczenie oceny i porównania ofert w części I:
 
Numer
oferty
Nazwa oferenta
Liczba punktów w kryterium cena
Liczba punktów w kryterium warunki fakultatywne
Razem punktów
3
InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group Oddział Olsztyn, 10-546 Olsztyn, ul. Michała Kajki 3
60,69 pkt
19,50 pkt
80,19 pkt
4
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Rejon Północny I Oddział Sprzedaży Korporacyjnej w Olsztynie, ul. Wyszyńskiego 1, 10-457 Olsztyn
53,61 pkt
19,00 pkt
72,61 pkt
5
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” Biuro Regionalne w Olsztynie, 10-117 Olsztyn, ul. 1 Maja 13, VIII p.
65,00 pkt
17,00 pkt
82,00 pkt
 
W CZĘŚCI II „ Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczych straży pożarnych Gminy Ostróda” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1 złożoną przez:
 
CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych
Oddział Bydgoszcz, 85-059 Bydgoszcz,
ul. Unii Lubelskiej 4C
Cena ofertowa wynosi: 4 050,00 zł. brutto
Uzasadnienie: Najkorzystniejsza oferta pod względem ceny i przyjętych warunków fakultatywnych
W niniejszym postępowaniu w części II złożono 2 oferty.
Streszczenie oceny i porównania ofert w części II:
 
Numer
oferty
Nazwa oferenta
Liczba punktów w kryterium cena
Liczba punktów w kryterium warunki fakultatywne
Razem punktów
1
CONCORDIA POLSKA Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Oddział Bydgoszcz, 85-059 Bydgoszcz, ul. Unii Lubelskiej 4C
90,00 pkt
0,00 pkt
90,00 pkt
2
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 132, PRZEDSTAWICIEL w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Fałata 94
4,36 pkt
0,00 pkt
4,36 pkt
 
W CZĘŚCI III „ Ubezpieczenia komunikacyjne Gminy Ostróda i i jej jednostek organizacyjnych oraz instytucji kultury” jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 2 złożoną przez:
 
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 132, PRZEDSTAWICIEL w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Fałata 94
 
Cena ofertowa wynosi: 25 570,00 zł. brutto
Uzasadnienie: Najkorzystniejsza oferta pod względem ceny i przyjętych warunków fakultatywnych
 
W niniejszym postępowaniu w części III złożono 3 oferty.
Streszczenie oceny i porównania ofert w części III:
 
Numer
oferty
Nazwa oferenta
Liczba punktów w kryterium cena
Liczba punktów w kryterium warunki fakultatywne
Razem punktów
2
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi ul. Gdańska 132, PRZEDSTAWICIEL w Toruniu, 87-100 Toruń, ul. Fałata 94
90,00 pkt
10,00 pkt
100,00 pkt
4
Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A. Rejon Północny I Oddział Sprzedaży Korporacyjnej w Olsztynie, ul. Wyszyńskiego 1, 10-457 Olsztyn
72,07 pkt
8,50 pkt
80,57 pkt
5
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” Biuro Regionalne w Olsztynie, 10-117 Olsztyn, ul. 1 Maja 13, VIII p.
78,50 pkt
6,00 pkt
84,50 pkt

Pytania i odpowiedzi zadane przez oferentów

 

Ostróda: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OSTRÓDA I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ INSTYTUCJI KULTURY
Numer ogłoszenia: 335592 - 2015; data zamieszczenia: 09.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Ostróda , ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 676 07 00, faks 089 676 07 90.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaostroda.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OSTRÓDA I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ INSTYTUCJI KULTURY.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: CZĘŚĆ I: UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH, OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU, PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD STŁUCZENIA, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OSTRÓDA I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ INSTYTUCJI KULTURY Zakres zamówienia obejmuje: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej CZĘŚĆ II: UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY OSTRÓDA Zakres zamówienia obejmuje: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, zawałów serca oraz wylewu polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu albo śmierć Ubezpieczonych. Powstałych podczas czynnego udziału w akcji ratowniczej lub ćwiczeń (przez ćwiczenia rozumie się również zawody) pożarniczych bądź z domu do tej akcji lub na ćwiczenia, albo w drodze powrotnej do domu z akcji ratowniczej lub ćwiczeń. Ubezpieczenie w formie grupowej bezimiennej. CZĘŚĆ III: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE GMINY OSTRÓDA I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ INSTYTUCJI KULTURY Zakres zamówienia obejmuje: Ubezpieczenia komunikacyjne Auto casco, Odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, Następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów powstałych w związku z użytkowaniem pojazdów mechanicznych, Assistance, Zielona Karta.

II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w wysokości 50% wartości zamówienia podstawowego, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • o Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania działalności, jeżeli przedstawi aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wydane przez organ nadzoru zgodnie z przepisami ustawy o działalności ubezpieczeniowej lub inny dokument potwierdzający prowadzenie działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski w zakresie nie mniejszym niż to wynika z przedmiotu zamówienia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędnych do wykonywania przedmiotowego zamówienia wówczas, gdy oświadczy, że spełnia ten warunek.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący potencjału technicznego, gdy oświadczy, że spełnia ten warunek.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, gdy oświadczy, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia;

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, gdy Wykonawca oświadczy, że spełnia ten warunek

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

inne dokumenty Ogólne Warunki Ubezpieczenia

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, która polegać może w szczególności na dla: CZĘŚCI I: 1. zmianie terminów płatności i liczby rat składki; 2. zmianie ilości nabywanych przez Zamawiającego środków trwałych, modernizację i ulepszenie środków trwałych, wdrażanie nowych inwestycji; 3. zmianie ilości posiadanych przez Zamawiającego mienia na podstawie umów cywilnoprawnych nakładających na Zamawiającego obowiązek ubezpieczenia; 4. zmianie wysokości sumy ubezpieczenia/ sumy gwarancyjnej; 5. likwidacji środków trwałych, czy też inwestycji; 6. zmianie zakresu wykonywanej działalności, w szczególności rodzaju miejsca działalności; 7. zmianach przewidzianych w klauzulach zawartych w SIWZ, bądź w opisie przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ; 8. rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego nie przewidzianego w SIWZ; 9. korzystnych dla Zamawiającego zmian ubezpieczenia wynikających ze zmian OWU Wykonawcy; 10. zmianie zakresu ubezpieczenia wynikającej ze zmian przepisów prawnych; 11. zgłaszanie przez Zamawiającego do ubezpieczenia innych składników mienia samorządowego. dla CZĘŚCI II: 1. zmianie terminów płatności i liczby rat składki; 2. zmianie wysokości sumy ubezpieczenia; 3. rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego nie przewidzianego w SIWZ; 4. zmianie zakresu ubezpieczenia wynikającej ze zmian przepisów prawnych; 5. korzystnych dla Zamawiającego zmian ubezpieczenia wynikających ze zmian OWU Wykonawcy; 6. zmianie liczby ubezpieczonych, formy organizacyjnej lub zmianie liczby jednostek OSP. dla CZEŚĆI III: 1. zmianie terminów płatności i liczby rat składki; 2. zmianie wysokości sumy ubezpieczenia/ sumy gwarancyjnej; 3. rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego nie przewidzianego w SIWZ; 4. zmianie zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych; 5. korzystnych dla Zamawiającego zmian ubezpieczenia wynikających ze zmian OWU Wykonawcy; 6. zmianie ilości ubezpieczonych pojazdów.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminaostroda.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: GMINA OSTRÓDA , UL. JANA III SOBIESKIEGO 1, 14-100 OSTRÓDA.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.12.2015 godzina 10:00, miejsce: GMINA OSTRÓDA UL. JANA III SOBIESKIEGO 1, 14-100 OSTRÓDA, SEKRETARIAT URZĘDU POKÓJ NR 202 (I PIĘTRO).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH, OD KRADZIEŻY Z WŁAMANIEM I RABUNKU, PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD STŁUCZENIA, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ GMINY OSTRÓDA I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ INSTYTUCJI KULTURY.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje: Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 65
  • 2. fakultatywne warnuki ubezpieczenia - 35

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY OSTRÓDA.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, zawałów serca oraz wylewu polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące stały lub długotrwały uszczerbek na zdrowiu albo śmierć Ubezpieczonych. Powstałych podczas czynnego udziału w akcji ratowniczej lub ćwiczeń (przez ćwiczenia rozumie się również zawody) pożarniczych bądź z domu do tej akcji lub na ćwiczenia, albo w drodze powrotnej do domu z akcji ratowniczej lub ćwiczeń. Ubezpieczenie w formie grupowej bezimiennej..

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. fakultatywne warunki ubezpieczenia - 10

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE GMINY OSTRÓDA I JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ INSTYTUCJI KULTURY.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zamówienia obejmuje: Ubezpieczenia komunikacyjne Auto casco, Odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów, Następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowców i pasażerów powstałych w związku z użytkowaniem pojazdów mechanicznych, Assistance.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2016.
 • 4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

  • 1. Cena - 90
  • 2. fakultatywne warunki ubezpieczenia - 10
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 
Data przekazania do publikacji: 09.12.2015r.
Osoba przekazująca: Magdalena Wajdyk

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 09.12.2015, ostatnia aktualizacja: 22.12.2015, odsłon: 944


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14584588
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości