„Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego Gminy Ostróda przez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla ochotniczej Straży Pożarnej w Pietrzwałdzie” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
      
Ostróda, 22 października 2014
 
ZP.271.13.2014
                  
Tablica ogłoszeń, Strona internetowa zamawiającego,
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Zakup wyposażenia specjalistycznego do średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pietrzwałdzie.
 
 
Działając na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907. ze zm. ) informuję , że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie ,,Zakup wyposażenia specjalistycznego do średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pietrzwałdzie” wybrano ofertę nr 1 złożoną przez KADIMEX Spółka Akcyjna, ul. Wólczyńska 290, 01-919 Warszawa za cenę ofertową brutto 59.367,27zł. Oferta złożona przez firmę KADIMEX Spółka Akcyjna ul. Wólczyńska 290, 01-919 Warszawa uzyskała podczas oceny ofert łącznie 100 punktów i spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
 
Ponadto ważna ofertę złożył Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Woj. Warmińsko-Mazurskiego, ul. Niepodległości 12, 10-045 Olsztyn i otrzymał podczas oceny ofert 91 punktów.

 

 
 
Ostróda, 16 października 2014
ZP.271.13.2014
 
Strona internetowa zamawiającego
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Zakup wyposażenia specjalistycznego do średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pietrzwałdzie.
 
Działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zmianami) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania.
 
Pytanie 1.
Zgodnie z art 38 ustawy PZP proszę o informację odnośnie zapisów SIWZ Rozdział 3-Termin wykonania zamówienia. Zamawiający określił 14 dniowy termin dostawy od momentu podpisania umowy. Z uwagi na różnorodność sprzętu , gdzie każdy produkowany jest przez innego producenta, a także niektóre z nich np. aparaty powietrzne produkowane są za granicą Polski nie ma możliwości dostarczenia w terminie 14 dni. W związku z tym prosimy o wydłużenie terminu realizacji do 30 dni od podpisania umowy.
Odp. W związku z tym, że ilości poszczególnych asortymentów sprzętu nie są duże Nie wyrażam zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 30 dni
 
Pytanie 2.
 
 1. pozycja nr 14 tłumica- prosimy o sprecyzowanie czy ma to być tłumica metalowa czy gumowa;
Odp. Tłumica metalowa
 
 1. pozycja nr 20 drabina- czy Zamawiający dopuści do zaoferowania drabinę nasadkową drewnianą;
Odp.NIE
 
 1. pozycja nr 35 detektor- wykrywacz wielogazowy akumulatorowy, min. 4 gazy- prosimy o podanie nazw gazów;
Odp. EX, OX, H2S, CO
 
 1. ze względu na dużą różnorodność wymaganego asortymentu, wnosimy o przedłużenie terminu realizacji do 30 dni.
Odp. W związku z tym, że ilości poszczególnych asortymentów sprzętu nie są duże Nie wyrażam zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 30 dni
 
Pytanie 3.
 czy w pozycji nr 2 Aparat powietrzny AirGo Pro nadciśnieniowy z zintegrowanym czujnikiem ochronnym i butlą kompozytową min 6 litrów, 300 bar, zamawiający dopuszcza ofertę na Aparat powietrzny wyposażony w czujnik ochronny (sygnalizator bezruchu i temperatury) jako element stanowiący osobne urządzenie nie zintegrowane z aparatem oddechowym.
Odp .TAK

 

Ostróda: Zakup wyposażenia specjalistycznego do średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pietrzwałdzie
Numer ogłoszenia: 337490 - 2014; data zamieszczenia: 10.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Ostróda , ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 676 07 00, faks 089 676 07 90.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaostroda.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup wyposażenia specjalistycznego do średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pietrzwałdzie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Zakup wyposażenia specjalistycznego do średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pietrzwałdzie Wyposażenie musi spełniać wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007r. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.). Wyposażenie musi posiadać ważne świadectwa dopuszczenia wyrobu do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydane przez polską jednostkę certyfikującą na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007r. Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.). Opis przedmiotu zamówienia: Sprzęt - fabrycznie nowy. Rok produkcji 2014. Nazwa i opis sprzętu J.m. Ilość 1 Butla powietrza nadciśnienia kompozyt min. 6 litrów, 300 bar Szt. 4 2 Aparat powietrzny AirGoPro nadciśnieniowy z zintegrowanym czujnikiem ochronnym i butlą kompozytową min. 6 litrów, 300 bar lub równoważny. Szt. 4 3 Latarki ExATEX kątowa akumulatorowa z ładowarką 12V Szt. 4 4 Przedłużacz elektryczny 230V na zwijadle min 20 m Szt. 1 5 Lampa ostrzegawcza migająca akumulatorowa Szt. 2 6 Urządzenie do wytwarzania zasłony wodnej - kurtyny wodnej 75 Szt. 1 7 Prądownica pianowa wydajność min. 200 l/min Szt. 1 8 Prądownica wodna PW75 zamykana Szt. 1 9 Prądownica wodna TURBO 52 do wytwarzania strumieni wodnych zwartych i rozproszonych z płynną regulacją kata bryłowego oraz płynną regulacją wydajności, wydajność min 500 l/min. Szt. 2 10 Radiotelefon przenośny o parametrach: częstotliwość VHF136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 128 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków z ładowarkami. Szt. 4 11 Rozdzielacz do węży 75/52+52 (kulowy) Szt. 2 12 Smok ssawny prosty 110 Szt. 1 13 Topór strażacki ciężki Szt. 1 14 Tłumica (z drążkiem teleskopowym) Szt. 5 15 Wąż ssawny 110/2500 ŁA Odc. 3 16 Wąż tłoczny W-52, biały z wkładką gumową, 20m Odc. 8 17 Wąż tłoczny W- 75 biały z wkładką gumową, 20m Odc. 10 18 Łom wielofunkcyjny typu Hooligan Szt. 1 19 Mostek przejazdowy 2 x 75 gumowy Szt. 2 20 Drabina aluminiowa nasadkowa trzyelementowa. Długość elementu 2,7 m Kpl 1 21 Pompa pływająca mini. Maksymalne wymiary 690 x 385 x 520 mm. Wydajność min 500 l/min przy ciśnieniu 1 bar Szt. 1 22 Stojak hydrantowy 2 x 75 Szt. 1 23 Siodełko do węży 110 Szt. 2 24 Młot 5kg z trzonkiem nie drewnianym Szt. 1 25 Siekiera 2kg z trzonkiem nie drewnianym Szt. 1 26 Szpadel z trzonkiem nie drewnianym Szt. 2 27 Łopata z trzonkiem nie drewnianym Szt. 2 28 Widły z trzonkiem nie drewnianym Szt. 2 29 Szczotka z włosiem sztywnym szeroka Szt. 2 30 Gaśnica proszkowa 6 kg Szt. 2 31 Stożek ostrzegawczy uliczny Szt. 6 32 Bosak lekki Szt. 1 33 Nożyce ręczne do cięcia prętów min Ø 16 mm Szt. 1 34 Wentylator oddymiający wydajność do 30000 m3/h. Moc silnika min 6 KM. Wymiary max (wys. x szer. x głęb.): 650 x 600 x 550 mm. Średnica max. 500 mm Szt. 1 35 Detektor - wykrywacz wielogazowy akumulatorowy- min 4 gazy Szt. 1 36 Hełmy strażackie. Skorupa hełmu wykonana z poliamidu PA 6.6 wzmocnionego włóknem szklanym. Osłona twarzy - wizjer metalizowany. Krótka osłona twarzy - okulary. Wnętrze wykonane z naturalnej skóry. System regulacji obwodu głowy o szerokim zakresie. System regulacji wysokości noszenia. Osłona karku - kołnierz krótki z tkaniny ognioodpornej (OS-1).Uchwyt zestawu łączności. Uniwersalny uchwyt służący do montażu nahełmowej maski oddechowej i latarki. Szt. 6 Gwarancja: min. 24 miesiące Sprzęt należy dostarczyć do siedziby zamawiającego Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu i urządzeń o równoważnych parametrach technicznych z wymienionymi w SIWZ. W takim przypadku, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawową formą wykazania, że urządzenia są równoważne jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 35.00.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający nie precyzuje tego warunku.Zamawiający dokona ustalenia czy Wykonawca spełnia ww warunek udziału w postępowaniu w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia wymienione w rozdziale 5 SIWZ.Ocena spełnienia warunku nastąpi na zasadzie spełnia lub nie spełnia w odniesieniu do poszczególnych warunków

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania wykonał przynajmniej jedną dostawę o podobnym zakresie o wartości min. 40.000,00 zł brutto. Zamawiający dokona ustalenia czy Wykonawca spełnia ww warunek udziału w postępowaniu w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale 5 SIWZ.Ocena spełnienia warunku nastąpi na zasadzie spełnia lub nie spełnia w odniesieniu do poszczególnych warunków

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający nie precyzuje tego warunku.Zamawiający dokona ustalenia czy Wykonawca spełnia ww warunek udziału w postępowaniu w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia wymienione w rozdziale 5 SIWZ.Ocena spełnienia warunku nastąpi na zasadzie spełnia lub nie spełnia w odniesieniu do poszczególnych warunków

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający nie precyzuje tego warunku.Zamawiający dokona ustalenia czy Wykonawca spełnia ww warunek udziału w postępowaniu w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia wymienione w rozdziale 5 SIWZ.Ocena spełnienia warunku nastąpi na zasadzie spełnia lub nie spełnia w odniesieniu do poszczególnych warunków

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zmawiający nie precyzuje tego warunku.Zamawiający dokona ustalenia czy Wykonawca spełnia ww warunek udziału w postępowaniu w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenia wymienione w rozdziale 5 SIWZ.Ocena spełnienia warunku nastąpi na zasadzie spełnia lub nie spełnia w odniesieniu do poszczególnych warunków

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykonawca winien w wykazie wskazać dostawy odpowiadające swym zakresem i wartością dostawom wyszczególnionym w Rozdziale 4 pkt.1 lit.b. Wykonawca ma obowiązek złożyć dowody co najmniej dla dostaw wskazanych na potwierdzenie spełnienia warunku, którego opis został określony w Rozdziale 4 pkt.1 lit.b.;;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1) Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z wszelkimi załącznikami i informacjami wynikającymi z postanowień SIWZ - Załącznik Nr 1 do SIWZ (oryginał). 2) Wypełniony opis przedmiotu zamówienia - Załącznik Nr 2 do SIWZ. 3) Upoważnienie lub pełnomocnictwo do złożenia oferty podpisane przez osobę lub osoby figurujące we właściwym rejestrze lub innym dokumencie, jako potwierdzenie posiadania uprawnienia do podpisywania zobowiązań w imieniu wykonawcy - w razie takiej konieczności (tzn. gdy ofertę podpisuje inna osoba niż figurująca w rejestrze) lub przy ofertach wspólnych pełnomocnictwo. Pełnomocnik wykonawców ustalony w trybie art. 23 ust. 2 Pzp, powinien legitymować się pełnomocnictwem wykonawców do: - reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo: - reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy. Dokument pełnomocnictwa winien być dostarczony w postaci oryginału lub odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza. Jeżeli zostanie wybrana oferta złożona wspólnie przez więcej niż jednego wykonawcę, zobowiązani oni są do dostarczenia Zamawiającemu umowy regulującej ich współpracę w terminie przez niego wyznaczonym przypadającym przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia. Oferta podpisana przez osobę/osoby nieuprawnione zostanie uznana za nieważną.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany istotnych postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, w zakresie: 1) terminu realizacji przedmiotu zamówienia - gdy zaistnieją okoliczności mające wpływ na prawidłową realizację umowy (w szczególności jeżeli zmiana terminu realizacji będzie zmianą korzystną dla Zamawiającego lub w przypadku zaistnienia siły wyższej lub innych okoliczności o obiektywnym charakterze); 2) parametrów technicznych przedmiotu zamówienia - w przypadku gdy z przyczyn technicznych (w szczególności zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku urządzenia zaoferowanego w ofercie) konieczne jest dokonanie zmiany np. rodzaju /modelu/typu, a parametry te będą nie gorsze niż parametry zaproponowanego w ofercie urządzenia; 3) wartości przedmiotu umowy brutto, w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT , przy założeniu , że cena netto pozostaje bez zmian. 4) zmiany danych Wykonawcy lub Zamawiającego przez zmianę nazwy firmy, adresu siedziby. 3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w pkt. 1) i/lub 2) zmiany będą dopuszczalne, przy założeniu, że nie ulegnie zmianie cena ofertowa . 4. Każda ewentualna zmiana wymagać będzie odrębnego rozpatrzenia zasadności jej wprowadzenia oraz wymagać będzie formy pisemnego aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminaostroda.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 Ostróda II piętro pokój 311.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 Ostróda I piętro sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Regionalny Program Operacyjny Warmia i mazury na lata 2007-2014..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Iwona Horodyłowska

 

data publikacji: 10.10.2014, ostatnia aktualizacja: 22.10.2014, odsłon: 623

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8953578
odsłon strony

Aktualnie mamy
39 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved