Nasz znak: RGP.6840.18.2015
Ostróda, 22 września 2015 r.
 
 
I n f o r m a c j a
 
            Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014r., poz. 1490/ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
 1. W dniu 11 września 2015 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki nr 15 o pow. 1,0700 ha, położonej w obrębie i miejscowości Smykowo.
 2. Działka nr 15 stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00021489/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 3. Brak osób uczestniczących w przetargu.
 4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 47.500,oo zł /słownie: czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych/.
 5. I przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
 
Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl w okresie od 22 września 2015 r. do 01 października 2015 r.
 
 
Nasz znak: RGP.6840.17.2015
Ostróda, 22 września 2015 r.
 
 
I n f o r m a c j a
 
            Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014r., poz. 1490/ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
 1. W dniu 11 września 2015 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki nr 16 o pow. 1,4300 ha, położonej w obrębie i miejscowości Smykowo.
 2. Działka nr 16 stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00021489/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 3. Brak osób uczestniczących w przetargu.
 4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 47.500,oo zł /słownie: czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych/.
 5. I przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
Niniejszą informację podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl w okresie od 22 września 2015 r. do 01 października 2015 r.

 

Nasz znak: RGP.6840.18.2015
dot. również: RGP.6840.17.2015
 
Ostróda, 17 lipca 2015 r.
OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 782), § 6 ust. 1, ust.3, ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), zarządzenia Nr 79/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego, zarządzenia Nr 80/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niżej wyszczególnionych działek, położonych w obrębie i miejscowości Smykowo:
- Nr 15 o powierzchni 1,0700 ha;
- Nr 16 o powierzchni 1,4300 ha.
 
Zgodnie z księgą wieczystą EL1O/00021489/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie, działki
nr 15 i nr 16, położone w obrębie Smykowo, stanowią własność Gminy Ostróda. Przeznaczona do sprzedaży działka nr 15 o pow. 1,0700 ha, o kształcie zbliżonym do trójkąta, znajduje się w otoczeniu gruntów rolnych niezabudowanych. Położona jest na terenie płaskim z widocznym spadkiem w kierunku wschodnim tj. przy drodze asfaltowej. Przez południowo zachodnią część działki przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia. Działka w części zasiana zasiewami rolnymi, w części porośnięta trawą. Dojazd do nieruchomości z drogi publicznej – powiatowej. Działka sklasyfikowana jako RIIIb.
 
Przeznaczona do sprzedaży działka nr 16 o pow. 1,4300 ha, znajduje się w otoczeniu gruntów rolnych niezabudowanych. Przez południowo zachodnią część działki przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia. Działka w części zasiana zasiewami rolnymi, w części porośnięta trawą oraz samosiewem pojedynczych drzew bez wartości gospodarczej. Dojazd do nieruchomości z drogi publicznej - powiatowej poprzez drogę stanowiącą własność Agencji Nieruchomości Rolnych tj. działkę nr 22/1, obręb Smykowo. Działka sklasyfikowana jako RIVa – pow. 0,5400 ha i PSIV – 0,8900 ha.
 
Dla przedmiotowych działek brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Ostróda Nr XXXVII/205/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 maja 2013 r. teren, na którym znajdują się przedmiotowe działki, położony jest  w strefie S1 – strefa osadniczo-gospodarcza. Dla przedmiotowych działek studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w tym zabudowy zagrodowej.”
 
Przetarg przeprowadzony będzie odrębnie dla każdej z niżej wyszczególnionych działek:
 • Nr 15 o pow. 1,0700 ha, cena wywoławcza 35.600,- zł, wadium 4.000,- zł,
 • Nr 16 o pow. 1,4300 ha, cena wywoławcza 47.500,- zł, wadium 4.000,- zł.
Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
 
Przetargi odbędą się dnia 11 września 2015 r. w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy- sala Nr 401.
 • Nr 15 - o godz. 1300
 • Nr 16 - o godz. 1400
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 4.000,00 zł w terminie do dnia 7 września 2015 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020- za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
 
Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
 
Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Smykowo.
 
Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Smykowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 22 lipca 2015 r. do 7 września 2015 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz w wyciąg z ogłoszenia w gazecie Wyborczej w dniu 22 lipca 2015 r.
 
Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 22.07.2015r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 22.07.2015, ostatnia aktualizacja: 22.09.2015, odsłon: 993


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14582360
odsłon strony

Aktualnie mamy
50 gości