Ostróda, 22 kwietnia 2016r.
ZP.271.1.2016
 
Strona internetowa Zamawiającego, Tablica Ogłoszeń
 
Dotyczy: przetarg nieograniczony ,,Przebudowa nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej ulicy Kwiatowej w Kajkowie ”
 
 Działając na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 ) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie ,, Przebudowa nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej ulicy Kwiatowej w Kajkowie ” wybrano ofertę nr 12 złożoną przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Spółka z o.o. ul. Przemysłowa 13A, 14-300 Morąg, za cenę ofertową brutto 228.701,98 zł. Oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Spółka z o.o., ul. Przemysłowa 13A, 14-300 Morąg, uzyskała podczas oceny ofert łącznie 100 punktów (80pkt. Kryterium cena, 20 pkt. Kryterium okres gwarancji) i spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu.
Ponadto ważne oferty złożyły firmy:
 
Nr oferty
wykonawca
Cena ofertowa brutto/
Okres gwarancji
Punktu
(cena + okres gwarancji)
 1.  
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg
 i Mostów ,,Dromo” Spółka z o.o.
ul. Nadrzeczna 5
14-100 Ostróda
 
245.071,15zł
60 miesięcy
 
94,65
(74,65 +20,00)
 1.  
DROZD Centrum Techniki
Mgr inż. Adam Nowosad
ul. Dolna 12, 82-300 Elbląg
 
472.412,63zł
60 miesięcy
 
58,72
(38,72+20,00)
 1.  
KRUSZ-BET S.C. Zakład Inżynieryjno-Budowlany Dariusz Kruszewski,
 Adam Chmieliński
ul. Dobra 6, 06-500 Mława
 
303.040,01zł
60 miesięcy
 
80,37
(60,37+20,00)
 1.  
TRANS-BUD Łukasz Izodorczyk
Piątki 73, 13-100 Nidzica
 
263.286,70zł
60 miesięcy
 
89,49
(69,49+20,00)
 1.  
Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane Sp. z o.o.
ul. Paderewskiego 5, 14-100 Ostróda
 
 
264.207,16zł
60 miesięcy
 
89,24
(69,24+20,00)
 1.  
,,KWIAT” Mariusz Kwieciński
ul. Paderewskiego 16B
11-200 Bartoszyce
 
265.515,20zł
60 miesięcy
 
88,90
(68,90+20,00)
 1.  
EUROBET Sp. z o.o.
ul. Jagiełły 32, 11-015 Olsztynek
 
245.983,90zł
60 miesięcy
 
94,37
(74,37+94,37)
 1.  
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane ,,SANBUD” Sp. z o.o.
ul. Stalowa 4, 10-420 Olsztyn
 
251.965,96zł
60 miesięcy
 
92,61
(72,61+20,00)
 1.  
Zakład Usług Komunalnych
w Mszanowie Sp. z o.o.
ul. Parkowa 2, Mszanowo
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
 
 
246.424,79zł
60 miesięcy
 
94,24
(74,24+20,00)
 1.  
PBT Budownictwo Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 6, 11-040 Dobre Miasto
 
 
269.653,52zł
60 miesięcy
 
87,85
(67,85+20,00)
 13.
Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe ,,WAPNOPOL”
Nowakowski Adam
ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Glinojeck
 
293.560,71zł
60 miesięcy
 
 
82,32
(62,32+20,00)
 14.
Roboty Ziemne Wodno-Kanalizacyjne Marek Sławiński
ul. Kupnera 69, 14-260 Lubawa
 
247.801,43zł
60 miesięcy
 
93,83
(73,83+20,00)
 
 
 
Ostróda, 1 kwietnia 2016r.
ZP.271.1.2016
 
Strona internetowa Zamawiającego
 
Dotyczy: przetarg nieograniczony ,,Przebudowa nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej ulicy Kwiatowej w Kajkowie ”
Działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.907 ze zmianami) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:
 
1. Zgodnie z przedmiarem poz. 13 d.3 podbudowę pod chodnik należy wykonać z kruszywa naturalnego natomiast zgodnie z projektem budowlanym z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie.
 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
 
Odpowiedź:
Podbudowę pod chodnik należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym. Przedmiar jest dokumentem pomocniczym.
 
2. Zgodnie z przedmiarem poz. 15 d.3 należy ustawić krawężnik betonowy o wym. 15x30 cm natomiast zgodnie z projektem budowlanym krawężnik betonowy najazdowy o wym. 15x22 cm.
 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
 
Odpowiedź:
Należy zastosować krawężnik zgodnie z projektem budowlanym. Przedmiar jest dokumentem pomocniczym.
 
3. Zgodnie z przedmiarem chodnik należy wykonać w 100% z kostki betonowej szarej natomiast zgodnie z opisem technicznym projektu budowlanego chodnik z kostki szarej w tym 30% kostki betonowej kolorowej.
 
Prosimy o potwierdzenie, że chodnik należy wykonać w 100% z kostki betonowej szarej.
 
Odpowiedź:
Nawierzchnię chodnika należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym. Przedmiar jest dokumentem pomocniczym.
 
4. Zgodnie z opisem technicznym projektu zagospodarowania terenu łączna powierzchnia chodników i zjazdów wynosi 362,00 m2 w przedmiarze uwzględniono 65,00+275,00 = 340,00 m2
 
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.
 
Odpowiedź:
Chodnik i zjazdy należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym w zakresie zgodnym z Planem Sytuacyjnym rys. nr 2 oraz Projektem Zagospodarowania Terenu.
 
5. D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO
 MECHANICZNIE
Cechy podbudowy (wskaźnik zagęszczenia i nośność) jakie podane w ST wymagane są na autostradach i drogach ekspresowych.
Czy dla ul. Kwiatowej w Kajkowie projektowanej zgodnie z opisem technicznym w kategorii KR-2 cechy podbudowy nie są zbyt wygórowane?
Dla KR2 moduł odkształcenia pierwotny wynosi min 80 MPa a wtórny min 140 MPa natomiast wskaźnik zagęszczenia Is≥ 1 .
Czy Inwestor dopuszcza skorygowanie wskaźnika zagęszczenia i nośności zgodnie ze wskazaną w dokumentacji kategorią drogi K-2?
 
Odpowiedź:
Dopuszcza się korektę wskaźników odpowiednio dla kategorii ruchu KR-2
 
6. D - 05.03.23a NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA DRÓG I ULIC LOKALNYCH ORAZ PLACÓW I CHODNIKÓW D - 08.01.01 KRAWĘŻNIKI BETONOWE D - 08.03.01 BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE W SST na prefabrykaty zostały powołane stare archiwalne normy branżowe
Zgodnie z art.5.1 Ustawy o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92 poz. 881 z późn. zmianami)
Wykonawca zobowiązany jest (Prawo Budowlane Art.5, Art.10 oraz Art.93) stosować wyroby, które zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami o wyrobach budowlanych.
 
Czy Inwestor utrzymuje stosowanie materiałów sprzecznych z obowiązującymi przepisami i Prawem Budowlanym?
 
Odpowiedź:
Należy zastosować materiały zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami
 
Załączniki w formacie edytowalnym

 

Ostróda: Przebudowa nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej ulicy Kwiatowej w Kajkowie
Numer ogłoszenia: 64016 - 2016; data zamieszczenia: 22.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Ostróda , ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 676 07 00, faks 089 676 07 90.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaostroda.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej ulicy Kwiatowej w Kajkowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej ulicy Kwiatowej w Kajkowie : Zakres rzeczowy przebudowy nawierzchni obejmuje wykonanie: 1) nawierzchnia drogi i chodnika z kostki betonowej grubości 8 cm wraz z podbudową na powierzchni - 1.391 m2 2) ustawienie krawężnika betonowego wtopionego na ławie betonowej z oporem - 444 mb 3) ustawienie obrzeża betonowego drogowego 30x8 cm na podsypce - 247 mb Zakres rzeczowy kanalizacji deszczowej obejmuje wykonanie: 1) kanały z rur PVC Ø 200 - 146,4 mb Ø 315 - 99,6 mb 2) studnie rewizyjne z kręgów betonowych Ø 1200 - 8 szt. 3) studzienki ściekowe betonowe Ø 500 - 6 szt. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową (załącznik nr 8 do SIWZ), przedmiarami (załącznik nr 9 do SIWZ) i STWiOR (załącznik nr 10 do SIWZ) O ile w dokumentach stanowiących opis przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub określenia wskazujące na określone pochodzenie produktów lub nazwy własne wyrobów, urządzeń materiałów lub rozwiązań technologicznych należy rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych jakim mają odpowiadać wymagane rozwiązania techniczne i materiałowe. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza składanie ofert zawierających rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż wskazane w dokumentacji. Zamawiający dopuszcza w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów niż podane w opisie przedmiotu zamówienia (równoważnych), pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia w ofercie stosownych dokumentów, potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów technicznych i jakościowych..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.20-7, 45.23.21.30-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest wniesienie wadium w wysokości 6 000,00 zł, (słownie: sześć tysięcy złotych). Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 1. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto Nr Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie Filia Ostróda Nr 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020 W tytule przelewu należy umieścić informację: Wadium - przetarg - Przebudowa nawierzchni wraz z budową kanalizacji deszczowej ulicy Kwiatowej w Kajkowie Wadium wnoszone w formie pieniężnej uważa się za skutecznie wniesione, jeżeli przed upływem terminu składania ofert znajdzie się ono na koncie zamawiającego. 3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej i poręczeniach udzielanych przez podmioty, należy dołączyć do oferty w formie oryginału w odrębnej kopercie. 4. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniężna, termin ważności dokumentu stwierdzającego zabezpieczenie wadium nie może być krótszy niż termin związania ofertą. 5. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 46 ust. 4a Ustawy Pzp. 6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7. Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy Pzp. 10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 11. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe, nieodwołalne i płatne w ciągu 14 dni na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia wg. metody spełnia,nie spełnia

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi udokumentować wykonanie, tj. zakończenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, co najmniej dwa zadania o podobnym charakterze i zakresie robót o wartości nie mniejszej niż 400 000 zł brutto. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody spełnia,nie spełnia

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje tego warunku. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenie wg. metody spełnia,nie spełnia

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, tj. posiadającymi uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do pełnienia niżej wymienionych funkcji: Kierownik Budowy - minimalne wymagania min. 5 lat jako kierownik budowy,Wykształcenie wyższe lub średnie ,Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej Kierownik robót sanitarnych - minimalne wymagania min. 2 lata jako kierownik robót sanitarnych,Wykształcenie wyższe lub średnie Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenie wg. metody spełnia,nie spełnia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 400. 000 złotych (słownie czterysta tysięcy złotych)Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą dokumenty i oświadczenie wg. metody spełnia,nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Za najważniejsze roboty Zamawiający uzna roboty budowlane niezbędne dla wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale VII pkt.2 SIWZ. Wykaz powinien być sporządzony przez wykonawcę według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ. Dowody dotyczące robót wymienionych w ww wykazie, określające czy roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Do oferty należy dołączyć: 1.Wypełniony Formularz ofertowy stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ., 2. Kosztorys ofertowy uproszczony - sporządzony na podstawie przedmiarów załączonych do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - okres gwarancji - 20

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Strony ustalają, że zmiana umowy może nastąpić w sytuacjach: 1. zmiany terminu z powodu: 1) przedłużającej się procedury przetargowej na wybór Wykonawcy wynikającej z przyczyn niezależnych od Zamawiającego 2) wstrzymaniem robót przez zamawiającego, 3) odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, 4) działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót, 5) wystąpieniem okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, 6) na skutek działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia, 7) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, analiz itp., których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności. 2. Inne, w następujących przypadkach: 1) Wystapienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. 2) Wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony; 3) Zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy dotyczącej podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art.26 ust.2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1, Wykonawca jest obowiązany wykazać, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 4) Zmiany podwykonawców lub zakresu robót wykonywanych przez podwykonawców zgłoszonych przez Wykonawcę według postanowień § 13 umowy. 5) Wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy, w przypadku gdy Zamawiający uzna, że osoby te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych osób, na inne spełniające warunki określone w SIWZ, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego; 6) W przypadku urzędowej zmiany stawki podatku VAT,.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gminaostroda.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 Ostróda.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.04.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 14-100 Ostróda I piętro sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dokumentacja

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 22.03.2016, ostatnia aktualizacja: 22.04.2016, odsłon: 939

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
10746272
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved