Nasz znak: RGP.6840.21.2013                                                                         Ostróda, 22 kwietnia 2014 r.

I n f o r m a c j a

               Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

 1. W dniu 11 kwietnia 2014 r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej - działki nr 675/32 o pow. 0,2283 ha, położonej w obrębie Tyrowo.
 2. Działka nr 675/32 stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą
  Nr EL1O/00032042/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 3. Brak osób uczestniczących w przetargu.
 4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 52.000,oo zł
  /słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych/.
 5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 22 kwietnia do 30 kwietnia 2014 r.

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

 

 

Nasz znak: RGP.6840.20.2013                                                                         Ostróda, 22 kwietnia 2014 r.

I n f o r m a c j a              

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 1. W dniu 11 kwietnia 2014 r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej - działki nr 675/31 o pow. 0,2377 ha, położonej w obrębie Tyrowo.
 2. Działka nr 675/31 stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą
  Nr EL1O/00032042/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 3. Brak osób uczestniczących w przetargu.
 4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 54.100,oo zł
  /słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych/.
 5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 22 kwietnia do 30 kwietnia 2014 r.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

 

Nasz znak: RGP.6840.10.2012                                                                     Ostróda, 22 kwietnia 2014 r.

I n f o r m a c j a

               Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

 1. W dniu 11 kwietnia 2014 r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej - działki nr 675/10 o pow. 0,2182 ha, położonej w obrębie Tyrowo.
 1. Działka nr 675/10 stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą
  Nr EL1O/00032042/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 1. Brak osób uczestniczących w przetargu.
 1. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 46.000,oo zł
  /słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych/.
 1. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 22 kwietnia do 30 kwietnia 2014 r.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

 

 

Nasz znak: RGP.6840.10.2012
dot. również: RGP.6840.20.2013, RGP.6840.21.2013
Ostróda, 28 lutego 2014 r.
 
Ogłoszenie
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./, § 6 ust. 1, ust. 3, ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./, uchwały Nr VII/30/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki Nr 675/10 o pow. 0,2182 ha, położonej w obrębie i miejscowości Tyrowo oraz II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niżej wyszczególnionych działek, położonych w obrębie i miejscowości Tyrowo:
- Nr 675/31 o pow. 0,2377 ha,
- Nr 675/32 o pow. 0,2283 ha.
 
Nieruchomości stanowią własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00032042/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalno-usługowej na zachód od wsi Tyrowo, gmina Ostróda, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVI/356/02 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 06.06.2002r. /Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 76, poz. 1149/ w/w działki przeznaczone są pod tereny mieszkalno-usługowe.
Działki przeznaczone do sprzedaży zlokalizowane są na kolonii wsi Tyrowo. Wieś Tyrowo położona jest w odległości 5 km od Ostródy przy drodze krajowej nr 16 (Olsztyn-Grudziądz) i linii kolejowej Ostróda-Iława i stanowi obecnie zaplecze mieszkalne dla miasta Ostródy. Miejscowość jest wyposażona w infrastrukturę usługowo-handlową i jest skomunikowana siecią komunikacji PKS.
Działki będące przedmiotem sprzedaży występują w kompleksie kilkunastu działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkalno-usługową-osiedle. Obecnie teren jest nie zabudowany i niezagospodarowany. Miejscowość jest wyposażona w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną i istnieje możliwość przyłączenia tych sieci do działek na warunkach określonych przez administratora sieci. Działki wolne od zabudowy, nieogrodzone. Sąsiedztwo i otoczenie nieruchomości oszacowana jako zadawalające ze względu na walory rekreacyjno-krajobrazowe.
Nabywca działki zobowiązany jest do wykonania na koszt własny jej uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej z możliwością podłączenia do istniejących miejscowych sieci; wodno-kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej.
 
Przetarg przeprowadzony będzie odrębnie dla każdej z niżej wyszczególnionych działek niezabudowanych:
- Nr 675/10 o pow. 0,2182 ha, cena wywoławcza 46.000,- zł, wadium 5.000,- zł,
- Nr 675/31 o pow. 0,2377 ha, cena wywoławcza 54.100,- zł, wadium 5.000,- zł,
- Nr 675/32 o pow. 0,2283 ha, cena wywoławcza 52.000,- zł, wadium 5.000,- zł,
 
Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
 
 
Przetargi odbędą się dnia 11 kwietnia 2014 r. w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III
Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy- sala Nr 401.
- Nr 675/10 - o godz. 900
- Nr 675/31 - o godz. 1000
- Nr 675/32 - o godz. 1100
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 5.000,00 zł w terminie do dnia 8 kwietnia 2014 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 14 8300 0009 0000 1938 2000 0010 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Tyrowo.
 
Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów na sprzedaż działki nr 675/10:
- 11.04.2013 r. - I przetarg ustny nieograniczony;
- 28.06.2013 r. - II przetarg ustny nieograniczony;
- 27.09.2013 r. - III przetarg ustny nieograniczony;
- 12.12.2013 r. - IV przetarg ustny nieograniczony.
Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów na sprzedaż działki nr 675/31 i nr 675/32:
- 12.12.2013 r. - I przetarg ustny nieograniczony.
 
Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Tyrowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 6 marca 2014 r. do 8 kwietnia 2014 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl , na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz w gazecie Wyborczej w dniu 6 marca 2014 r.
 
Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37
 
Data przekazania do publikacji: 05.03.2014r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 06.03.2014, ostatnia aktualizacja: 15.05.2014, odsłon: 947

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8953722
odsłon strony

Aktualnie mamy
44 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved