Nasz znak: RGP.6840.6.2012        

Ostróda, 22 kwietnia 2013 r.

 

I n f o r m a c j a

 

 

                Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1.     W dniu 12 kwietnia 2013 r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej - działki nr 80/92 o pow. 0,0969 ha, położonej w obrębie Lipowiec, miejscowości Lichtajny.

 

2.     Działka nr 80/92 stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00019575/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

 

3.     Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono jedną osobę, która wpłaciła wadium.

 

4.     Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 24.400,oo zł /słownie: dwadzieścia cztery tysiące czterysta złotych/.
W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 24.650,oo zł /słownie: dwadzieścia cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych/.

 

5.     W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: PHU PERKOZ.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 22 kwietnia do 30 kwietnia 2013 r.

 

Data przekazania do publikacji: 22.04.2013r.

Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

 

 

 

Nasz znak: RGP.6840.23.2012      

Ostróda, 05 marca 2013 r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./, § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./, zarządzenie Wójta Gminy Ostróda Nr 3/2013 z dnia 04 stycznia 2013 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego - Wójt Gminy Ostróda ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki nr 80/92 o pow. 0,0969 ha, położonej w obrębie Lipowiec, miejscowości Lichtajny.

 

Działka nr 80/92 o pow. 0,0969 ha położona w obrębie Lipowiec, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00019575/0, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

Działka położona na terenie płaskim, splantowana oraz wysypana piaskiem, porośnięta pojedynczym drzewostanem. Działka częściowo ogrodzona płotem z przęseł metalowych, na podmurówce. Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w pobliży gospodarstwa rolnego oraz zabudowy siedliskowo-zagrodowej. Graniczy z drogą powiatową oraz drogą gminną prowadzącą do jeziora Lichtajny. Działka posiada podłączenia w przyłączę: elektryczne oraz wodne z sieci gminnej.

 

Dla przedmiotowej działki brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze ”Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Ostróda” uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Ostróda nr XLII/306/98 z dnia 27.05.1998 r. - tereny zabudowy mieszkaniowej i mieszkalno-usługowej.

 

Cenę wywoławczą do przetargu ustala się w wysokości 24.400,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące czterysta złotych).

Wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

 

Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu tj.: nie mniej niż 250,00 zł.

 

Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.

 

Przetarg odbędzie się dnia 12 kwietnia 2013 r. o godzinie 900 w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy pok. 401 (III piętro)

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 3.000,00 zł w terminie do dnia 09 kwietnia 2013 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Bank Pocztowy S.A Nr konta 91 1320 1104 3132 5961 2000 0006 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.

Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Lichtajny.

 

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Lichtajny, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 06 marca 2013 r. do 09 marca 2013 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda  www.bip.gminaostroda.pl.

 

Informacje tel./0-89/ 676-07-34 lub 676-07-37

 

Data przekazania do publikacji: 05.03.2013r.

Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 06.03.2013, ostatnia aktualizacja: 22.04.2013, odsłon: 912


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14582471
odsłon strony

Aktualnie mamy
36 gości