Nasz znak: RGP.6840.19.2016                                                     Ostróda, 20 listopada 2017 r.
 
I n f o r m a c j a
 
     Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490) - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
  1. Dnia 10 listopada 2017 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony - na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Grabin, oznaczonej jako działka ewidencyjna Nr 49/7 o pow. 0,1183 ha.
 
  2. Działka Nr 49/7, położona w obrębie Grabin, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00044598/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
  3. Do przetargu dopuszczono jedną osobę, która wpłaciła wadium.
 
  4. Brak osób niedopuszczonych do przetargu.
 
  5. Cena wywoławcza przedmiotowej części nieruchomości do przetargu wynosiła 7.700,00 zł
(słownie: siedem tysięcy siedemset złotych 00/100).
 
  6. W wyniku przetargu osiągnięto cenę części nieruchomości w wysokości 7.780,00 zł (słownie: siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych 00/100).
 
  7. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: Panią Annę Zamaro.
 
     Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda) oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 21 listopada 2017 r. do 29 listopada 2017 r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 20.11.2017r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

 

 
Nasz znak: RGP.6840.19.2016                                     Ostróda, 3 października 2017 r.
 
OGŁOSZENIE
 
     Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), § 6 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490), zarządzenia Nr 57/2017 Wójta Gminy Ostróda z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Grabin, oznaczonej jako działka ew. Nr 49/7, o pow. 0,1183 ha.
 
     Działka ew. Nr 49/7, o pow. 0,1183 ha, położona w obrębie Grabin, stanowi własność Gminy Ostróda, zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00044598/1, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
     Działa sklasyfikowana w ewidencji jako Tr – tereny różne.
 
     Przeznaczona do sprzedaży część nieruchomości, oznaczona jako działka ew. Nr 49/7, jest niezabudowaną działką stanowiącą grunty rolne, położoną w bezpośrednim sąsiedztwie działek użytkowanych rolniczo. W chwili obecnej działka porośnięta samosiewem trawy oraz częściowo zakrzaczona. Warunki agrotechniczne działki dobre, a stosunki wodne korzystne. Działka posiada kształt prostokąta o proporcjonalnych bokach. Dojazd do działki odbywa się: z drogi gruntowej szutrowej (działka nr 129, obręb Grabin), drogą gruntową nieutwardzoną (działka nr 148 obręb Grabin). W północno-wschodniej części działki (przy drodze gminnej) przebiega sieć wodociągowa. W przypadku zbycia działki Nr 49/7, położonej w obrębie Grabin, ustanowiona zostanie bezpłatna służebność przesyłu dla położonego wodociągu.
 
     Brak jest obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowej działki.
 
     Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda uchwaloną Uchwałą Nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 kwietnia 2016 r. działka ew. Nr 49/7, położona w obrębie Grabin, znajduje się w strefie S1 – strefa osadniczo-gospodarcza, Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Górnej Drwęcy. Dla przedmiotowej działki studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego terenu: w części tereny lasów, w części tereny rolniczej przestrzeni produkcyjnej, w tym zabudowy zagrodowej.
 
     Cenę wywoławczą dla działki ew. Nr 49/7 o pow. 0,1183 ha, położonej w obrębie Grabin do przetargu ustala się w wysokości 7.700,00 zł (słownie: siedem tysięcy siedemset złotych 00/100 gr.).
 
     Wadium w wysokości 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100 gr.)
 
     Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
     Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
 
     Przetarg odbędzie się dnia 10 listopada 2017 r. o godz. 900 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy- sala Nr 401.
 
     W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz cudzoziemcy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 700,00 zł w terminie do dnia 6 listopada 2017 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020- za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
 
     Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 
     Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
 
     Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
 
     Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Grabin.
 
     Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Grabin, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 5 października 2017 r. do 6 listopada 2017 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl oraz na stronie internetowej www.gminaostroda.pl.
 
     Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 04.10.2017r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 05.10.2017, ostatnia aktualizacja: 21.11.2017, odsłon: 553


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12292291
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości