Nasz znak: RGP.6840.70.2015                                                           Ostróda, 19 września 2017 r.
 
I n f o r m a c j a
 
     Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014r., poz. 1490/ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
  1. Dniu 8 września 2017 r. został przeprowadzony IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jak działka ew. Nr 84/16 o pow. 5,2380 ha, położonej w obrębie Górka.
 
  2. Działka Nr 84/16, położona w obrębie Górka, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00019654/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
  3. Brak osób uczestniczących w przetargu.
 
  4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do IV przetargu wynosiła 700.000,oo zł
/słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100 gr./.
 
  5. IV przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
 
     Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda)  oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 20 września 2017 r. do 29 września 2017 r. 
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 19.09.2017r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

 

 
Nasz znak: RGP.6840.70.2015                                     Ostróda, 28 czerwca 2017 r.
 
OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 39 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), § 6 ust. 1, ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), uchwały Nr XVI/114/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego - Wójt Gminy Ostróda ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. nr 84/16 o pow. 5,2380 ha, położonej w obrębie Górka.
 
Działka położona w obrębie Górka, oznaczona numerem ewidencyjnym 84/16, powstała z podziału działki nr 84/11, decyzją podziałową Wójta Gminy Ostróda z dnia 19 stycznia 2016 r. znak: RGP.6831.77.2015. Przedmiotowa działka objęta jest księgą wieczystą EL1O/00019654/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie i zgodnie z nią stanowi własność Gminy Ostróda.
Przeznaczona do sprzedaży działka nr 84/16, położona w obrębie Górka, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda terenu części obrębu: Kajkowo, Górka i Lipowiec zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Ostróda Nr LVI/213/06 z dnia 30 maja 2006 r. opublikowanym Dz. U. Woj. Warm.-Mazur. Nr 102, poz. 1646, przeznaczona jest pod 13 US – zabudowę turystyczno-wypoczynkową, sportu i rekreacji.
Działka nr 84/16 o powierzchni 52380 m2, położona jest około 2 km od granicy miasta Ostróda i około 250 m od jeziora Nakroń (Sement Mały). Dojazd do przedmiotowej nieruchomości odbywa się z ulicy Świetlińskiej położonej w Kajkowie a następnie ok. 1000 m drogą gminną utwardzoną asfaltem. Działka posiada kształt nieregularny, nieokreślony oraz stanowi teren płaski, w chwili obecnej działka niezagospodarowana. Od strony południowej graniczy bezpośrednio z drogami gminnymi utwardzonymi kostką z polbruku i asfaltem. Na terenie przedmiotowej działki, przy jej południowej granicy oraz w drodze gminnej znajdującej się przy jej południowej granicy przebiegają sieci uzbrojenia technicznego. Od strony wschodniej, zachodniej i północnej działka graniczy z gruntami niezabudowanymi przeznaczonymi pod zieleń nieurządzoną ZN, tereny leśne ZL oraz US zabudowę turystyczno-wypoczynkową, sportu i rekreacji.
Działka posiada możliwość uzbrojenia w pełną sieć uzbrojenia technicznego – wodną, kanalizacyjną (sanitarną i deszczową), energetyczną oraz telekomunikacyjną.
W akcie notarialnym przeniesienia własności nabywca ustanowi na nieruchomości o nr ewidencyjnym 84/16 o pow. 5,2380 ha, położonej w obrębie Górka, nieodpłatną i nieograniczoną w czasie służebność przesyłu na rzecz Gminy Ostróda polegającą na:
  1. znoszeniu istnienia na nieruchomości obciążonej, to jest działce nr 84/16 sieci kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej, przewodu wodociągowego ogólnego oraz przewodu elektroenergetycznego oświetleniowego wraz z latarniami,
  2. prawie do korzystania z nieruchomości obciążonej w zakresie niezbędnym do eksploatacji, dokonywania konserwacji, remontów, modernizacji, usuwania awarii, przebudowy lub wymiany sieci i urządzeń wymienionych w pkt. 1 wraz z prawem każdorazowego wejścia i wjazdu na teren odpowiednim sprzętem.
 
Cenę wywoławczą dla działki Nr 84/16 o pow. 5,2380 ha, położonej w obrębie Górka do przetargu ustala się w wysokości 700.000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy złotych 00/100 gr.).
 
Wadium w wysokości 70.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100 gr.)
 
 
Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
 
Przetarg odbędzie się dnia 8 września 2017 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz cudzoziemcy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 70.000,00 zł w terminie do dnia 04.09.2017 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020- za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy. Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
 
Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Górka i Kajkowo.
 
Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. nr 84/16 o pow. 5,2380 ha, położonej w obrębie Górka:
  • 26.07.2016 r. – I przetarg ustny nieograniczony;
  • 02.12.2016 r. – II przetarg ustny nieograniczony;
  • 14.04.2017 r. – III przetarg ustny nieograniczony.
 
Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Gorka i Kajkowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 04.07.2017 r. do 04.09.2017 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz w wyciąg z ogłoszenia w gazecie Wyborczej (zasięg ogólnokrajowy) dnia 04.09.2017 r. Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 03.07.2017r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 04.07.2017, ostatnia aktualizacja: 20.09.2017, odsłon: 584


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12292082
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości