Nasz znak: RGP.6840.50.2014                                                           Ostróda, 19 września 2017 r.
 
I n f o r m a c j a
 
     Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014r., poz. 1490/ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
  1. Dniu 8 września 2017 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Ornowo, stanowiącej kompleks 19 działek o łącznej powierzchni 12,7673 ha, oznaczonej jako działki ewidencyjne: nr 76/2 o pow. 0,2003 ha, nr 76/4 o pow. 2,9282 ha, nr 76/5 o pow. 6,6166 ha, nr 76/6 o pow. 0,1323 ha, nr 76/7 o pow. 0,1623 ha, nr 76/8 o pow. 0,1621 ha, nr 76/9 o pow. 0,1618 ha, nr 76/10 o pow. 0,1613 ha, nr 76/11 o pow. 0,1570 ha, nr 76/12 o pow. 0,1586 ha, nr 76/13 o pow. 0,1607 ha, nr 76/14 o pow. 0,1727 ha, nr 76/15 o pow. 0,1771 ha, nr 76/16 o pow. 0,1841 ha, nr 76/17 o pow. 0,1974 ha, nr 76/18 o pow. 0,1890 ha, nr 76/20 o pow. 0,1499 ha, nr 76/21 o pow. 0,2906 ha, nr 76/22 o pow. 0,4053 ha.
 
  2. Kompleks 19 działek położonych w obrębie Ornowo o łącznej powierzchni 12,7673 ha, stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00028060/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
  3. Brak osób uczestniczących w przetargu.
 
  4. Cena wywoławcza przedmiotowej części nieruchomości do I przetargu wynosiła 1.233.500,oo zł /słownie: jeden milion dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset złotych 00/100 gr./.
 
  5. I przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.
 
 
     Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda)  oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 20 września 2017 r. do 29 września 2017 r. 
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 19.09.2017r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

 

 

 
Nasz znak: RGP.6840.50.2014                                     Ostróda, 28 czerwca 2017 r.
 
OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.), § 6 ust. 1, ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), uchwały Nr XXIX/206/2017 Rady Gminy Ostróda z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego - Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawo własności części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Ornowo, stanowiącej kompleks 19 działek o łącznej powierzchni 12,7673 ha, oznaczonej jako działki ewidencyjne: nr 76/2 o pow. 0,2003 ha, nr 76/4 o pow. 2,9282 ha, nr 76/5 o pow. 6,6166 ha, nr 76/6 o pow. 0,1323 ha, nr 76/7 o pow. 0,1623 ha, nr 76/8 o pow. 0,1621 ha, nr 76/9 o pow. 0,1618 ha, nr 76/10 o pow. 0,1613 ha, nr 76/11 o pow. 0,1570 ha, nr 76/12 o pow. 0,1586 ha, nr 76/13 o pow. 0,1607 ha, nr 76/14 o pow. 0,1727 ha, nr 76/15 o pow. 0,1771 ha, nr 76/16 o pow. 0,1841 ha, nr 76/17 o pow. 0,1974 ha, nr 76/18 o pow. 0,1890 ha, nr 76/20 o pow. 0,1499 ha, nr 76/21 o pow. 0,2906 ha, nr 76/22 o pow. 0,4053 ha.
 
Działki położone w obrębie Ornowo, oznaczone jako działki ew. nr 76/2 o pow. 0,2003 ha, nr 76/4 o pow. 2,9282 ha, nr 76/5 o pow. 6,6166 ha, nr 76/6 o pow. 0,1323 ha, nr 76/7 o pow. 0,1623 ha, nr 76/8 o pow. 0,1621 ha, nr 76/9 o pow. 0,1618 ha, nr 76/10 o pow. 0,1613 ha, nr 76/11 o pow. 0,1570 ha, nr 76/12 o pow. 0,1586 ha, nr 76/13 o pow. 0,1607 ha, nr 76/14 o pow. 0,1727 ha, nr 76/15 o pow. 0,1771 ha, nr 76/16 o pow. 0,1841 ha, nr 76/17 o pow. 0,1974 ha, nr 76/18 o pow. 0,1890 ha, nr 76/20 o pow. 0,1499 ha, nr 76/21 o pow. 0,2906 ha, nr 76/22 o pow. 0,4053 ha o łącznej powierzchni 12,7673 ha, stanowią własność Gminy Ostróda, zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00028060/3, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.
 
Działki przeznaczone do sprzedaży zlokalizowane są po lewej stronie drogi powiatowej Nr 1237 N Ostróda-Brzydowo, jadąc z Morlin do wsi Ornowo. Położone około 0,5 km od zwartej zabudowy wsi. Działki znajdują się pomiędzy drogą asfaltową a lasem stanowiącym zieleń izolacyjną od jeziora Morliny. Wjazd na przedmiotowe działki odbywa się z drogi powiatowej. Teren z urozmaiconą rzeźbą, z lekkim pofałdowaniem. Na działkach znajdują się kępy drzewostanu liściasto-iglastego. Działki nieuzbrojone.
W chwili obecnej grunt odłogowany.
 
Działki sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków odpowiednio:
 1. działka nr 76/2 – RIVa;
 2. działka nr 76/4 – RIIIb o pow. 0,2654 ha, RIVa o pow. 2,0636 ha, RVI o pow. 0,1815 ha, PsVI o pow. 0,3766 ha, N o pow. 0,0411 ha;
 3. działka nr 76/5 – RIIIb o pow. 1,3932 ha, RIVa o pow. 3,8741 ha, RIVb o pow. 0,1705 ha, RVI o pow. 0,1456 ha, ŁIV o pow. 0,7026 ha, PsVI o pow. 0,2566 ha, N o pow. 0,0740 ha;
 4. działka nr 76/6 – RIVa;
 5. działka nr 76/7 – RIVa;
 6. działka nr 76/8 – RIVa;
 7. działka nr 76/9 – RIVa;
 8. działka nr 76/10 – RIVa;
 9. działka nr 76/11 – RIVa;
 10. działka nr 76/12 – RIVa;
 11. działka nr 76/13 – RIVa;
 12. działka nr 76/14 – RIVa;
 13. działka nr 76/15 – RIVa;
 14. działka nr 76/16 – RIVa o pow. 0,1669 ha, ŁIV o pow. 0,0172 ha;
 15. działka nr 76/17 – RIVa o pow. 0,0767 ha, ŁIV o pow. 0,1207 ha;
 16. działka nr 76/18 – RIVa o pow. 0,0035 ha, ŁIV o pow. 0,1855 ha;
 17. działka nr 76/20 – Tp (grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych);
 18. działka nr 76/21 – Tp (grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych);
 19. działka nr 76/22 – Tp (grunty przeznaczone pod budowę dróg publicznych).
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu po zachodniej stronie Jeziora Morliny, gmina Ostróda, zatwierdzonym uchwałą Nr XLV/261/2013 Rady Gminy Ostróda z dnia 15 listopada 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2014 r. poz. 31) działki przeznaczone pod:
 1. działka nr 76/2:
 • MN.01 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 • ZL.01 – tereny lasów;
 1. działka nr 76/4:
 • MN.03 i MN.04 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 • ZP.02 – tereny zieleni urządzonej;
 1. działka nr 76/5:
 • MN.05, MN.06, MN.08, MN.09 i MN.10 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 • ZP.03 – tereny zieleni urządzonej,
 • ZN.12 – tereny zieleni naturalnej,
 • KDW.06 i Kpj.01 – tereny dróg wewnętrznych i tereny ciągów pieszo-jezdnych;
 1. działka nr 76/6:
 • MN.02 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 1. działka nr 76/7:
 • MN.02 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 1. działka nr 76/8:
 • MN.02 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 1. działka nr 76/9:
 • MN.02 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 1. działka nr 76/10:
 • MN.02 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 1. działka nr 76/11:
 • MN.02 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 1. działka nr 76/12:
 • MN.07 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 1. działka nr 76/13:
 • MN.07 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 1. działka nr 76/14:
 • MN.07 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 1. działka nr 76/15:
 • MN.07 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 1. działka nr 76/16:
 • MN.07 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 1. działka nr 76/17:
 • MN.07 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 1. działka nr 76/18:
 • MN.07 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
 1. działka nr 76/20:
 • KDW.03 – tereny dróg wewnętrznych;
 1. działka nr 76/21:
 • KDW.05 – tereny dróg wewnętrznych;
 1. działka nr 76/22:
 • KDW.04 – tereny dróg wewnętrznych.
 
Zgodnie z art. 37a ustawy o lasach (Dz. U. z 2017 r. poz. 788) Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez Lasy Państwowe, przysługuje z mocy prawa, prawo pierwokupu do działek przeznaczonych do zalesienia określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z powyższym zostanie zawarta wstępna, warunkowa umowa sprzedaży przedmiotowego kompleksu działek u notariusza, następnie o transakcji notariusz zawiadomi nadleśniczego właściwego ze względu na miejsce położenia gruntu. Zgodnie z art. 37c ustawy o lasach cytowanej powyżej, prawo pierwokupu może być wykonane w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez nadleśniczego zawiadomienia o treści umowy. Jeżeli w tym czasie Lasy Państwowe nie zgłoszą chęci nabycia, dojdzie do finalizacji sprzedaży.
 
Cenę wywoławczą dla części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Ornowo, stanowiącej kompleks 19 działek o łącznej powierzchni 12,7673 ha do przetargu ustala się w wysokości 1.233.500,00 zł netto (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści trzy tysiące pięćset złotych 00/100 gr.). Do ceny sprzedaży nieruchomości uzyskanej w przetargu zostanie doliczone 23% podatku VAT z wyłączeniem gruntów o przeznaczeniu w mpzp pod ZL, ZP, ZN o łącznej powierzchni 1,3703 ha.
 
Wadium w wysokości 123.350,00 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100 gr.)
 
Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
 
Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
 
Przetarg odbędzie się dnia 8 września 2017 r. o godzinie 1100 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz cudzoziemcy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 123.350,00 zł w terminie do dnia 04.09.2017 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020- za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
 
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy. Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
 
Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Ornowo.
 
Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Ornowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 04.07.2017 r. do 04.09.2017 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz wyciąg z ogłoszenia w gazecie Wyborczej (zasięg ogólnokrajowy) dnia 04.09.2017 r.
 
Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 03.07.2017r.
Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 04.07.2017, ostatnia aktualizacja: 20.09.2017, odsłon: 667


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12292084
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości