Nasz znak: RGP.6840.70.2011

Ostróda, 20 maja 2013 r.

 

I n f o r m a c j a

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1. W dniu 10 maja 2013 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr 158/22 o pow. 0,0908 ha wraz z udziałem 12/180 w drodze tj. działce nr 158/32 o pow. 0,3059 ha, położonych w obrębie i miejscowości Stare Jabłonki.

 

2. Działka nr 158/22 stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00045557/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Działka nr 158/32 będąca drogą dojazdową stanowi własność Gminy Ostróda co do udziału 24/180 zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00043477/0.

 

3. Brak osób uczestniczących w przetargu.

 

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 49.900,oo zł

/słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset złotych/.

 

5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ostróda w okresie od 20 maja do 27 maja 2013 r.

 

 

 

Nasz znak: RGP.6840.70.2011

Ostróda, 03 kwietnia 2013 r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./, § 6 ust. 1, ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./, zarządzenia Nr 92/2011 Wójta Gminy Ostróda z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego - Wójt Gminy Ostróda ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie i miejscowości Stare Jabłonki, oznaczonej jako działki nr 158/22 o pow. 0,0908 ha wraz z udziałem 12/180 w drodze tj. działce nr 158/32 o pow. 0,3059 ha.

 

Działka nr 158/22 stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą EL1O/00045557/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Działka nr 158/23 będąca drogą dojazdową stanowi własność Gminy Ostróda co do udziału 12/180 zgodnie z księgą wieczystą EL1O/00043477/0.

Działka o regularnym kształcie. Położona na wzniesieniu, niedaleko ul. Pięknej, w odległości ok. 500 m od wschodniego brzegu jeziora Mały Szeląg.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Ostródzie Nr XI/112/99 z dnia 27 maja 1999 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy letniskowej w Starych Jabłonkach:

- działka nr 158/22, położona w obrębie Stare Jabłonki, przeznaczone są pod 3ML - tereny zabudowy letniskowej;

- działka nr 158/32 położona w obrębie Stare Jabłonki, przeznaczona jest pod 3KL12(1x5), 6KD10(1x5), 7KD10(1x5) – ulica lokalna, ulica dojazdowa.

Przedmiotowy plan określił również wyposażenie przedmiotowego terenu w infrastrukturę komunalną i energetyczną.

 

Cenę wywoławczą dla działki Nr 158/22 o pow. 0,0908 ha wraz z udziałem 12/180 w drodze tj. działce nr 158/32 o pow. 0,3059 ha do przetargu ustala się w wysokości 49.900,- zł (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset złotych).

 

Wadium w wysokości 5.000,- zł (słownie: pięć tysięcy złotych)

 

Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.

 

Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.

 

Przetarg odbędzie się dnia 10 maja 2013 r. o godzinie 900 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 5.000,00 zł w terminie do dnia 06 maja 2013 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Bank Pocztowy S.A Nr konta 91 1320 1104 3132 5961 2000 0006 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka do majątku wspólnego i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.

Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Stare Jabłonki.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Stare Jabłonki, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 05 kwietnia 2013 r. do 06 maja 2013 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda  www.bip.gminaostroda.pl oraz w gazecie Wyborczej (zasięg lokalny) w dniu 05 kwietnia 2013 r.

 

Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37

 

Data przekazania do publikacji: 02.04.2013r.

Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 03.04.2013, ostatnia aktualizacja: 20.05.2013, odsłon: 712

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8338511
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved