Ostróda, 19 października 2011

IGK.271.8.2011

 

Tablica informacyjna, strona internetowa Zamawiającego

 

Dotyczy postępowania przetargowego: Zakup nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego 4x2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornowie

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2010r. Nr 113, poz. 759. ze zm. ) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:

 

„Zakup nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego 4x2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornowie”

 

została wybrana oferta nr 1 złożona przez MOTO TRUCK Leszek Chmiel, ul. Ks. P. Ściegiennego 270, 25-116 Kielce, za cenę ofertową brutto 240.840,00 zł.

 

Oferta złożona przez MOTO TRUCK Leszek Chmiel, ul. Ks. P. Ściegiennego 270, 25-116 Kielce, uzyskała podczas oceny ofert łącznie 100 punktów i spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Oferta była jedyną ofertą złożoną w postępowaniu.

 

 

Numer ogłoszenia: 333214 - 2011

data zamieszczenia: 13.10.2011

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

 

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 323844 - 2011 data 07.10.2011 r.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

Wójt Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 676 07 00, fax. 089 676 07 90.

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

 

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.

 

W ogłoszeniu jest: wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej jedną dostawę o podobnym charakterze wartości co najmniej 200 000 złotych brutto (dwieście tysięcy) ; Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia wg. metody spełnia nie spełnia.

 

W ogłoszeniu powinno być: wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej jedną dostawę o podobnym charakterze ; Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia wg. metody spełnia nie spełnia.

 

 

Ostróda, 13 października 2011

 

IGK.271.8.2011

 

Modyfikacja treści SIWZ

 

Dotyczy postępowania przetargowego: Zakup nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego 4x2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornowie

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze zmianami) Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ:

 

Rozdział 4 pkt 1 ppkt.1 lit.b otrzymuje brzmienie:

 

1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy:

 

1) Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali co najmniej jedną dostawę o podobnym charakterze;

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści ogłoszenia. Zmodyfikowana SIWZ jak również ogłoszenie o zmianie ogłoszenia znajdują się na stronie internetowej Zamawiającego.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po modyfikacji

 

Ostróda, 13 października 2011

IGK.271.8 .2011

 

Dotyczy postępowania przetargowego: Zakup nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego 4x2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornowie

 

Działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759  ze zmianami) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania.

 

Pytanie: W rozdziale 4 Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał się zrealizowaniem do9stawy o podobnych charakterze wartości co najmniej 200.000,00zł. Czy Zamawiający dopuszcza wykazanie się zrealizowaniem dostaw o podobnym charakterze lecz o wartości mniejszej niż 200.000,00zł

 

W ubiegłych latach samochody te były sprzedawane taniej ze względu na inny kurs waluty jak również poprzez inną komplementację wyposażenia dlatego wnioskujemy o dokonanie zmiany zapisu bez wpisywania wartości na ,,Co najmniej jedną dostawę o podobnym charakterze”

 

Odpowiedź: Zamawiający  dokonuje zmiany zapisu rozdziału 4 SIWZ. Treść modyfikacji oraz siwz po modyfikacji umieszcza się na stronie internetowej.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Ostróda: Zakup nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego 4x2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornowie
Numer ogłoszenia: 323844 - 2011; data zamieszczenia: 07.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Ostróda , ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 676 07 00, faks 089 676 07 90.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminaostroda.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup nowego lekkiego samochodu ratownictwa technicznego 4x2 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ornowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z napędem 4x2. Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1. 2. Przedmiot zamówienia winien spełniać następujące wymagania: - odpowiadać wszystkim cechom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; - być fabrycznie nowy i zgodny z obowiązującymi normami; - posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002). 3. Miejscem odbioru siedziba wykonawcy Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu i urządzeń o równoważnych parametrach technicznych od wymienionych w SIWZ. W takim przypadku, zgodnie z art.30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego sprzęt i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawową formą wykazania, że urządzenia są równoważne, jest przedstawienie szczegółowej porównawczej specyfikacji technicznej. Dla warunku dopuszczenia równoważności zamawiający wymieni cechy, które wg niego będą ocenianie czy są równoważnymi Załącznik nr 1 do siwz Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno - eksploatacyjno - użytkowych nie gorszych niż te, podane w opisie przedmiotu zamówienia. Podstawa prawna: art. 29 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • W celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu zamawiający żada złożenia oświadczeń i dokumwntów wymienionych w rozdziale 5 siwz. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia wg. metody spełnia,nie spełnia.

  • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • wykonawca wykaże że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej jedną dostawę o podobnym charakterze wartości co najmniej 200 000 złotych brutto (dwieście tysięcy) ;Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia wg. metody spełnia,nie spełnia.

  • III.3.3) Potencjał techniczny

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia wg. metody spełnia,nie spełnia.

  • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia wg. metody spełnia,nie spełnia.

  • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • wykonawca wykaże że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 200 000 złotych (słownie : dwieście tysięcy).Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia i dokumenty wg. metody spełnia,nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

  • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

    • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
    • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

    • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
    • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
    • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
    • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
    • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
  • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

    Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

    III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

    • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
    • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • inne dokumenty

    wypełniony w zakresie przeznaczonym dla wykonawcy załącznik mnr 1 specyfikacja techniczna do siwz

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

3. Ponadto przy odbiorze pojazdu do protokołu odbioru wykonawca załączy: 1. Instrukcje obsługi i konserwacji przedmiotu umowy - w języku polskim. 2. Instrukcje obsługi wyposażenia w języku polskim. 3. Książkę gwarancyjną przedmiotu umowy w języku polskim, z zapisami zgodnymi z postanowieniami niniejszej umowy. 4. Książki gwarancyjne wyposażenia w języku polskim. 5. Aktualne świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002) zmienionego rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 (Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553) 6. Świadectwo homologacji podwozia samochodu wydane przez Ministra Infrastruktury 7. Dokumentację umożliwiającą rejestrację pojazdu 8. Zaświadczenie o przeprowadzeniu badań technicznych pojazdu po zabudowie

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.gmiaostroda.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda II piętro pokój nr 312.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.10.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda I piętro, sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 07.10.2011, ostatnia aktualizacja: 19.10.2011, odsłon: 586

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
10293793
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved