Nasz znak: RGP.6840.45.2011                                        Ostróda, 16 września 2011 r.

 

I n f o r m a c j a

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1. W dniu 08 września 2011 r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki gruntu - działka Nr 675/35 o pow. 0,1915 ha, położona w obrębie i miejscowości Tyrowo.

 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą EL1O/00032042/2.

 

3. Brak osób uczestniczących w przetargu.

 

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 40.300,oo zł /słownie: czterdzieści tysięcy trzysta złotych/.

 

5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ostróda w okresie od 19 września do 27 września 2011 r.

 

 

 

Nasz znak: RGP.6840.46.2011                              Ostróda, 16 września 2011 r.

 

I n f o r m a c j a

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1. W dniu 08 września 2011 r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki gruntu - działka Nr 675/36 o pow. 0,1440 ha, położona w obrębie i miejscowości Tyrowo.

 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą EL1O/00032042/2.

 

3. Brak osób uczestniczących w przetargu.

 

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 30.300,oo zł /słownie: trzydzieści tysięcy trzysta złotych/.

 

5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ostróda w okresie od 19 września do 27 września 2011 r.

 

 

Nasz znak: RGP.6840.47.2011                                            Ostróda, 16 września 2011r.

                     

I n f o r m a c j a

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1. W dniu 08 września 2011 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr 675/37 o pow. 0,1567 ha, położonej w obrębie i miejscowości Tyrowo.

 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą EL1O/00032042/2.

 

3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono jednego oferenta.

 

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 33.000,oo zł /słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych/.

 

W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 33.330,oo zł /słownie: trzydzieści trzy tysiące trzysta trzydzieści złotych/.

 

5. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: małż. Sylwię i Arkadiusza Jurewicz.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 19 września do 27 września 2011 r. 

 

Nasz znak: RGP.6840.48.2011                                  Ostróda, 16 września 2011 r.

             

I n f o r m a c j a

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1. W dniu 08 września 2011 r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działki gruntu - działka Nr 675/45 o pow. 0,1758 ha, położona w obrębie i miejscowości Tyrowo.

 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą EL1O/00032042/2.

 

3. Brak osób uczestniczących w przetargu.

 

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 37.050,oo zł /słownie: trzydzieści siedem tysięcy pięćdziesiąt złotych/.

 

5. Przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ostróda w okresie od 19 września do 27 września 2011 r.

 

 Nasz znak: RGP.6840.53.2011                                 Ostróda, 16 września 2011r.

                     

I n f o r m a c j a

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1. W dniu 08 września 2011 r. został przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr 675/20 o pow. 0,2923 ha, położonej w obrębie i miejscowości Tyrowo.

 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą EL1O/00032042/2.

 

3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono jedną osobę.

 

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 66.150,oo zł  /słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych/.

 

W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 67.000,oo zł /słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych/.

 

5. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: Pana Cezariusza Zalewskiego.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 19 września do 27 września 2011 r.

 

 

 

 

Nasz znak: RGP.6840.45.2011                                                  Ostróda, 26 lipca 2011 r.

dot. również: RGP.6840.46.2011, RGP.6840.47.2011,

 RGP.6840.48.2011, RGP.6840.53.2011

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./, § 6 ust. 1, ust. 3, ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./, uchwały Nr VII/30/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niżej wyszczególnionych działek gruntu, położonych w obrębie i miejscowości Tyrowo, oznaczonych jako działki:

 

- Nr 675/35 o pow. 0,1915 ha,

 

- Nr 675/36 o pow. 0,1440 ha,

 

- Nr 675/37 o pow. 0,1567 ha,

 

- Nr 675/45 o pow. 0,1758 ha,

 

- Nr 675/20 o pow. 0,2923 ha.

 

Nieruchomości stanowią własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00032042/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalno-usługowej na zachód od wsi Tyrowo, gmina Ostróda, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVI/356/02 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 06.06.2002r. /Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 76, poz. 1149/ w/w działki przeznaczone są pod tereny mieszkalno-usługowe.

 

Działki przeznaczone do sprzedaży zlokalizowane są na kolonii wsi Tyrowo. Wieś Tyrowo położona jest w odległości 5 km od Ostródy przy drodze krajowej nr 16 (Olsztyn-Grudziądz) i linii kolejowej Ostróda-Iława i stanowi obecnie zaplecze mieszkalne dla miasta Ostródy. Miejscowość jest wyposażona w infrastrukturę usługowo-handlową i jest skomunikowana siecią komunikacji PKS.

 

Działki będące przedmiotem sprzedaży występują w kompleksie kilkunastu działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkalno-usługową-osiedle. Obecnie teren jest nie zabudowany i niezagospodarowany. Miejscowość jest wyposażona w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną i istnieje możliwość przyłączenia tych sieci do działek na warunkach określonych przez administratora sieci. Działki wolne od zabudowy, nieogrodzone. Sąsiedztwo i otoczenie nieruchomości oszacowana jako zadawalające ze względu na walory rekreacyjno-krajobrazowe.

 

Nabywca działki zobowiązany jest do wykonania na koszt własny jej uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej z możliwością podłączenia do istniejących miejscowych sieci; wodno-kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej.

 

Przetarg przeprowadzony będzie odrębnie dla każdej z niżej wyszczególnionych działek niezabudowanych;

 

- Nr 675/35 o pow. 0,1915 ha, cena wywoławcza 40.300,- zł, wadium 4.000,- zł,

 

- Nr 675/36 o pow. 0,1440 ha, cena wywoławcza 30.300,- zł, wadium 4.000,- zł,

 

- Nr 675/37 o pow. 0,1567 ha, cena wywoławcza 33.000,- zł, wadium 4.000,- zł,

 

- Nr 675/45 o pow. 0,1758 ha, cena wywoławcza 37.050,- zł, wadium 4.000,- zł,

 

- Nr 675/20 o pow. 0,2923 ha, cena wywoławcza 66.150,- zł, wadium 4.000,- zł.

 

Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.

 

Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.

 

Przetargi odbędą się dnia 08 września 2011 r. w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy- sala Nr 301.

 

- Nr 675/35 - o godz. 900

 

- Nr 675/36 - o godz. 1000

 

- Nr 675/37 - o godz. 1100

 

- Nr 676/45 - o godz. 1200

 

- Nr 676/20 – o godz. 1300

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 4.000,00 zł w terminie do dnia 02 września 2011r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Bank Pocztowy S.A Nr konta  91  1320  1104  3132  5961  2000  0006 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.

 

Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Tyrowo.

 

Nieruchomości udostępnione będą do oględzin w dniu 25 sierpnia 2011 r. o godz. 13.00 po uprzednim kontakcie telefonicznym zainteresowanych z pracownikiem Urzędu Gminy Referatu Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej tel. /089/6760737 (kierownik referatu Artur Lewartowski) lub /089/6760734 (podinspektor Łucja Fafińska).

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Tyrowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 02 sierpnia 2011 r. do 05 września 2011 r., w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl oraz w gazecie Olsztyńskiej w dniu 02 sierpnia 2011 r.

 

Informacje tel./0-89/ 676-07-34 lub 676-07-37.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 01.08.2011, ostatnia aktualizacja: 19.09.2011, odsłon: 837

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
10270414
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved