Nasz znak: RGP.6840.10.2012      

Ostróda, 19 kwietnia 2013 r.

 

I n f o r m a c j a

 

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1.   W dniu 11 kwietnia 2013 r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej - działki nr 675/10 o pow. 0,2182 ha, położonej w obrębie Tyrowo.

2.   Działka nr 675/10 stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00032042/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

3.   Brak osób uczestniczących w przetargu.

4.   Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 46.000,oo zł /słownie: czterdzieści sześć tysięcy złotych/.

5.   Przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 19 kwietnia do 30 kwietnia 2013 r.

 

 

Nasz znak: RGP.6840.57.2012      

Ostróda, 19 kwietnia 2013 r.

 

I n f o r m a c j a

 

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1.   W dniu 11 kwietnia 2013 r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej - działki nr 675/19 o pow. 0,4056 ha, położonej w obrębie Tyrowo.

2.   Działka nr 675/19 stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00032042/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

3.   Brak osób uczestniczących w przetargu.

4.   Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 74.900,oo zł /słownie: siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset złotych/.

5.   Przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 19 kwietnia do 30 kwietnia 2013 r.

 

 

Nasz znak: RGP.6840.13.2011      

Ostróda, 19 kwietnia 2013 r.

 

I n f o r m a c j a

 

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1.   W dniu 11 kwietnia 2013 r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej - działki nr 675/34 o pow. 0,1984 ha, położonej w obrębie Tyrowo.

2.   Działka nr 675/34 stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00032042/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

3.   Brak osób uczestniczących w przetargu.

4.   Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 41.800,oo zł /słownie: czterdzieści jeden tysięcy osiemset złotych/.

5.   Przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 19 kwietnia do 30 kwietnia 2013 r.

 

 

Nasz znak: RGP.6840.46.2011      

Ostróda, 19 kwietnia 2013 r.

 

I n f o r m a c j a

 

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1.   W dniu 11 kwietnia 2013 r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej - działki nr 675/36 o pow. 0,1440 ha, położonej w obrębie Tyrowo.

 

2.   Działka nr 675/36 stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00032042/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

3.   Brak osób uczestniczących w przetargu.

4.   Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 30.300,oo zł /słownie: trzydzieści tysięcy trzysta złotych/.

5.   Przetarg zakończony wynikiem negatywnym - nie ustalono nabywcy ponieważ nikt nie przystąpił do przetargu.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 19 kwietnia do 30 kwietnia 2013 r.

 

 

Nasz znak: RGP.6840.56.2012      

Ostróda, 19 kwietnia 2013 r.

 

I n f o r m a c j a

 

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1.   W dniu 11 kwietnia 2013 r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej - działki nr 675/14 o pow. 0,1854 ha, położonej w obrębie Tyrowo.

2.   Działka nr 675/14 stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00032042/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

3.   Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono jedną osobę, która wpłaciła wadium.

4.   Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 42.200,oo zł /słownie: czterdzieści dwa tysiące dwieście złotych/. W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 43.000,oo zł /słownie: czterdzieści trzy tysiące złotych/.

5.   W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: Aneta Urbanowicz.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 19 kwietnia do 30 kwietnia 2013 r.

 

 

Nasz znak: RGP.6840.58.2012      

Ostróda, 19 kwietnia 2013 r.

 

I n f o r m a c j a

 

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1.   W dniu 11 kwietnia 2013 r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej - działki nr 675/30 o pow. 0,2534 ha, położonej w obrębie Tyrowo.

2.   Działka nr 675/30 stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00032042/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

3.   Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono jedną osobę, która wpłaciła wadium.

4.   Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 57.700,oo zł /słownie: pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset złotych/. W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 58.280,oo zł /słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych/.

5.   W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: Karl Hasselmann.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 19 kwietnia do 30 kwietnia 2013 r.

 

 

Data przekazania do publikacji: 19.04.2013r.

Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

 

 

 

 

Nasz znak: RGP.6840.46.2011

Ostróda, 04 marca 2013 r.

 

dot. również:

RGP.6840.10.2012,

RGP.6840.13.2012,  

RGP.6840.56.2012,

RGP.6840.57.2012,

RGP.6840.58.2012

 

 

Ogłoszenie

 

           Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./, § 6 ust. 1, ust. 3, ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz. 2108 z późn. zm./, uchwały Nr VII/30/03 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 9 kwietnia 2003r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności niżej wyszczególnionych działek, położonych w obrębie i miejscowości Tyrowo:

 

-  Nr 675/30 o pow. 0,2534 ha,

- Nr 675/19 o pow. 0,4056 ha,

- Nr 675/14 o pow. 0,1854 ha,

- Nr 675/10 o pow. 0,2182 ha,

- Nr 675/36 o pow. 0,1440 ha,

- Nr 675/34 o pow. 0,1984 ha.

 

Nieruchomości stanowią własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr EL1O/00032042/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkalno-usługowej na zachód od wsi Tyrowo, gmina Ostróda, zatwierdzonym Uchwałą Nr XLVI/356/02 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 06.06.2002r. /Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 76, poz. 1149/ w/w działki przeznaczone są pod tereny mieszkalno-usługowe lub mieszkalno-usługowe z zielenią naturalną w granicach działek.

 

Działki przeznaczone do sprzedaży zlokalizowane są na kolonii wsi Tyrowo. Wieś Tyrowo położona jest w odległości 5 km od Ostródy przy drodze krajowej nr 16 (Olsztyn-Grudziądz)

 i linii kolejowej Ostróda-Iława i stanowi obecnie zaplecze mieszkalne dla miasta Ostródy. Miejscowość jest wyposażona w infrastrukturę usługowo-handlową i jest skomunikowana siecią komunikacji PKS.

 

Działki będące przedmiotem sprzedaży występują w kompleksie kilkunastu działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkalno-usługową-osiedle. Obecnie teren jest nie zabudowany i niezagospodarowany. Miejscowość jest wyposażona w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną i istnieje możliwość przyłączenia tych sieci do działek na warunkach określonych przez administratora sieci. Działki wolne od zabudowy, nieogrodzone. Sąsiedztwo i otoczenie nieruchomości oszacowana jako zadawalające ze względu na walory rekreacyjno-krajobrazowe.

 

Nabywca działki zobowiązany jest do wykonania na koszt własny jej uzbrojenia w urządzenia infrastruktury technicznej z możliwością podłączenia do istniejących miejscowych sieci; wodno-kanalizacyjnej, telekomunikacyjnej.  

 

Przetarg przeprowadzony będzie odrębnie dla każdej z niżej wyszczególnionych działek niezabudowanych:

 

- Nr 675/30 o pow. 0,2534 ha, cena wywoławcza 57.700,- zł, wadium 5.000,- zł,

- Nr 675/19 o pow. 0,4056 ha, cena wywoławcza 74.900,- zł, wadium 5.000,- zł,

- Nr 675/14 o pow. 0,1854 ha, cena wywoławcza 42.200,- zł, wadium 5.000,- zł,

- Nr 675/10 o pow. 0,2182 ha, cena wywoławcza 46.000,- zł, wadium 5.000,- zł,

- Nr 675/36 o pow. 0,1440 ha, cena wywoławcza 30.300,- zł, wadium 5.000,- zł,

- Nr 675/34 o pow. 0,1984 ha, cena wywoławcza 41.800,- zł, wadium 5.000,- zł.                       

 

Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.

 

Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.  

 

Przetargi odbędą się dnia 11 kwietnia 2013 r. w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy- sala Nr 401.

 

- Nr 675/30 - o godz. 09.00

- Nr 675/19 - o godz. 10.00

- Nr 675/14 - o godz. 11.00

- Nr 675/10 - o godz. 12.00

- Nr 675/36 - o godz. 13.00

- Nr 675/34 - o godz. 14.00

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 5.000,00 zł w terminie do dnia 08 kwietnia 2013r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Bank Pocztowy S.A Nr konta  91  1320  1104  3132  5961  2000  0006 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

 

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.

 

Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

 

Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Tyrowo.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Tyrowo, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 07 marca 2013 r. do 08 kwietnia 2013 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl oraz w gazecie Wyborczej w dniu 07 marca 2013 r.  

 

Informacje tel./0-89/ 676-07-34 lub 676-07-37

 

 

Data przekazania do publikacji: 07.03.2013r.

Osoba przekazująca: Łucja Fafińska

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 07.03.2013, ostatnia aktualizacja: 19.04.2013, odsłon: 1 161


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14582302
odsłon strony

Aktualnie mamy
43 gości