Nasz znak: RGP.6840.9.2015                                                                   Ostróda, 7 października 2016 r.
                    
I n f o r m a c j a
 
            Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. z 2014 r. poz. 1490/ - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:
 
1. Dnia 7 października 2016 r. został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzdaż:
1) prawa własności boksu gospodarczego o powierzchni użytkowej 17,69 m2 wraz z udziałem 313/1000 w nieruchomości i częściach wspólnych, znajdującego się na  działce ew. nr 22/8 o pow. 0,0062 ha, położonej w obrębie Grabin,
2) udziału 1/4 w prawie własności do nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. nr 22/6, o pow. 0,1730 ha, położonej w obrębie Grabin.
2.  Gmina Ostróda jest:
1) współwłaścicielem nieruchomości położonej w obrębie Grabin, oznaczonej w ew. nr działki 22/6 o pow. 0,1730 ha co do udziału 3/4, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Ostródzie KW Nr EL1O/00027524/7,
2) właścicielem nieruchomości położonej w obrębie Grabin, oznaczonej w ew. nr działki 22/8 o pow. 0,0062 ha, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Ostródzie KW Nr EL1O/00027526/1.
3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono jedną osobę, która wpłaciła wadium.
4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 10.500,00 zł, /słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych  00/100 gr. /.
5. W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 10.610,00 zł /słownie: dziesięć tysięcy sześćset dziesięć złotych  00/100 gr. /.
6. W wyniku przetargu nabywcą nieruchomości ustalono: małż. Aleksander Roman i Elza Baczewscy.
Niniejszą informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda (ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda)  oraz na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl, w okresie od 17 października 2016 r. do 26 października 2016 r. 
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 17.10.2016r.
Osoba przekazująca: Magdalena Burzycka
 
 
Nasz znak: RGP.6840.9.1.2015
 
Ostróda, 25 sierpnia 2016 r.
 
OGŁOSZENIE
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) § 6 ust. 1, ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) zarządzenia Nr 93/2016 Wójta Gminy w Ostródzie z dnia 24 czerwca 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:
- boksu gospodarczego o powierzchni użytkowej 17,69 m2 wraz z udziałem 313/1000 w nieruchomości i częściach wspólnych, znajdujący się na działce ew. nr 22/8 o pow. 0,0062 ha, położonej w obrębie Grabin,
- udział 1/4 w prawie własności do nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka ew. nr 22/6, o pow. 0,1730 ha, położonej w obrębie Grabin.
 
Gmina Ostróda jest:
- współwłaścicielem nieruchomości położonej w obrębie Grabin, oznaczonej w ew. nr działki 22/6 o pow. 0,1730 ha co do udziału 3/4, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Ostródzie KW Nr EL1O/00027524/7,
- właścicielem nieruchomości położonej w obrębie Grabin, oznaczonej w ew. nr działki 22/8 o pow. 0,0062 ha, dla której prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Ostródzie KW Nr EL1O/00027526/1.
 
Przedmiotowe nieruchomości położone są w miejscowości Grabin, bezpośrednio przy drodze krajowej nr 7 oraz drodze o nawierzchni asfaltowej prowadzącej do gospodarstwa rolnego. Teren wyposażony w przyłącza: elektryczne, wodne oraz kanalizacyjne.
 
Na działce nr 22/8 o pow. 0,0062 ha posadowiony jest budynek gospodarczy z trzema boksami. Działka nr 22/6 o pow. 0,1730 ha służy do obsługi działek nr 22/7 i nr 22/8. Jest to wewnętrzne podwórko współużytkowane przez właścicieli lokali.
 
Zgodnie ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostróda uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Ostróda Nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 kwietnia 2016 r. teren, na którym znajduje się przedmiotowe działki, położony jest w strefie S1 – strefa osadniczo-gospodarcza. Dla przedmiotowych działek studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego ustala następujące kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego: tereny zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
 
Cenę wywoławczą dla - boksu gospodarczego o powierzchni użytkowej 17,69 m2 wraz z udziałem 313/1000 w nieruchomości i częściach wspólnych, znajdującego się na działce ew. nr 22/8 o pow. 0,0062 ha oraz udziału 1/4 w nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działka ew. o nr 22/6 do przetargu ustala się w wysokości 10.500,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych).
Wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100 gr)
 
Postąpienie, zgodnie z § 14 ust. 3 rozporządzenia cytowanego na wstępie, nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, o jego wysokości decydują uczestnicy przetargu.
Cena sprzedaży nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przeniesienia własności.
 
Przetarg odbędzie się dnia 07.10.2016 r. o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, sala sesyjna Urzędu Gminy - sala Nr 401.
 
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz cudzoziemcy spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 1.000,00 zł w terminie do dnia 03.10.2016 r. włącznie w kasie UG Ostróda (godz. otwarcia: 800 - 1400) lub na konto Gminy Ostróda Powiślański Bank Spółdzielczy 71 8300 0009 0000 1930 2000 0020 - za datę wpływu wadium uważać się będzie dzień wpływu pieniędzy na konto sprzedającego. W tytule przelewu należy podać numer działki oraz nazwę obrębu. Dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedstawienia komisji przetargowej dokumentu stwierdzającego tożsamość a osoby prawne lub przedsiębiorcy dodatkowo aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktu założycielskiego oraz, (jeżeli są wymagane) stosownych upoważnień do udziału w licytacji. Podobnie osoba trzecia działająca w imieniu oferenta obowiązana jest przedłożyć oryginał stosownego pełnomocnictwa. Nadto, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna pozostająca w związku małżeńskim, obowiązana jest wskazać, czy występuje w imieniu własnym czy też zamierza nabyć nieruchomość w imieniu swoim i małżonka na majątek wspólny i wówczas obowiązana jest przedstawić zgodę małżonka na zakup nieruchomości bądź umowę o rozdzielności majątkowej.
Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.
Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.
Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Grabin.
 
Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Grabin, w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda w terminie od dnia 29 sierpnia 2016 r. do 30 września 2016 r., w biuletynie informacji publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl, na stronie internetowej www.gminaostroda.pl oraz wyciąg z ogłoszenia w gazecie Olsztyńskiej dnia 29 sierpnia 2016 r.
Informacje tel. /89/ 676-07-34 lub 676-07-37
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 

 

Sporządził/a: Magdalena Burzycka
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: Beata Milewska-Piotrowska

 

data publikacji: 29.08.2016, ostatnia aktualizacja: 17.10.2016, odsłon: 565

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
10746253
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved